Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ 

23-3-2018 (George 21 )


Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Άρθρο 1.
Εθνική Σημαία

1.Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, σύγκειται εξ εννέα ίσου πλάτους οριζοντίων ταινιών, εξ ών αι πέντε (5) κυαναί και αι τέσσαρες (4) λευκαί ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι κυαναί, αι δε άλλαι εναλλάξ λευκαί και κυαναί.
5.Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον ιστοί και κοντοί είναι χρώματος λευκού, φέρουν δε εις την κορυφήν των οι μεν των περιπτώσεων της παρ. 1 του επομένου άρθρου σφαίραν λευκήν και επ΄ αυτής σταυρόν λευκόν, εν αρμονική αναλογία προς το ύψος του ιστού ή το μήκος του κοντού, οι δε λοιποί κυλινδρικόν τεμάχιον καμπύλιον κατά την άνω επιφάνειαν αυτού, διαμέτρου διπλασίας της του ιστού ή κοντού και ύψους ίσου προς το ήμισυ της διαμέτρου.
6.Αι Σημαίαι κατασκευάζονται εκ καταλλήλου υφάσματος ανεξιτήλου χρώματος, απαγορευομένης της αναρτήσεως Σημαιών εφθαρμένων, αποχρωματισμένων ή κατασκευασμένων δι΄ αποτυπώσεως.
7.Η προμήθεια των υπό των Κρατικών εν γένει Υπηρεσιών επαιρομένων Σημαιών ενεργείται υπό τούτων, βάσει προδιαγραφών καθοριζομένων δι΄αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος δύναται η προμήθεια των Σημαιών των εν λόγω Υπηρεσιών να αναληφθή υπό του Υπουργείου Εσωτερικών. Αι επαιρόμεναι Σημαίαι εις τα καταστήματα των Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας θα κατασκευάζωνται συμφώνως προς τας ως άνω προδιαγραφάς.
2.Εις την άνω προς τον ιστόν ή κοντόν γωνίαν υπάρχει όρθιος λευκός  ισοκέραιος σταυρός εκτεινόμενος μέχρι των τεσσάρων πλευρών του περιέχοντος αυτόν κυανού τετραγώνου καταλαμβάνοντος εκ των άνω προς τα κάτω τρεις ταινίας κυανάς και δύο λευκάς.
3.Το πλάτος των κεραιών του σταυρού είναι ίσον προς το των ταινιών.
Η αναλογία του πλάτους προς το μήκος της σημαίας είναι δύο (2) προς τρία (3), η δε της ταινίας προς το ένατον του πλάτους.
4.Τα μεγέθη της Εθνικής Σημαίας, τα ύψη των ιστών, ως και τα ύψη των κοντών αναρτήσεώς της έχουν ως εις τον κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα:

Διαστάσεις εις εκατοστά του μέτρου                                     Διαστάσεις εις μέτρα
Μεγέθη Σημαιών
Μήκος Σημαίας
Πλάτος Σημαίας
Πλάτος Ταινιών
Πλευρά τετραγώνου Σταυρού
Ύψος Ιστού στερεουμένου επί του εδάφους
Μήκος κοντού στερεουμένου επί κορυφής κτίσματος εξώστου ή παραθύρου
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1ον
648
432
48
240
15 έως 18
9 έως 12
2ον
405
270
30
150
10 έως 12
7 έως 8
3ον
297
198
22
110
7 έως 9
5 έως 6
4ον
189
126
14
70
5 έως 6
3 έως 4
5ον
135
90
10
50
-
2 έως 2,6
6ον
95
63
7
35
-
-
7ον
68
45
5
25
-
-
8ον
27
18
2
10
-
-

Άρθρο 2.
Χρησιμοποίησις Εθνικής Σημαίας

1.Η Εθνική Σημαία παραμένει εν επάρσει καθ΄ εκάστην από της ογδόης πρωϊνής μέχρι της δύσεως του ηλίου, εις:
α)Την Προεδρίαν της Δημοκρατίας και την Βουλήν των Ελλήνων.
β)Τα Υπουργεία.
γ)Τας Πρεσβευτικάς και Προξενικάς Αρχάς.
δ)Τα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, καθοριζόμενα δι΄ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.
ε)Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Εκπαιδευτήρια εν γένει, κατά την διάρκειαν της Σχολικής περιόδου. Αι λεπτομέρειαι της επάρσεως και υποστολής της Σημαίας εις ταύτα καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
στ)Τας Μονάδας, Καταστήματα και Στρατόπεδα του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας.
ζ)Τα Πολεμικά Πλοία.
η)Τα Συμμαχικά Στρατηγεία εις ά υπηρετεί προσωπικόν των Ενόπλων Δυνάμεων.
θ)Τα Εμπορικά Πλοία.
2.Η Εθνική Σημαία δύναται επίσης να επαίρεται:
α)Κατά την διάρκειαν Εθνικού ή Δημοσίου Πένθους, υπό ιδιωτών εις οικίας, καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, και
β)κατά την διάρκειαν τελέσεως αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδριάσεων και τελετών εις ούς χώρους αύται λαμβάνουν χώραν, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.
3.Τα μεγέθη των εις εκάστην περίπτωσιν χρησιμοποιουμένων Σημαιών ορίζονται ως κατωτέρω:
α)Εις φρούρια και Ακροπόλεις μέγεθος Σημαίας υπ΄ αριθ. 1.
β)Εις οικίας, διαμερίσματα Πολυκατοικιών, μικρά καταστήματα, γραφεία και λοιπούς μικρούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, μέγεθος Σημαίας υπ΄αριθ. 5.
γ)Εις Πρευσβευτικάς και Προξενικάς Αρχάς, το μέγεθος καθορίζεται υπό του Υπουργού Εξωτερικών, εις Στρατιωτικάς μονάδας και Υπηρεσίας, ως και Πολεμικά πλοία υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εις λοιπάς Κρατικάς Υπηρεσίας, Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, Κεντρικά Καταστήματα των Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και Ιδιωτικάς Επιχειρήσεις, Συλλόγους, Οργανώσεις και λοιπά οικήματα υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, εις Εμπορικά Πλοία υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
δ)Εις αυτοκίνητα επισήμων προσώπων, καθοριζομένων δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, το μέγεθος υπ΄ αριθ. 8 επί μεταλλίνου κοντού ύψους 36 εκατοστών του μέτρου εις το δεξιόν εμπρόσθιον μέρος του οχήματος. Δια της αυτής αποφάσεως θα ορισθή ποίων εκ των εν λόγω αυτοκινήτων αι Σημαίαι των θα φέρουν πέριξ μεταξωτούς κροσσούς χρώματος χρυσού και μήκους δύο εκατοστών.
ε)Κατ΄εξαίρεσιν εις συμμαχικά Στρατηγεία ή κατά την τέλεσιν διεθνών αγώνων, συνεδρίων ή τελετών εις την αλλοδαπήν, αι διαστάσεις της Σημαίας, το ύψος του ιστού και το μήκος του κοντού είναι τα αυτά του αντιστοίχου Κράτους.
4.Κατά τας παρελάσεις Συλλόγων, Οργανώσεων, Μαθητών και Σπουδαστών, φέρεται η Εθνική Σημαία υπό Σημαιοφόρου περιβαλλομένου υπό δύο ή πέντε παραστατών και έχει αύτη ως κάτωθι:
α)Διαστάσεις Σημαίας και λοιπαί αναλογίαι, αι του πέμπτου μεγέθους του καθοριζομένου υπό της παρ. 4 του άρθρ. 1 του παρόντος.
β)Ύφασμα Σημαίας, εκ μετάξης.
γ)Πέριξ της Σημαίας φέρονται μεταξωτοί κροσσοί, χρώματος χρυσού και μήκους πέντε εκατοστών.
δ)Κοντός μήκους δύο μέτρων και τριάκοντα εκατοστών και διαμέτρου τριών εκατοστών επενδεδυμένος δια βελουδίνου υφάσματος, χρώματος βαθέος κυανού, εις τον οποίον στερεούται η Σημαία δι΄ ηλίσκων πλατυκεφάλων εκ λευκού μετάλλου.
Ο κοντός φέρει εις το άνω άκρον σφαίραν διαμέτρου εξήκοντα πέντε χιλιοστών μετά κωνικής βάσεως εξ ορειχάλκου και επ΄ αυτής Σταυρόν ύψους δώδεκα εκατοστών, πάχους ενός εκατοστού, πλάτους κορμού και σκελών δύο εκατοστών εκ του αυτού μετάλλου και συνολικού μήκους οριζοντίου σκέλους οκτώ εκατοστών. Κωνική βάσις, σφαίρα και Σταυρός αποτελούν εν ολόσωμον τμήμα. Επί της σφαίρας δύναται να χαράσσεται η ονομασία του οικείου συλλόγου, Οργανώσεως ή Σχολείου. Εκ του κάτω μέρους της σφαίρας εξαρτώνται κορδόνια εκ μετάξης χρώματος χρυσού, φέροντα εις το άρκον θυσσάνους.

Άρθρο 3
Ανάρτησις της Εθνικής Σημαίας ατά τας Δημοσίας Εορτάς

Κατά τας δημοσίας εορτάς, τας καθιερουμένας διά Π. Δ/των, ως επίσης και κατά τας επισήμους τελετάς, τας εκτάκτους αποφασιζομένας υπό της Κυβερνήσεως ή του Προέδρου αυτής ή οριζομένας υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, δι΄ άς ήθελεν ορισθή γενικός σημαιοστολισμός και επί τον εν τω οικείω δ/τι, αποφάσει ή Προγράμματι οριζόμενον χρόνον αυτού, είναι υποχρεωτική δι΄ άπαντα εν γένει τα καταστήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και τα Ιδιωτικά ως και τας κατοικίας εν γένει, η ανάρτησις επί ιστού ή κοντού και επί της προσόψεως τούτων της Εθνικής Σημαίας από της ογδόης πρωϊνής μέχρι της δύσεως του ηλίου καθ΄ άπαν μεν το Κράτος εφ΄ όσον πρόκειται περί πανελληνίου εορτής ή τελετής, εφ΄ όσον δε πρόκειται περί τοπικής εορτής ή τελετής, εις άς πόλεις και χωρία αύτη λαμβάνει χώραν.

Άρθρο 4.
Πολεμικαί Σημαίαι

Τα περί Πολεμικών Σημαιών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Σώματος της Χωροφυλακής καθορισθήσονται δια Π. Δ/τος εκδοθησομένου τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Άρθρο 5.
Σημαίαι Χωροφυλακής, Λιμενικού Σώματος,

Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος
Δια Π.Δ/τος εκδοθησομένου προτάσει των Υπουργών Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορισθήσονται τα μεγέθη, εκ του παρατιθεμένου εις το άρθρ. 1 του παρόντος πίνακος, της υπό της Χωροφυλακής, Λιμενικού Σώματος, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος φερομένης Εθνικής Σημαίας, το μήκος των κοντών, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 6.
Σημαιοστολισμός – Απονομή Τιμών και Σεβασμού προς τας Σημαίας

1.Αι οριζόμενοι εκάστοτε:
α)Ημέραι γενικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, Εθνικού ή Δημοσίου πένθους, πέραν των προβλεπομένων υπό των εκάστοτε εν ισχύι οικείων διατάξεων δύνανται να καθορίζωνται και δι΄ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.
β)Ημέραι τοπικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, πένθους, τελετής ή υποδοχής επισήμων προσώπων, καθορίζονται υπό του οικείου Νομάρχου, προκειμένου δε περί σημαιοστολισμού εμπορικών πλοίων, εν τω λιμένι, δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
γ)Ημέραι σημαιοστολισμού των Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών καθορίζονται δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.
2.Οσάκις ορίζεται σημαιοστολισμός πλέον της μιάς ημέρας αι Σημαίαι δύνανται να παραμένουν επηρμέναι και κατά την νύκτα.
3.Αι περί σημαιοστολισμού ειδικαί διατάξεις των Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν εισηγήσεων των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.
4.Καθ΄ άς περιπτώσεις αναρτώνται Σημαίαι εις τα καταστήματα και τας οικίας παραγγέλλεται παρά της αρμοδίας Λιμενικής Αρχής ο προσήκων σημαιοστολισμός των εν τω Λιμένι εμπορικών πλοίων, κατά τας εκάστοτε περί σημαιοστολισμού των πλοίων διατάξεις.
5.Αι εν παρ. 1 και 2 του άρθρ. 2 και αι του άρθρ. 3 του παρόντος επαιρόμεναι Σημαίαι, επαίρονται μέχρι της κορυφής του ιστού ή κοντού εφ΄ού αναρτώνται.
6.Κατά την ημέραν της Μεγάλης Παρασκευής αι Σημαίαι της παρ. 1 του άρθρ. 2 του παρόντος επαίρονται μεσιστίως, κατά δε τας ημέρας Εθνικού ή Δημοσίου πένθους επαίρονται μεσιστίως, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, αι Σημαίαι των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 2 και αι του άρθρ. 3 του παρόντος.
7.Κατά την έπαρσιν ή υποστολήν Σημαίας Φρουρίου ή Στρατιωτικού Καταστήματος καθ΄ήν αποδίδονται τιμαί υπό φρουράς και σάλπιγγος και κατά την διέλευσιν Τμήματος μετά Πολεμικής ή Εθνικής Σημαίας εις επισήμους συγκεντρώσεις και αθλητικάς επιδείξεις, πάντες οι εγγύς ή εν τω αυτώ χώρω ευρισκόμενοι, οφείλουν λαμβάνοντες την στάσιν προσοχής και στρεφόμενοι προς το μέρος της Σημαίας, να απονέμουν τον οφειλόμενον χαιρετισμόν και σεβασμόν, τηρούντες σιγήν μέχρις ού συντελεσθή η έπαρσις, ή υποστολή της Σημαίας ή αντιπαρέλθη αύτη.
8.Εν τη ημεδαπή και εις άς περιπτώσεις η Εθνική Σημαία επαίρεται εις τον αυτόν χώρον ή κτίσμα μετά Σημαιών ετέρων Κρατών, αι Σημαίαι των ετέρων Κρατών δέον απαραιτήτως να είναι των αυτών διαστάσεων και να επαίρωνται επί ετέρων Ιστων ή Κοντών του αυτού ύψους και μήκους  προς το της Εθνικής. Εν τη περιπτώσει ταύτη η Εθνική Σημαία τίθεται εις το δεξιόν των λοιπών Σημαιών.
9.Ειςπερίπτωσιν παρελάσεως:
α)Μεθ΄ετέρων σημαιών επί γραμμής μετώπου, η Εθνική Σημαία τίθεται εις το δεξιόν των ετέρων Σημαιών.
β)Μετά λαβάρων, τίθεται έμπροσσθεν και εις το μέσον αυτών.
10.Εις περίπτωσιν:
α)Στολισμού προθήκης ή τοίχου αιθούσης δι΄ αναπεπταμένης Σημαίας, ο Σταυρός ταύτης τίθεται εις το αριστερόν του ορώντος την Σημαίαν.
β)Στολισμού αιθούσης διαλέξεως δια της Εθνικής Σημαίας επί κοντού, αύτη τίθεται εις το δεξιόν του ομιλητού.
γ)Καλύψεως σωρού δια Σημαίας, ο Σταυρός τίθεται εις την Κεφαλήν ταύτης.
11.Η Εθνική Σημαία:
α)Δεν ανακρεμάται επί εξωστών ή παραθύρων άνευ κοντού.
β)Δεν φέρει επ΄αυτής τα διακριτικά Οργανώσεων, Οργανισμών, Συλλόγων, Σχολών ή Ιδρυμάτων ή οιανδήποτε παράστασιν.
γ)Δεν χρησιμοποιείται προς κάλυψιν αγάλματος ή προτομής. Εις την περίπτωσιν ταύτην δύναται να χρησιμοποιηθή ύφασμα με τα Εθνικά χρώματα.
δ)Δεν χρησιμοποιείται δι΄ οιονδήποτε διαφημιστικόν ή εμπορικόν σκοπόν.
ε)Δεν απορρίπτεται εις τα άχρηστα, αλλά, αντικαθισταμένη λόγω παλαιότητος, καταστρέφεται κατά προτίμησιν δια της πυράς.
12.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησης της Εθνικής Σημαίας, έστω και διαφορετικών διαστάσεων, ως λαβάρου Σωματείων, Συλλόγων, Οργανώσεων.

Άρθρο 7.
Διακριτικόν Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

1.Το διακριτικόν σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας καθορισθήσεται δια Π.Δ/τος, εκδοθησομένου τη προτάσει των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών.
2.Η μέριμνα της καταρτίσεως, υπογραφής, δημοσιεύσεως και εκτελέσεως του δ/τος τούτου ανατίθεται εις τον Υπουργόν Εσωτερικών.

Άρθρο 8.
Ποινικαί κυρώσεις

Οι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Π. Δ/των τιμωρούνται δια κρατήσεως μέχρι 2 μηνών, ή προστίμου ή και δι΄ αμφοτέρων των ποινών τούτων, εφ΄ όσον κατ΄ άλλας διατάξεις δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή.

Άρθρο 9.
Καταργούμεναι διατάξεις

Καταργούνται:
α)Τα άρθρα 5 του Α.Ν. 198/1967 «περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και «περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 447/1937 «περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα».
β)Το Ν.Δ. 254/1969, «περί της Εθνικής και των Πολεμικών Σημαιών».
γ)Το Ν.Δ. 826/1971, «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 254/1969, «περί της Εθνικής και των Πολεμικών Σημαιών».
δ)Το Ν.Δ. 53/1973, «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 254/1969, «περί της Εθνικής και των Πολεμικών Σημαιών».
ε)Το άρθρο 1 του Ν. 48/1975, «περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων».
στ)Το Π.Δ. 515/1975, «περί ρυθμίσεως λεπτομερειών αφορωσών εις την μορφήν της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος», και
ζ)πάσα ετέρα διάταξις αντικειμένη ή αναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό τούτου.

Άρθρο 10.
Μεταβατική διάταξις

Εντός δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, δέον να λάβη χώραν αντικατάστασις απασών των χρησιμοποιουμένων μέχρι σήμερον σημαιών, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Π.Δ/των.

Άρθρο 11.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδδος της Κυβερνήσεως.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 23-3-2018 

Συντάκτης (Γιώργος Αλέξης ) George 21 


Ειρ. Χανίων 561/2017 (Πλ. Κείμενο): αποζημίωση συνδικαιούχων λογαριασμού από τράπεζα
Κατόπιν καταχρηστικού συμψηφισμού, εκ μέρους της τράπεζας

Με την υπ. αρ. 561/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, για πρώτη φορά δικαστική απόφαση επιδικάζει σε καταναλωτές αποζημίωση για υλική ζημία 8.315,12 συνολικά, ήτοι 4.815,12 ευρώ και για ηθική βλάβη 3.500 ευρώ, εκ μέρους της αντιδίκου τράπεζας.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης:
Ζευγάρι καταναλωτών - συνδικαιούχων  σε τραπεζικό λογαριασμό, κατέθεσε αγωγή κατά  της Τράπεζας Πειραιώς, γιατί η σύζυγος ,συνταξιούχος του ΟΓΑ, είδε από τον λογαριασμό της να  κάνουν "φτερά " τα 428,5 ευρώ (χρήματα από σύνταξη, επιδόματα από την κοινωνική ασφάλιση ή την κοινοτική ενίσχυση) καθώς και άλλου ποσού, καλύπτοντας την οφειλή του συζύγου, αφαιρώντας από τον λογαριασμό 4.815,12 ευρώ και αφήνοντας  σε αυτόν, ελάχιστα λεπτά του ευρώ, 0,74.
Η τράπεζα προχώρησε σε συμψηφισμό του ποσού των 4.815,12 ευρώ, για οφειλή που είχε ο σύζυγος, χωρίς την έγκριση των εναγόντων και χωρίς την κοινοποίηση στην σύζυγο, η οποία δεν είχε καμία οφειλή, παρά την ενημέρωση που έγινε στον σύζυγο.
Το Δικαστήριο των Χανίων, στο σκεπτικό της απόφασης  έκρινε ότι η ενέργεια της τράπεζας, υπήρξε  πλήρως παράνομη και η σχετική δήλωση συμψηφισμού άκυρη, καθώς  τα χρήματα ήταν από συντάξεις και επιδοτήσεις ελαιόλαδου, που δεν εκχωρούνται και δεν συμψηφίζονται.
Επίσης το δικαστήριο έκρινε ότι, εκ της συμπεριφοράς της τράπεζας, να αφαιρέσει το ποσό της σύνταξης της συζύγου από τον λογαριασμό,  οι καταναλωτές υπέστησαν υλική ζημιά - αφού έχασαν χρήματα αναγκαία για την διαβίωση τους - αλλά και ηθική βλάβη.
Για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, το Ειρηνοδικείο των Χανίων με την υπαρ. 561/2017, ιστορική για τα ελληνικά δεδομένα  απόφαση, δέχτηκε την αγωγή και σύμφωνα με το διατακτικό:

Υποχρεώνει την τράπεζα να καταβάλλει εις ολόκληρον στους καταναλωτές - ενάγοντες - συνολικά το ποσό των 8.315,12 ευρώ, 4.815,12 ευρώ ως αποζημίωση για την υλική ζημιά και το ποσό των 3.500 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση  για την ηθική βλάβη που υπέστησαν, νομιμοτόκως.

Επιβάλλει σε βάρος της τράπεζας,τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των 400 ευρώ.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μιά απόφαση  που ανοίγει τον δρόμο για νέες αγωγές και για διεκδικήσεις παρανόμων και καταχρηστικών συμψηφισμών απαιτήσεων από κοινούς λογαριασμούς αλλά και παρακρατήσεις μισθών, συντάξεων και επιδοτήσεων.Αγ. Νικόλαος  3-3-2017

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑΣ

Περιστατικό 1. Για πάνω από 2 εβδομάδες υπάρχουν κολλημένα στο τζάμι , ναι στο τζάμι καλά άκουσες ,  του σπιτιού μου , 2 αυτοκόλλητα –ειδοποιητήρια , από εταιρεία ταχυμεταφορών. Έχω ελέγξει την περίπτωση και διαπίστωσα  ότι τα ονόματα που αναφέρουν επάνω δεν είναι ένοικοι της δικής μου οικοδομής. Πηγαίνω στην εταιρεία ταχυμεταφορών που φαίνεται επάνω στα ειδοποιητήρια και αναφέρω το γεγονός. Ταυτόχρονα τους παρακαλώ να στείλουν υπάλληλο να τα αφαιρέσει καθότι έχουν αφήσει επάνω στο τζάμι κόλες και γενικά δημιουργούν πρόβλημα. Η κοπέλα στην γραμματεία μου λέει ότι θα σταλεί κάποιος . Περιμένω 1 εβδομάδα τίποτα. Ξαναπηγαίνω και ζητάω τον υπεύθυνο. Του αναφέρω το γεγονός και λίγο έλειψε να βγει έξω από τον πάγκο και να με δείρει. « Εμείς κύριε ξέρουμε την δουλειά μας. Που να το κολλήσουμε; Είσαι ο μοναδικός μέσα στους 10000 που μας κάνει παράπονα. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Κάλεσε την αστυνομία και πες το.» Του απαντώ. «Ακούστε Κε υπεύθυνε ! Δεν ξέρω αν είναι δουλειά σας να δημιουργείτε προβλήματα ή να λύνετε. Αν θέλετε να ειδοποιήσετε πελάτες σας ότι έχουν δέματα , να το κάνετε με τρόπο που να μη λερώνει , ενοχλεί . Δεν είμαι εκείνος που θα λύσει το πρόβλημά σας. Άλλωστε στην οικοδομή μου, δεν υπάρχουν ένοικοι με τα ονόματα των ειδοποιητηρίων. Αν έλθω δηλαδή εγώ εδώ στο τζάμι σας και κολλήσω αυτοκόλλητα  , οι κόλες μείνουν επάνω στο τζάμι και δεν βγαίνουν, πόσο θα σου άρεσε;» Μου απαντάει. « Είστε ιδιότροπος. Που να τα κολλήσουμε ; Εμείς ξέρουμε την δουλειά μας . Καλέστε και πείτε το στην αστυνομία. Θα στείλω να τα βγάλουν .» Τα αυτοκόλλητα είναι ακόμα στο τζάμι μετά από 5 μέρες. Ρωτώ λοιπόν. Είμαι εγώ ιδιότροπος που ζήτησα ευγενικά την αρχή, το αυτονόητο , αφού με ενόχλησε;  Λεπτομέρειες!!! θα πει κάποιος . Όμως από λεπτομέρειες φτιάχνουμε τον κόσμο μας. Τουλάχιστον θα έπρεπε να ζητήσει συγνώμη ο υπεύθυνος και όχι να επιτεθεί , αν μη τι άλλο για την εικόνα της εταιρείας που εκπροσωπεί.   
Περιστατικό 2. Κατεβαίνω από το πρακτορείο , μεταξύ παντοπωλείου Μυλωνάκη και αντιπροσωπείας HUNDAY με το μηχανάκι μου. H ταχύτητά μου , όχι παραπάνω από 5-10 Χιλ. Περνάω από δεξιά (θέλω να στρίψω δεξιά προς τα κάτω) , ανάμεσα στο παντοπωλείο Μυλωνάκη και αυτοκινήτων που ήταν ακινητοποιημένα στο δρόμο. Στο πεζοδρόμιο επάνω και μπροστά απο τον Μυλωνάκη , ήταν σταθμευμένο ένα Ι.Χ. Καθώς περνάω από δίπλα του , ανοίγει απότομα η πόρτα. Εκπλήσσομαι , αλλά αντιδρώ άμεσα και αποφεύγω την σύγκρουση, πιάνοντας φρένο. Με το άνοιγμα της πόρτας βγαίνει ένας γνωστός μου και με αυστηρό τόνο μου λέει . «Αλέξηηηηηηη ε!!!). Δεν απαντάω και φεύγω. Λέω εγώ τώρα !! Τι γίνεται ; Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους; Δηλαδή αντί να ζητήσει συγνώμη , την άκουσα εγώ.
Περιστατικό 3. Πάω ένα πρωί απέναντί μου , στο καφέ Illy να πάρω πρωινό. Βλέπω ένα αγροτικό παρκαρισμένο μπροστά από το καφέ , με κατεύθυνση προς τα επάνω (ανεβαίνοντας στο νοσοκομείο) , στην αριστερή λωρίδα ανεβαίνοντας και καταλαμβάνοντας όλη σχεδόν την λωρίδα. Μια τεράστια σειρά από αυτοκίνητα να είναι ακινητοποιημένα μπροστά του και στην κάθοδό τους , στην Επιμενίδου (αφού είχε όλη την λωρίδα κατειλημμένη ). Μπαίνοντας μέσα στο καφέ , λέω στα παιδιά που εργάζονται εκεί και κα΄θε μέρα μιλάμε . «Ρε παιδιά δες τε εδώ ένα παρκάρισμα . Τίνος να είναι άραγε αυτό το αυτοκίνητο!!» Πετάγεται ξαφνικά κάποιος , (γνωστός και εξαγχιστείας συγγενής) και μου λέει . « Εμένα , τρέχει τίποτα;» Του απαντάω . «Σαν πολίτης βλέπω κάτι παράνομο και η κυκλοφορία εμποδίζεται από αυτόν τον τρόπο παρκαρίσματος . Θα μπορούσες να το παρκάρεις σε άλλο σημείο και ας περπατούσες και λίγο.» Μου απαντάει.  «Πάρε την αστυνομία τηλέφωνο αν θες και κοίταζε την δουλειά σου.»  Πάλι εγώ πταίω, λέω μέσα μου!! Μα τι γίνεται με τον κόσμο;
Περιστατικό 4. Φρέσκο . Μόλις τώρα. Αυτό με έκανε να γράψω την παρούσα επιστολή.
Ανεβαίνω τα σκαλοπάτια της Αργυροκάστρου και στρίβω την Δημοκρατίας. Άσε που για να περάσω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο τέλος των σκαλοπατιών , έπρεπε να κάνω άσκηση ακριβείας μήπως και γρατζουνίσω κανένα και βρω τον μπελά μου!! Στρίβοντας λοιπόν , πάω να περπατήσω στο πεζοδρόμιο και βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο , που κάλυπτε όλο το πεζοδρόμιο (5-1- εκ. από τον τοίχο) . Αναγκάζομαι να περιμένω μερικά διερχόμενα αυτοκίνητα να περάσουν και πάω από τον δρόμο. Κοιτάζω να δω μήπως γνωρίζω τον κάτοχο . Δεν τον ήξερα. Βλέπω όμως ένα σημείωμα στους υαλοκαθαριστήρες μπροστά που έγραφε. «ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΟΥ.» Το είχε γράψει όπως διαπίστωσα ή γειτόνισσα που δυσκολευόταν να περάσει για να μπει στο σπίτι της. Προχωρώντας στα 10 μέτρα πέφτω επάνω σε 2 ΖΙΤΑΔΕΣ που ήταν σταθμευμένοι για κάποιο λόγο στην άκρη του δρόμου. Τους λέω « Ρε παιδιά !! Κοιτάξτε παρκάρισμα , όλο το πεζοδρόμιο είναι δεσμευμένο , τι γίνεται εδώ πέρα;» Μου απαντά ο ένας « Ναι έχετε δίκιο . Επειδή όμως έχουμε μια κλίση λίγο ποιο πάνω , πάρετε το 100 να μας ειδοποιήσει να έλθουμε για να τον γράψουμε.» Αναρωτήθηκα!! Μάλλον πάλι εγώ πταίω. Να πάρω λέει το 100 . Είναι μπροστά στο παράνομο γεγονός και εγώ να πάρω το 100!! Είμαστε καλά;   
Πάω στο σπίτι μου και λέω . Δεν γίνεται !! Η εγώ έχω πρόβλημα , ή οι άνθρωποι είναι για καλά ψεκασμένοι !! Έτσι θα αλλάξουμε την κοινωνία , χωρίς να αλλάξουμε τον εαυτό μας; Δυστυχώς έχουμε μεγάλη διαδρομή για να φτιάξουμε μια πολιτεία που ονειρευόμαστε . Ας το προσπαθήσουμε παρά ταύτα ξεκινώντας με τις προσωπικές μας αλλαγές.
Γιώργος Αλέξης

Γυμναστής-Συγγραφέας-Επιχειρηματίας. 

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΟΛΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΦΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΖΩΩΩΝΝΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΠΛΑΝΕΥΤΗΚΑΝ Η ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΚΛΟΠΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΧΑΖΑΡΟΚΤΗΝΗ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
ΣΑΦΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΤΟ 50% ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ Η ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΛΙΩΣΕΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΑΚΑΤΕΨΕΙ ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΥ ΤΡΑΒΗΞΕ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΠΑΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΗΠΟΥΛΑ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΧΟ ΣΚΟΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΩΝΝΝ ΔΥΝΑΣΤΩΝ ΜΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ????????????????????
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΟΜΠΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΝ ΔΩΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΩΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΥΣΤΑΡΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΤΥΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΩΛΙΑΣΕΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΖΑΡΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ΚΤΗΝΗ ΖΩΩΑΑΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑΣ ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ
ΕΤΣΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΥΠΩΝΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΛΥΦΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑΑΑΑΑΑ ΕΠΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΖΩΑΑΑΑ ΧΑΖΑΡΟΚΤΗΝΗ ΕΙΧΑΝ ΚΡΥΦΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ


Ιούνιος 1825: Οι δανειστές του Λονδίνου εκβιαστικά απαιτούν την εκτέλεση του Κολοκοτρώνη και των λοιπών “προδοτών”


«Είκοσι μουρτάτες, (προδότες) βρωμόσκυλα, δεν εμπορείτε να κομματιάσετε;» Την σχετική επιστολή στέλνει από το Λονδίνο ο Ιωάννης Ορλάνδος στις 30/6/1825. Παραλήπτης είναι ο Γ. Κουντουριώτης τον οποίο η βρετανική πολιτική ανέδειξε Πρόεδρο της προσωρινής Κυβέρνησης στην θέση του νόμιμα εκλεγμένου Π. Μαυρομιχάλη.

Ιστορικό πλαίσιο της επιστολής


Ιωάννης Ορλάνδος,

θύμα της Επιτροπής του Λονδίνου

και θύτης της Επανάστασης
Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από την δολοφονία του Οδυσσέα. Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την σύναψη του β΄ δανείου στο Λονδίνο και την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Τον προηγούμενο χρόνο το Λονδίνο “διόρθωσε” τα λάθη του με δραστικές ουσίες, ανακλήσεις ή σφαίρες (Byron, Stanhope, Trelawny) και κατόρθωσε, εξαγοράζοντας τις χαλαρότερες επαναστατικές συνειδήσεις (α΄ εμφύλιος), να κλείσει στην φυλακή ή να θέσει στο περιθώριο τους υπερασπιστές της υπερεθνικής Επανάστασης. Ένα νέο διεθνές και εγχώριο επιτελείο προωθήθηκε από το Λονδίνο προς τον δικό του άνθρωπο, τον πρόεδρο Γ. Κουντουριώτη.
Ο Καραϊσκάκης διέφυγε της παγίδας θανάτου που μετά την περί προδοσίας “δίκη” του έστησαν οι φίλα προσκείμενοι στον Μαυροκορδάτο χριστιανοί οπλαρχηγοί από κοινού με τους Τούρκους της περιοχής. Την “προδοσία” του Καραϊσκάκη σέρβιρε στον Byron ο Μαυροκορδάτος, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου των “προδοτών-αντιπατριωτών” που περιελάμβανε δήθεν και την φυσική εξόντωση αμφοτέρων. Η δίκη στήθηκε ως αντιπερισπασμός της μετάβασης του Βύρωνα στην Αν. Στερεά, όπου θα επιβεβαιωνόταν μια νέα Κυβέρνησηπου άμεσα θα διεκδικούσε την διαχείριση του α΄ δανείου.Ο λόρδος όντως κοντοστάθηκε και αμέσως μετά δηλητηριάστηκε. Τη νέα Κυβέρνηση θα αποτελούσαν πρόσωπα που φαινομενικά ήταν ουδέτερα μεταξύ των δυο συγκρουόμενων παρατάξεων. Δ. Υψηλάντης, Ανδρούτσος, Πλαπούτας, Νέγρης και κάποιοι ακόμη θα σχημάτιζαν ενωτική κυβέρνηση και θα έπαυαν την σύγκρουση Μαυροκορδάτου-Κολοκοτρώνη. Όμως, παρά την παρουσία του Νέγρη (ο οποίος βρισκόταν πια σε διάσταση με τον Μαυροκορδάτο) η “ουδετερότητα” αυτή ήταν ολοφάνερο ότι αποτελούσε ένα παρακλάδι της υπερεθνικής πλευράς του Κολοκοτρώνη που ουσιαστικά αποτελούσε τον άτυπο αρχηγό της Επανάστασης μετά την μη εμφάνιση του Αλ. Υψηλάντη στην Πελοπόννησο.
John Bowring, ο γραμματέας
της Γραικικής Επιτροπής του Λονδίνου

Το α΄ δάνειο είχε υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 1824. Σταδιακά, μετά τα μέσα του 1824 ο ανήμπορος διαπραγματευτής της προσωρινής κυβέρνησης Κουντουριώτη στο Λονδίνο, ο Ιωάννης Ορλάνδοςέχει συνθλιβεί από την πίεση που υφίσταται. Συντελούσης της οργής του Ορλάνδου έναντι του στυγνού εκβιαστή-κερδοσκόπου Bowring, το δεύτερο δάνειο υπογράφεται στις αρχές του 1825 απευθείας με τους τραπεζίτες Ρικάρντο, χωρίς δηλαδή την μεσολάβηση της Γραικικής Επιτροπής του Λονδίνου, γραμματέας της οποίας ήταν ο Bowring, επιστήθιος φίλος του Bentham. Αυτό, αντί να ελαφρύνει τον φιλοχρήματο Ορλάνδο, του προσθέτει επιπλέον πίεση.Τώρα, εκβιαζόμενος, φέρει αποκλειστικά στους δικούς του ώμους το βάρος της “πτώσης” των τιμών του δανείου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της έμμεσης απειλής ότι ο αδελφός του πεθερού του, ο Γ. Κουντουριώτης, θα πάψει να είναι “Πρόεδρος” και ο ίδιος προνομιούχος “σωτήρας” του έθνους. Κατά συνέπεια, υπό τις νέες συνθήκες των γαλλο-βρετανικών σχέσεων που θα δούμε σε λίγο, ο Ορλάνδος στην επιστολή αυτή απηχεί το πνεύμα των απώτερων επιδιώξεων της δυτικής πολιτικής που βρίσκεται πίσω από τα δάνεια.
Από τα μέσα του 24 βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις της Γαλλικής παρέμβασης με τον Μαυροκορδάτο. Ο έτερος απεσταλμένος της κυβέρνησης Κουντουριώτη, ο Ανδρέας Λουριώτης, λίγο πριν υπογραφεί το β΄ δάνειο του Λονδίνου θα μεταβεί στο Παρίσι για λογαριασμό του πάτρονά του Μαυροκορδάτου. Θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Villèle και θα συζητήσει για το γαλλικό πακέτο βοήθειας (αντίστοιχο με το βρετανικό) το οποίο υποστηρίζει ο Δ. Υψηλάντης.
Ο Ιμπραήμ αφού αποβιβαστεί ανενόχλητος, έχει τις πρώτες του επιτυχίες στην Πελοπόννησο. Λίγο πριν ο Παπαφλέσσας βγει για το Μανιάκι, ο Κουντουριώτης νιώθει την Μωραήτικη λαϊκή απειλή έτοιμη να ξεσπάσει στο κεφάλι του, αφού από τις αρχές του 1825 οι πρώτοι του Μωρηά βρίσκονται φυλακισμένοι στην Ύδρα ή υπό διωγμό.
Ο υπερφίαλος Ορλάνδος αποδεικνύει ότι δεν έχει την παραμικρή επίγνωση των διεθνών δυνάμεων που δρουν και του διακυβεύματος που τίθεται από την αρχή της Επανάστασης. Ο φόβος λύνει την γλώσσα του και σε μια επιστολή που είναι τραγικά προσωπική και υπηρεσιακή ταυτόχρονα, καταφέρεται κατά πάντων, μιμούμενος σε εκβιασμούς και την Επιτροπή του Λονδίνου. Η ακραία ιδιοτελής και παιδιάστικη στάση στα πιο κρίσιμα γεγονότα της Επανάστασης είναι το κεντρικό συμπέρασμα, ωστόσο τα επιμέρους θέματα είναι πολλά και άκρως σημαντικά.
Jeremy Bentham, ο ιδεολογικός αρχηγός
 της Γραικικής Επιτροπής του Λονδίνου

Ο Ορλάνδος πιστεύει ότι οι νησιώτες και οι Ρουμελιώτες είναι οι αγαθοί πατριώτες, ενώ οι Μωραήτες είναι οι κακούργοι αντιπατριώτες. Η αλήθεια είναι ότι στην τόσο χαλαρή του συνείδηση η δικαιολογία που του προσέφεραν οι δανειστές ήταν βολική για να την υιοθετήσει και να την διαδίδει προς κάθε κατεύθυνση. Ο Ορλάνδος πιστεύει ότι η τιμή της Επανάστασης πέφτει στο Χρηματιστήριο επειδή στον ελλαδικό χώρο επικρατεί διχόνοια. Η αλήθεια είναι ότι η διχόνοια ήταν επιδίωξη του α΄ δανείου, το οποίο και εξέλεγξε τον Κουντουριώτη προσωρινό Πρόεδρο στην θέση του Π. Μαυρομιχάλη.Οι τιμές των ομολογιών χειραγωγούνται πανεύκολα, για ποσά τόσο μικρά όσο τα ελληνικά δάνεια, δημιουργώντας πανικό στους πρωτάρηδες περί τα χρηματιστηριακά παιχνίδια. Τα μέλη της Επιτροπής αγόραζαν ομολογίες προσδοκώντας κέρδη από την άνοδο των τιμών. Όταν αυτές έπεφταν, τότε πίεζαν και εκβίαζαν τους Έλληνες απεσταλμένους.Όσο για τον Ιμπραήμ, αυτός τελεί υπό την προστασία, αν όχι υπό την καθοδήγηση της Γαλλίας και της Βρετανίας, οπότε ο Ορλάνδος πάσχει πλέον από ψυχική νόσο αντιστροφής της πραγματικότητας. Κατηγορεί ψευδώς αυτούς κατά των οποίων έχει ήδη ταχθεί για προσωπικό όφελος, χωρίς να βλέπει ούτε καν την υπόδειξη του Μπένθαμ να καταργηθεί η ανεξαρτησία και η δικαιοδοσία της δικαιοσύνης, να καταπατηθεί το Σύνταγμα του Άστρους (σε άλλη επιστολή ζητά να παραμείνει ο Κουντουριώτης Πρόεδρος και μετά την λήξη της θητείας που προέβλεπε το Άστρος). Κατηγορεί τον Κολοκοτρώνη και τους περί αυτόν ως προδότες. Κάπως έτσι στήθηκαν όλες οι κατηγορίες της εθνικής νεωτερικότητας εναντίον των υποστηρικτών του οικουμενικού χριστιανισμού. Την ίδια στιγμή και με τον ίδιο τρόπο, η αντιχριστιανική Δύση δολοφονεί ή επιχειρεί να δολοφονήσει τον Καραϊσκάκη, τον Θ. Κολοκοτρώνη, τον Π. Κολοκοτρώνη, τον Ανδρούτσο, τον Βαρνακιώτη, τον Βισβίζη κ.α., εντάσσοντας τα κακουργήματα αυτά στο θεσμικό πλαίσιο του δυτικού κράτους δικαίου.Έτσι ο κάθε Ορλάνδος γίνεται γρανάζι της μηχανής που μετατοπίζει τα πραγματικά αίτια της σύγκρουσης και διαδίδει τα ψεύδη και τις συκοφαντίες. Όμως δεν μπορεί εύκολα να κατηγορήσει κάποιος τον Ορλάνδο ότι δεν αντιλήφθηκε πως το παιχνίδι Αγγλίας-Γαλλίας ήταν στημένο σε ψηλότερο (τεκτονικό) επίπεδο, προκειμένου να μην μπορέσει η ρωσική παράταξη της Επανάστασης να σηκώσει κεφάλι. Και αυτό είναι ανεξάρτητο από το όποιο αίτιο που δημιούργησε την γαλλική παρέμβαση.


Στο άλλο άκρο: τη στιγμή που ο Ορλάνδος γράφει από το Λονδίνο, ο ήδη αποφυλακισμένος Κολοκοτρώνης υπογράφει την αίτηση προστασίας προς την Αγγλία και ξεχωριστή διαβεβαίωση (τεκτονική;) προς τον Canning που την ζητά. Ίσως η μέγιστη προσφορά του Κολοκοτρώνη στην Επανάσταση είναι ότι κατάφερε να παραμείνει ζωντανός, εντός του πολιτικού παιχνιδιού και να εξασφαλίσει από την Συνέλευση της Τροιζήνας την υπογραφή της υπέρ του Καποδίστρια. Το Λονδίνο που γνώριζε τις πεποιθήσεις και τις ικανότητες του γέρου, ώθησε τον Ορλάνδο να ζητήσει -ως Σαλώμη- το κεφάλι του από τον “Ηρώδη” Κουντουριώτη. Ευτυχώς, ο τελευταίος δεν ενέδωσε. Στο πλαίσιο της ομόνοιας έναντι του Ιμπραήμ εκδόθηκε πράξη πολιτικής αμνηστίας με ειδική -φωτογραφική- εξαίρεση για τον Οδ. Ανδρούτσο.
Είπαμε πως η επιστολή γράφεται 4 μήνες μετά το β΄ δάνειο και την εμφάνιση του Ιμπραήμ. Να προσθέσουμε ότι τότε (αρχές του 25) ο Ορλάνδος έγραφε στους αδελφούς Κουντουριώτη: “Όλοι εχάρησαν εδώ ακούσαντες τον θάνατον του υιού Κολοκοτρώνη, και είπαν, η Ελλάς έχει τώρα Διοίκησιν”. Όχι τυχαία, ο Κολοκοτρώνης χαρακτηρίζεται ως σήμερα από πολλούς “στρατιωτικός”· και αυτοί θεωρούν ότι ο α΄ εμφύλιος έγινε μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών. Όσο για τον β΄ εμφύλιο που συχνά αναφέρεται ότι έγινε από εγγενή αντιπαλότητα Ρουμελιωτών-Μωραητών, είναι ένα ακόμα θέμα που το προκάλεσε το Λονδίνο. Κρίμα στις αναλύσεις τόσων επιστημόνων που, ακολουθώντας τον Φίνλεϋ και τους άλλους νεωτερικούς της εποχής, “αποδεικνύουν” ως σήμερα τον “άγριο τοπικισμό” των γραικοχριστιανών και την ανάγκη για ένα έθνος “ευρύτερο” από το χωριό του κάθε αγωνιστή. Είναι το πολιτικό “έθνος” που προωθούσαν οι “Φίλοι του Νόμου”, υποκρινόμενοι πως δεν έβλεπαν το χριστιανικό (υπερεθνικό) έθνος των “Φίλων του Χριστού” που δημιούργησε την Επανάσταση.
Επιστολή προς τον Γ. Κουντουριώτη
Λονδίνο, 18/30 Ιουνίου 1825
Το αδελφικόν μου τούτο χρησιμεύει να σε φανερώσω, το οποίον πολλάκις σε είπα, το να γράφη δηλ. η Διοίκησις τακτικά προς την εδώ αποστολήν· ότι από την έλλειψιν τούτου θα καταντήσωμεν να μην έχωμεν τα μέσα. Μην γυρεύης τι εδοκίμασα τούταις ταις ημέραις με τον Ρικάρδον δανειστήν μας, όστις δια τας φημιζομένας κακάς ειδήσεις και τον εκ τούτων ξεπεσμόν του δανείου εις τα 13%, εζητούσε να υποχρεώση την αποστολήν να αγοράση το τέταρτον του δανείου. Τι θέλεις; Σχεδόν επιάσθηκα. Έχουν και τα δίκαιά των· άπειρα χάνουν με αυτόν τον κατεβασμόν των φόντων, [κεφαλαίων]καθώς και πέρυσι με το άλλο· από τον Φεβρουάριον οπού υπεγράφη το συμφωνητικόν έως σήμερον, τριακόσιες χιλιάδες λίρες χάνουν οι κρατούντες τα σκρίτα, [ομόλογα] και πόσα πέρυσι, και εκ τούτου μικροψυχούσι, και δεν έχει υπόληψιν το δάνειόν μας, επειδή μη να έχη τινάς γράμματά σας να τους ησυχάζη τας υποψίας των, από το άλλο μέρος ακούοντες ότι εσυγχωρήθησαν οι αποστάται, ενεκρώθησαν διόλου, λέγοντες, ότι εις την Ελλάδα δεν είναι Διοίκησις. Αδελφέ! Τέτοια σκυλιά τα φυλάττετε ακόμη; Κρίσιν θέλουν αυτοί; Και τι κακόν άφησαν να μην το κάμουν;
Αν τα πράγματα της Ελλάδος έμειναν οπίσω, είναι αυτοί, οι μυριάκις χειρότεροι των Τούρκων, η αιτία· είκοσι μουρτάτες, [αποστάτες] βρωμόσκυλα, δεν εμπορείτε να κομματιάσετε, οπού εσήκωσαν τα άρματα κατά της Διοικήσεως, οπού έφαγαν τέσσαρας χρόνους τον Μωρέαν τον Ελληνικόν και έκαμαν παντός είδους κακόν; Ιδού τα αίτια της καταδίκης των· τι εννεαμελής επιτροπή; Τι κρίσις; Ιδού τι τους καταδικάζει εις μύριους θανάτους· αλλ’ όταν Πανούτζος, Τρικούπης, Λόντος και τόσοι άλλοι είναι πάλιν βουλευταί, είναι βέβαιον ότι ούτως ήθελε γένει το πράγμα ούτε με τόσα μέσα χρηματικά, ούτε με τόσας νίκας θαλασσίους δυνάμεθα να στερεώσωμεν Διοίκησιν· αλλοίμονον εις ημάς οπού εχάθημεν!
Έμαθες πως από την Δυτικήν Ελλάδα έστειλαν τον Ρούπενταλ εδώ με γράμματα πληρεξουσιότητος να πραγματευθώσι δύο μιλλιουνίων ταλλήρων δάνειον, και είδαμεν και πάθαμεν να το ρίψωμεν κάτω, κοντεύσαντες να χάσωμεν το εθνικόν; Αλλοίμονον! Έτζι θα πάμε εμπρός; Μας δανείζουν πλέον; Μας εμπιστεύονται; Αχ καϋμένοι ’μεις νησιώται! Από ολίγους κοτζαμπασήδες Μωραΐτες και Φαναριώταις χανόμεθα! Είδες τι έγραφεν ο βρωμο-Υψηλάντης εις τα Παρίσια· τι τον φυλάττετε, αδελφέ; Δεν καθαρίζετε την Ελλάδα από τέτοιαις βρώμαις; Τώρα οπού έχουν ανάγκην οι στεριανοί από το ναυτικόν μας, αν δεν κυτάξωμεν να ωφεληθώμεν, να λάβωμεν την δύναμιν και εξουσίαν εις χείρας, αύριον μια ησυχία, addio περίστασις, πετά και φεύγει· πρόσεχε μην αφεθής από τα πράγματα, πρόσεχε καλά, άνοιξε τα μάτια σου. Γιατί να συγχωρήσης να γένη επιτροπή δανείου; Εγώ τα στέλνω σε σένα τα χρήματα· τα κονοσιμέντα, οι μάρκες, γίνονται εις το όνομά σου· γιατί να τα παραιτήσης; Και δεν γνωρίζεις ότι εις τα χρήματα είναι η δύναμις; Πρόσεχε από κάθε λογής ξένον· αρχοντιαίς και μακρυά, και μάλιστα από Φαναριώταις και Φραντζέζους.
Τώρα, τώρα είναι ο καιρός να ωφεληθώμεν από την δύναμιν του ναυτικού μας και μην αφήσης να πετάξη το πουλί. Δια να λάβης δύναμιν, σου χρειάζεται τακτικόν στρατιωτικόν, οπού υπακούει· κράξε τον κολονέλ Νάπιερ από την Κεφαλληνίαν· αυτός είναι τίμιος, άξιος και παλλικάρι· εις τρεις μήνας κατά το σύστημά του δύναται να οργανίση δέκα χιλιάδες στράτευμα. Αυτά οπού σε γράφω μην τα υπολαμβάνης παιχνίδια· είναι λόγια παστρικά· άκουσέ με· θυσίασε ό,τι θυσιάσης, και κράξε τον το ογληγορώτερον· είναι ο μόνος, αν θέλετε να κάμετε τακτικόν· έχει πολλήν υπόληψιν εδώ· είναι από λαμπράν φαμίλιαν και ένας των περιφήμων στρατιωτών της Ευρώπης· αυτό άκουσέ με και κάμε το, και μην προσμένης από την Αμερικήν και από τον άξιον Καλλέργην, όχι πως θα κοστίση ο καθένας έναν θησαυρόν, αλλά δεν το πιστεύω να συγχωρηθή η έξοδός των· έπειτα είναι ξένοι, και μην ακούης τα κουράφαλα του Λουριώτη· τούτος ό,τι τον έρθη από τον κώλον, αυτό γράφει· δεν βλάπτει, εξοδεύει κάμποσα, και εγλεντά ο άξιος φίλος του Καλλέργης.
Εγώ είμαι, αδελφέ, βασγεστισμένος [απογοητευμένος] από τον Λουριώτην· τούτος είναι ένας δόλιος άνθρωπος· ψεύστης, καλπουζάνος, κενόδοξος εις το άκρον· η ανάγκη της Ελλάδος μ’ έκαμε να υποφέρω από τούτον πολλά· δεν ηξεύρω τι μέλλει γενέσθαι με τούτον τον Πρωτέα· μ’ υποσχέθη προ 4 μήνες ότι ήθελ’ αλλάξει σύστημα, το οποίον και σας έγραψα, πλην του κακού, έγινε χειρότερος· μην νομίζετε πως αξίζει και τίποτε· εις την δουλειάν γνωρίζεται ο άνθρωπος· αν με γνωρίζετε ικανόν, αν μ’ εμπιστεύεται το έθνος, ας μ’ αφήση μοναχόν· ειδέ στείλε μου την ανάκλησίν μου, ότι ευθύς οπού τελειώση το δάνειον τούτο, θέλει επιστρέψω και τότε θέλει γνωρίσετε τι άξιζεν ο Ορλάνδος· ας μην ήμουν εγώ, και ήθελ’ ιδήτε.
Προσμένω από πρώτον σου γράμμα να μη ησυχάσης, ότι δεν εμπορώ να υποφέρω πλέον τούτον τον απατεώνα, τον Ιταλόν, τον αδιάντροπον, τον κόλακα εν ανάγκη, τον πάντα ποιούντα έως να κατορθώση την δουλειά του· ας μην είχε τύχει τούτη η αποστολή, και ήθελ’ ίδω τι κοιλιαίς ήθελε να παστρεύη εις το Λιβούρνον· αβαντουριέρηδες [τυχοδιώκτες] είναι, αγαπητέ, και ημείς τίμιοι, και απατώμεθα με την ψευτομετάνοιά τους· έπειτα είναι από την Άρταν, και οι Αρτινοί φημίζονται οι πρωτοσερέτηδες [πιο δύστροποι] του κόσμου· όλους φίλους τους έχει, και κανένα δεν αγαπά· όλων ψεύματα λέγει, αλήθειαν δεν ηξεύρει, ούτ’ εσυνήθισε να λέγη· δια τα τέλη του τα άθλια όλους τους πεσκεσάρει, αν πέση τούτος νάχη τον άλλον, καθώς και το είδες εμπράκτως, και ούτως το φρονούσε· είναι κατά το λεγόμενον εις την νήσον μας «αγ τζι πλάσουι»· [Σατανάς] τώρα άρχισε να πληρώνη τα χρέη του οπού εχρεώνετο και έτρωγε εις την Ελλάδα των Μπουτουρέων και τόσων άλλων· οι λεγόμενοι θείοι του εις Λιβόρνον, θείοι από έκτην και εβδόμην γενεάν, ούτ’ εν σολδί δεν τον έδιδαν, και μάλιστα ο Γιαλιάς· ας μην είσθε σεις και εγώ, ήθελε ιδώ αν εκατώρθωνε ή το πρώτον ή τούτο το δεύτερον, να έλθη εδώ· αλλ’ όλα καθώς πάτησε το καΐκι τα λησμόνησε· ας τελειώση η πληρωμή του δανείου τούτου να φύγω, και τότε βλέπετε τι άξιζα εγώ, και πόσην υπόληψιν και βάρος έδιδα εις την αποστολήν, και πώς εφρόντιζα και εφύλαττα τα πάντα. Αν θελήσω να σε τα γράψω όλα, και ’σένα θέλει βαρύνω, κ’ εμένα ο καιρός θέλει με λείψει· αλλά σε λέγω ως αδελφός, ότι αν δεν γίνεται να μείνω μόνος, φρόντισον έναν άνθρωπόν σας, ότι είναι ανάγκη, και ανάγκη μεγάλη, να έχη το σπήτι σας άνθρωπον χωρίς άλλο εδώ, ότι εγώ αναχωρώ εξάπαντος· με τούτον τον πλάνον δεν καταδέχομαι να μένω· εντρέπομαι πώς σας έγραψα υπέρ αυτού, πλην το ομολογώ πως μ’ υπεσχέθη και με γέλασε.
Ηκούσθη σήμερον εδώ από Τεργέστης η πτώσις του Νεοκάστρου, και ότι είναι πάλιν διχόνοιαι· παραταύτα τα φόντα μας [κεφάλαια] εξέπεσαν, και άρχισαν να βλασφημούν τας καθημερουσίας διχονοίας μας. Μ’ αυτάς τας ολημερινάς διχονοίας και τούτο το δάνειον θα χάσωμεν, και άλλο, αν λάβωμεν ανάγκην, δεν θα δυνηθώμεν να κάμωμεν και ο Θεός να γένη ίλεως.
Η μαρτυρία των αποστατών είναι τα άρματα οπού φέρουν εις χείρας κατά της πατρίδος, και αύτη μόνη τους καταδικάζει· έπειτα εις τας επαναστάσεις δεν χρειάζεται άργητα, επειδή αι περιστάσεις αλλάσσουν από την μίαν ώραν εις την άλλην.
Ο σεβαστός γέρων κύριος Κοραής από το Παρίσι σ’ ασπάζεται, και με έγραψε να σε είπω, ότι από τα φράγκα 1500 οπού σ’ έστειλε να μοιράσης των πυρπολιστών ναυτών των τολμηροτέρων εις την προσκόλλησιν των εμπρηστηρίων, να μην λησμονήσης και τον άξιον Κανάριον.
Την έσωθεν, αφ’ ου την αναγνώσης, την στέλνεις τον ακριβόν μας κύριον Λάζαρον εις Ύδραν.
Δυο φρεγάται της πρώτης τάξεως εις την Νέαν Υόρκ της Αμερικής ετοιμάζονται υπό την επιστασίαν του αξίου στρατηγού Λαλεμάνδ· δυο άλλαι εδώ, εξ ων η μια είναι έτοιμη, μια εις την Γαλλίαν, και άλλη εις την Σουηδίαν, και το ατμοκίνητον· δι άλλας δεν δυνάμεθα, ότι δεν μένουν χρήματα δια τας ανάγκας της Διοικήσεως, και ούτως εν διχονοίαις τρέχοντες δεν ηξεύρω αν μας δανείζωσιν άλλα, και προς είδησίν σου.
Χθες έλαβον γράμμα από τον καλόν μας και ενάρετον αδελφόν κύριον Λάζαρον, ο οποίος προς τοις άλλοις με ομιλεί και περί της στενοχωρίας την οποίαν δοκιμάζει η φαμιλία μου δια την απουσίαν μου, προσθέτων ακόμη, αν ήτον δυνατόν, όταν διευθετηθώσι τα του δανείου, να επιστρέψω να με ιδή η φαμιλία μου, και πάλιν, αν η ανάγκη το καλέση, να ξαναγυρίσω· το επιθυμούσα κ’ εγώ πολλά, μα πώς γίνεται; ευθύς όπου ακουσθή εδώ, όλα ανατρέπονται· τόσαις μεγάλαις και πολλαίς δουλειαίς, αι πληρωμαί του δανείου ακόμη όλαι δεν έγιναν· αυταί τελειώνουν τον 8βριον, αν δεν τύχη τι απευκταίον· είναι αι φρεγάται, τόσαι άλλαι δελικάται υποθέσεις χρήζουσαι της παρουσίας μου, και εις τίνα να εμπιστευθώ (αν ημπορούσε να γένη;) εις τον Λουριώτην; αλλοίμονον! Τι να σε ειπώ; εις μίαν εβδομάδα τα σκορπούσε όλα κατά το χέρι και τον πόνον δια την Ελλάδα οπού έχει. Και τι έχει να χάση τούτος εις την Γραικίαν; τούτος είναι Ιταλός· ό,τι τύχη (ο μη γένοιτο) της Ελλάδος, δίπορτο τώχει· πάγει εις τους λεγομένους θείους του εις το Λιβόρνον· αν δεν ήτον να έλθη εδώ, εις την Ελλάδα ήθελε μείνει; και τι να κάμη; τι να φάγη πρώτον; πάλιν αλλοίμονον!
Λοιπόν συ κύταξε να ησυχάσης την φαμιλίαν μου, αδελφέ, με τον τρόπον οπού κρίνεις φρόνιμον· εις την αγάπην σου και την φρονιμάδα σου αφιερώνομαι, και καθώς εγώ θυσιάζομαι δια το σπήτι σας, ούτω και σεις πρέπει να στοχάζεσθε την εδικήν μου φαμιλίαν, καθώς διόλου δεν αμφιβάλλω.
Πρόσεχε από τους Γάλλους· σέβου τους Άγγλους οπού μας βοήθησαν και θέλει μας βοηθήσουν· μην απατάσαι με το όνομα των κομιτάτων· είναι όλο λόγια· να γνώριζες τι πράγμα είναι αυτά τα κομιτάτα! Και όταν συσταίνονται έτζι αργά, και ποία είναι τα αίτια της συστάσεώς των! Όσα προσπαθούν οι Γάλλοι, τα ηξεύρουν εδώ οι Άγγλοι όλα, και πρόσεχε καλά. Μη δος ετέρω την δόξαν σου· να χυθούν, αδελφέ, τόσα αίματα, να εξοδευθούν τόσα πλούτη, τόσοι ίδρωτες δια έναν ………… [αποσιωπητικά] και να ιδούμεν τι λέγουν αι άλλαι Δυνάμεις, δεν κάμνουν τίποτε, σκάπτουν μόνον τον λάκκον μας.
Περί των όσων σ’ έγραψα μην βαρυνθής, παρακαλώ, να μ’ αποκριθής όσον ταχύτερα δια να κυβερνηθώ. Χαιρέτα μου την αγαπητήν φαμιλίαν σου. Πρόσφερε εις τους φίλους όλους τα πρέποντά μου.
Μεγάλην ζημίαν θα λάβουν από το κάμβιον [συναλλαγματική διαφορά]εκείνοι οπού εστάλησαν εις την Μάλταν, και τα είδη θα τ’ αγοράσουν ακριβά.
Υγίαινε και αγάπα τον σεβόμενον και αγαπώντα σε αδελφόν σου
Ιω. Ορλάνδον

Ανάλυση: Στέργιος Ζυγούρας27-4-2016

Πέτρινη στήλη 6000 ετών με ελληνικά γράμματα καταρρίπτει τα πάντα! Ραγδαίες ανατροπές … «Μουδιασμένοι» οι αρχαιολόγοι


Μια απίστευτη ανακάλυψη έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στις ανασκαφές του προϊστορικού οικισμού του Αρχοντικού Πέλλας, λίγες μέρες πριν κλείσει η ανασκαφική περίοδος. Αποκαλύφθηκε στα κατώτερα στρώματα του οικισμού πέτρινη στήλη, διαστάσεων περίπου 30Χ20 εκατ. με εγχάρακτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρονται σε χρονολογία γύρω στο 4000 π.Χ. πολύ πριν από την ανακάλυψη της σφηνοειδούς γραφής από τους Σουμέριους (περίπου 3500 π.Χ.). Δείγματα της Στήλης του Αρχοντικού (όπως πλέον αποκαλείται προσωρινά το εύρημα) έχουν σταλεί στο εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς η σύσταση του πετρώματος, γεγονός που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της περιοχής προέλευσής του, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση, μια και το πέτρωμα υπάρχει σε τοποθεσίες της περιοχής και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.
Στην συνέχεια η στήλη, αφού συντηρηθεί, θα υποβληθεί σε εξέταση με ακτίνες Χ ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα γράμματα, που μετά από τόσες χιλιετίες, είναι δύσκολη η ανάγνωσή τους, λόγω φθοράς της επιφάνειας.
«Μουδιασμένοι» οι αρχαιολόγοι
Οι υπεύθυνοι της ανασκαφής αρχαιολόγοι αποφεύγουν να δηλώσουν οτιδήποτε και όπως πληροφορηθήκαμε από έγκυρη πηγή που μας μετέδωσε και την αρχική είδηση, είναι καταφανώς αμήχανοι και «μουδιασμένοι», γεγονός απόλυτα φυσικό αν
αναλογισθεί κάποιος τις τεράστιες ανατροπές δεδομένων που θα φέρει αυτή η συγκλονιστική πράγματι ανακάλυψη. Αν μάλιστα προκύψουν και άλλες τέτοιες στήλες, όπως πιθανολογείται, τότε οι εξελίξεις στην επιστήμη της επιγραφικής θα είναι κατακλυσμικές.

Ελληνικά γράμματα
Το πλέον εντυπωσιακό γεγονός που προκύπτει από την προσεκτική εξέταση της στήλης είναι η σαφής καταγραφή γραμμάτων του αρχαϊκού ελληνικού αλφαβήτου, όπως το αρχαϊκό Ζ που είχε περίπου την μορφή του Ι, αλλά με μεγαλύτερες την επάνω και κάτω γραμμή (βλ. φωτ.). Διακρίνεται ξεκάθαρα το Α και σειρά άλλων γραμμάτων. Παρά την φθορά της στήλης, ορισμένα γράμματα διακρίνονται σαφέστατα, σε αντίθεση με παλαιότερα ευρήματα π.χ. την πολυσυζητημένη πινακίδα του Δισπηλιού, όπου μόνον με άφθονη δόση φαντασίας μπορούν να ανακαλυφθούν «γράμματα».

Η τοποθεσία της ανασκαφής
Ο προϊστορικός οικισμός του Αρχοντικού Γιαννιτσών βρίσκεται κοντά στο σύγχρονο ομώνυμο οικισμό, ανάμεσα στην αρχαία Πέλλα και την πόλη των Γιαννιτσών. Έχει τη μορφή τούμπας-τράπεζας, ύψους περίπου 20μ. και έκταση περίπου 128 στρεμμάτων. Η ανασκαφική έρευνα στην «τούμπα» του Αρχοντικού άρχισε από το 1991 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το Αρχοντικό αποτελεί μια προνομιακή οικιστική θέση καθώς δεσπόζει στην εύφορη πεδιάδα των Γιαννιτσών. Επιπλέον ο οικισμός βρισκόταν κοντά στην ακτογραμμή του Θερμαϊκού, όπως επιβεβαιώνεται και από γεωλογικές έρευνες ειδικών επιστημόνων του Α.Π.Θ. Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι η ακτογραμμή πρέπει να περνούσε 6 περίπου χιλιόμετρα νότια του οικισμού. Η σπουδαιότητα της θέσης αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ανιχνεύεται συνεχής κατοίκηση από τη Νεολιθική Εποχή (6η χιλιετία) μέχρι την υστεροβυζαντινή περίοδο (14ος αι.).

Ραγδαίες ανατροπές
Κλείνοντας προς το παρόν αυτό το ενημερωτικό κείμενο και εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ένα είναι βέβαιο: Η εικόνα που είχε η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα για την ανακάλυψη της γραφής και την εξέλιξή της θα μεταβληθεί άρδην, εφ’ όσον επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και πολύ περισσότερο εάν προστεθούν και νέα, όπως αναμένεται.

27-4-2016


κκλησία - Μικρ σία – Τράπεζες - ΚΙΣ
μμανουλ Λαμπράκης

ταν ο τούρκοι φυγαν π τν λλάδα μετ τν πανάσταση το 1821, δωσαν τν γ στν κκλησία. κκλησία παρεχώρησε τμμα το δάφους στ κράτος κα τ κράτος πεσχέθη τι, κκλησία δν θ πληρών φόρους κα θ τν χ μ κρατικό μισθό.

Ο τούρκοι βαζαν μεγάλους φόρους στν λλάδα λλ πάντοτε κκλησία ταν φορολόγητη. Ο τότε νθρωποι γραφαν τς περιουσίες τους στν κκλησία γι ν ποφεύγουν τν φορολογία. Τ 1922 πρχαν στν Μικρ σία 5.000 ργοστάσια λλήνων διοκτητν, εδικώτερα στν Κωνσταντινούπολη κα τν Σμύρνη.

Μετ τν γενοκτονία (συνωστισμ κατ τν μισελληνίδα Μαρία επούση), ο ίδιοκττες τ καναν συμβόλαιο στν τράπεζα τς νατολς. Κατ τν συγχώνευση τς τράπεζας τς νατολς (πο οσιαστικ δν πραγματοποιήθηκε ποτέ), μ τν θνικ Τράπεζα, περιελήφθη λη ατ περιουσία τς Μικρς σίας στν θνικ Τράπεζα.
θνικ Τράπεζα

θνικ τράπεζα, πουλοσε κα νοικίαζε ατν τν περιουσία χωρς ν χ πληρώσ τίποτα γιατν κα φελήθηκε αξάνοντας τν περιουσία της, μως κανες δν χει πάρει τν περιουσία του π τν Μικρ σία πίσω. θνικ Τράπεζα μως, περιλαμβάνει στν σολογισμό της λα ατ τ περιουσιακά στοιχεα, λλ κάτω π ξεχωριστό εδικ κωδικό. Μένει ν μς π θνικ ποιόν πλήρωσε γι ν διοποιηθ ατν τν περιουσία. ρντογν επε: λτε ν πληρωθετε γι τς περιουσίες σας, ταν πλέον δν χει μείνει τίποτα π ατς τς περιουσίες.

θνικ Τράπεζα κατέχει να οκόπεδο στν «Λαιμό» τ ποο κοστίζει 250 δισεκατομμύρια €. λλάδα χρωστάει 300 δς, σο περίπου τ οκόπεδο.
θνικ δημιούργησε κα χει τ χρηματιστήριο, λα τ κίνητα, τ μετοχολόγιο λων τν ταιρεν κα τ παρακαταθηκν κα δανείων. χει πορροφήσει λες τς τράπεζες, εναι διοκττες το 50,1 % τς Credit Swiss τς λβετίας, χει τς κεντρικς τράπεζες κα τ 99 % το θνικο πλούτου τς ουμανίας, Μάλτας, Αγύπτου, Βουλγαρίας, λβανίας, πρώην Γιουγκοσλαβίας, τ 42 % τς Τουρκίας κα τ 20 % τς τουρκικς Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Turkey Finance Participation Bank Inc. )

κκλησία τς λλάδος, χει λογαριασμ στν θνικ Τράπεζα πο νέρχεται σ 5,5 τρισεκατομμύρια σ μετρητά. νθιμος λοιπν δίνει (κα μμεσα προτείνει), δύο μισθος στν πλουσιώτερη τράπεζα τν Rothchild.

θνικ Τράπεζα μως δν εναι κρατική, εναι διωτικ κα νήκει σ 12 οκογένειες ο ποες μ τν σειρά τους χουν μία εραρχία, πρώτη κ τν ποίων εναι οκογένεια τν Rothschild. Ο 12 ατς οκογένειες κατέχουν τ 90 % τν περιουσιακν στοιχείων το πλανήτη.

Τράπεζα τς λλάδος

θνικ Τράπεζα δημιουργήθηκε τ 1841 π διτες κα χι λληνες. Καποδίστριας τ 1828 εχε προσπαθήσει ν δημιουργήσ λληνικ κεντρικ τράπεζα κα νας π τος κυρίως λόγους πο δολοφονήθηκε εναι ατός. Μερικ χρόνια μετ τν δολοφονία του ρισαν τν Γεώργιο Σταύρου ν διευθύν τν θνικ Τράπεζα τς λλάδος λλ πλέον ς διωτικ ργανισμό, νώνυμη ταιρεα.

κεντρικς φορέας τς οκονομίας τς λλάδος εναι Τράπεζα τς λλάδος. τράπεζα τς λλάδος ΔΕΝ εναι κρατική. ταν, εναι κα παραμένει στ χέρια τν Rothschild κα τ λληνικ κράτος συμμετέχει μόνο στ 6 % τν μετοχν. Θεσμικ π τ καταστατικ κα συγκεκριμένα στ ρθρο 8 ναφέρει: τι τ δημόσιο δηλαδ λη λληνικ πικράτεια δν δύναται ν κατέχ μέσως μμέσως ποσοστ πλέον το 35 % το κδιδομένου κεφαλαίου.

Τ μετοχικ κεφάλαιο ρισθν σ 400 κατομ. Δραχμν διηρέθη σ 8.000 μετοχς τν 5000 δραχμν κάστη, κατεβλήθη δ ξ λοκλήρου κ τς θνικς Τραπέζης τς λλάδος. Δηλαδ μία διωτικ τράπεζα νοιξε μία λλη διωτικ τράπεζα.
Ατ τράπεζα εναι πο καθορίζει τν σταθερότητα τν τιμν ς ντισυμβαλλόμενο μέλος γι ν δεσμεύσ τν λληνικ λαό. Στ ρθρο 48 λοιπν το καταστατικο ναφέρει: «οτε στ κεντρικ κατάστημα, οτε στ ποκαταστήματα, δικαιοται ντιπρόσωπος το δημοσίου ν ρευν τ βιβλία τς τραπέζης», στ ρθρο 73.1 λέει: «παλλάσεται φόρων π τν κδιδομένων τραπεζικν γραμματίων εσφορς π οουδήποτε τρίτου, ο τόκοι τν δανείων δν πόκεινται σ φρον εσοδήματος». χει παλλαχθε δηλαδ γι τ προηγούμενα 90 χρόνια παντς φόρου.

ξασφάλισαν τος ρους πως προαναφέραμε τι:
• Οδέποτε τ κράτος ν μπορ ν λέγξ τ βιβλία τς τραπέζης,
• Δν ποχρεοται ν πληρών τέλος φορολογία στ κράτος,
• Δν μπορε ν λεγχθ π τ λληνικ δικαστήρια ρχές,

φ σον δν χει πληρώσει φόρο γι 170 χρόνια, πς εναι δυνατν ν μν χει γίνει τόσο μεγάλη; Ἐὰν ποτίθεται τι θ πλήρωναν τος φόρους τους θ φθανε ν καλυφθ τ σημεριν χρέος τολάχιστον 50 φορές.

πιπλέον εχε τ δικαίωμα ν τυπών τν λληνικ δραχμή. Ατ τ δικαίωμα τ μεταβίβασε τ 1928 στν Τράπεζα τς λλάδος (σήμερα Προβόπουλος), κα κατέβαλε τ τίμημα τν 400 κατομμυρίων δραχμν κείνη τν ποχή, γι τν δημιουργία το μετοχικο κεφαλαίου τς τράπεζας τς λλάδος. Ατ τράπεζα μως εναι διωτική κα παίρνει αθαίρετα ποφάσεις χωρς ν πολογίζ τ λληνικ κράτος τν λληνικ κυβέρνηση.

Τ Κεντρικ σραηλιτικ Συμβούλιο (ΚΙΣ)

πρόεδρος τς λληνικς Δημοκρατίας, μ ΦΕΚ ξέδωσε τ Π.Δ. 183, στς 22 Μαρτίου 1978, καταργντας λα τ προηγούμενα ρθρα κα δωσε σ ατν τν ργανισμό, (ΚΙΣ), τ δικαίωμα ν εναι ργανισμς δημοσίου δικαίου· ατ σημαίνει τι εναι «κράτος».

Τ 1978 μως λλάδα δν εχε ναγνωρίσει κόμη τ κράτος το σραήλ. Τ κράτος το σραλ ναγνωρίστηκε τ 1991 π τν Κ. Μητσοτάκη. Κατόπιν γινε λλο διάταγμα 2572 / 1998 περ ποφυγς διπλς φορολογίας τν πολιτν. Μετ π πόμενη νομοθετικ ύθμιση εχαν δικαίωμα ν λαμβάνουν μέρος κα λληνες πολίτες ο ποίοι πέφευγαν τν φορολογία π τ λληνικ δημόσιο σ δασμούς, τελωνεα, εσαγωγς κ.λ.π.

λοι ατο πο «νόμιμα» δν πληρώνουν φόρο στ λληνικ δημόσιο εναι τ 2 % το λληνικο λαο κα ποτελον τν νομαζόμενη «elite».

τσι, νοχοποίηση το λληνικο λαο, τι εμαστε τεμπέληδες κα δν ργαζόμαστε σο πρέπει, τι εμαστε πατενες κα δν πληρώνουμε τος φόρους μας κα τι πρεπε ν φορολογηθ κάθε κακομοίρης συνταξιοχος τν 250 €, ταν παραίτητη γι ν μν ποκαλυφθ λήθεια.

λοι ατο πο εναι γγεγραμμένοι στ ΚΙΣ κα βρίσκονται κα στν λίστα Lagarde χουν βγάλει τ λεφτά τους ξω νομότυπα. Τ πρόβλημα το κατεστημένου εναι τι ετε θ πρέπ ν κυνηγήσ ατος πο βρίσκονται στν λίστα ν παραδεχθ τι χουν βγάλει τ λεφτά τους ξω νόμιμα πο θ σημαίνει τι χουν ξαιρεθε τς φορολογίας. Δηλαδ πρέπει ν ξηγήσ στν μέσο πολίτη πς Μαργαρίτα Παπανδρέου χει βγάλει μέσ το κ. Sabby Mionis, 550 κατομμύρια στ ξωτερικό.

Τ ΚΙΣ χει ναν φόρο πο πιβάλλει στ μέλη του πο νομάζεται «Petsia».

The Jews do indeed pay a subscription to their local Community, (and not to the Central Jewish Board which simply coordinates the independent but united greek communities), that is obligatory since the communities are Public Entities and it is called petsia.

να κράτος δν χει τ δικαίωμα ν δανειστ περισσότερο π τ 70 % το καθαρίστου θνικο Προϊόντος (ΑΕΠ). Τ τέχνασμα λοιπν εναι: ντ ν δανείζεται τ κράτος, δανείζονται ο τράπεζες κα γγυται τ κράτος κα τσι δν φαίνεται τ κράτος σν κατεθείαν δανειστής.

μως ατ τ 233 δς πο δανείστηκαν ο τράπεζες, εναι σα χρειάζεται ν ζήσ λος λληνικς λας γι 5 χρόνια. Ατ τ χρήματα τ παίρνουν ατο ο τρες ργανισμοί, θνικ Τράπεζα, Τράπεζα τς λλάδος κα τ ΚΙΣ κα τ πενδύουν κτς λλάδος κα χουν τν νομικ κάλυψη τι εναι πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ΜΕΡΟΣ 2/4

Δομ τς παγκοσμιοποιήσεως
Club τς ώμης - CFR – TC – Bilderberg Group
Τ 600 δς τς END

Ο Illuminati "enlightened" «Πεφωτισμένοι», δημιουργήθηκαν τν 1η Μαΐου 1776 στν Βαυαρία π τν Johann Adam Weishaupt (6 Φεβρουαρίου 1748 – 18 Νοεμβρίου 1830) ποος εχε χρηματοδοτηθε π τν οκογένεια τν Rothschild.

Ο Illuminati ταν κτς νόμου μαζ μ λλες μυστικς κοινωνίες π τν γεσία τς κυβέρνησης τς Βαυαρίας μ τν νθάρρυνση τς Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας κα διαλύθηκε σύμφωνα μ τος σχυρισμος τ 1785.

πιχειρον τν παγκοσμιοποίηση νθρωποι πο δν τος χει κλέξει κανείς κα δν χουν ωτήσει κανέναν γιατ πο κάνουν.

παγκοσμιοποίηση χει δη γίνει. νώτατη ρχ τς παγκόσμιας κυβέρνησης εναι τ Club τς ώμης Club of Rome Club of the 300, Λέσχη τν 300. δημιουργς του εναι Aurelio Peccei (4 ουλίου , 1908,– 14 Μαρτίου , 1984).
να π τ μέλη του Cyrus Roberts Vance (27 Μαρτίου , 1917 – 12 ανουαρίου, 2002) ταν νας μερικανός δικηγόρος στς νωμένες Πολιτείες, γραμματέας το κράτους, κάτω πό τν Πρόεδρο Jimmy Carter μεταξ τν τν 1977-1980, ποος δημοσίευσε να γγραφο μ τίτλο: «The report of 2000» (Global 2000 Report), στ ποο ναφέρεται τι νας π τος πρωταρχικος σκοπος ατς τς ργανώσεως εναι ν βάλ φραγμό, στν αξηση το πληθυσμο τς γς κα μάλιστα μ βίαια μέτρα ν παναφέρ τν πληθυσμ το πλανήτη σ να «διαχειρήσιμο πίπεδο», ν ο πόλοιποι θ εναι ναλώσιμοι κα θ ναλωθον ετε μ πογεννητικότητα ετε μ παρεμβάσεις στν γεία. Ατο λοπν μς ποκαλον «goyim» πο σημαίνει γέλη ζώων, Useless Eaters (χρηστοι καταναλωτς τροφς).

Club τς ώμης - CFR – TC – Bilderberg Group

Κάτω π τν Λέσχη τς ώμης, πάρχουν λλοι τρες ργανισμοί:
• Council of Foreign Affairs (CFR)
• Trilateral Committee (TC)
• Bilderberg Group

Τ μέλη το Club τς ώμης, που βρίσκονται κπροσωπον τν νώτατη ρχ τς παγκοσμιοποιήσεως.

νόματα λλήνων πο συμμετέχουν ποτελον τν elite κα εναι:
Μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης

Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος, ΕΛΙΝ–ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Ευαγγελία Αρβανιτάκη, Οδοντίατρος
Ιδρυτικό Μέλος

Μανουέλα Βαρδυνογιάννη, Επιχειρηματίας

Ειρήνη Βασιλοπούλου, Επιχειρηματίας

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης
και της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής
Ιδρυτικό Μέλος

Αλέξανδρος Βραχνός, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων
Ιδρυτικό Μέλος

Δημήτρης Δημόπουλος, Επιχειρηματίας
Ιδρυτικό Μέλος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με εκπρόσωπο τον Καθ. Νικόλαο Μουσίοπουλο, Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Υποστηρικτικό και Θεσμικό Μέλος

Γεώργιος Ενεπεκίδης, Οικονομολόγος
Ιδρυτικό Μέλος

Αχιλλέας Έξαρχος, Πρέσβης, ε.τ.

Καθ. Χρήστος Ευθυμιόπουλος, Ερευνητής Α’, Κέντρο Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών
Ιδρυτικό Μέλος

Ανδρέας Ζαϊμης, Δικηγόρος
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

Γιώργος Κασιμάτης, Διευθυντής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Ιδρυτικό Μέλος

Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλος

Καίτη Κυριακοπούλου, Επίτιμη Πρόεδρος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλος

Στέφανος Κωστόπουλος, Πρόεδρος Foresight, τ. Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ιδρυτικό Μέλος

Βασίλειος Λαοπόδης, Πρόεδρος Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών Παράρτημα Αδριατικής-Ιονίου
Ιδρυτικό Μέλος
Δρ. Νικόλαος Λιάσης, Ιατρός – Αγγειολόγος, Διευθυντής Ευρωϊατρικής

Χαράλαμπος Μαυρειδόπουλος, Σύμβουλος Marketing
Ιδρυτικό Μέλος

Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Ιωάννης Μπουρλογιάννης Τσαγκαρίδης, Πρέσβης, ε.τ. Ιδρυτικό Μέλος

Lydia Nieuwoudt, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών
Αντώνης Νίνος, Επιχειρηματίας

Γιάννης Παγίδας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Δ.Σ. Αιολική ΑΕΕΧ
Ιδρυτικό Μέλος

Ελένη Παπαδημητρίου, Βιολόγος
Ιδρυτικό Μέλος

Νίκος Παπαδόπουλος, Μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Διακοινοβ/κής Ένωσης
του Ελληνισμού
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Β & Μ Θεοχαράκη

Νότης Πικρός, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Ανδρέας Ποταμιάνος, Πρόεδρος Ηπειρωτική Ατμοπλοϊα Ποταμιάνος Γ ΑΕ

Δημήτρης Ραντόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, τ. Πρόεδρος Ελληνο-Βρεταννικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ιδρυτικό Μέλoς

Δημήτρης Σαρακάκης, Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Σπύρος Σπύρου, τ. Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Κωνσταντίνος Στεφάνου, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Γιάννης Στουρνάρας, Υπουργός Οικονομικών, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ)
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Γιώργος Στουρνάρας, Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Τζεν, Εκπρόσωπος του Δ.Σ. στην Ελλάδα & την Ευρώπη, KEDR Bank
Ιδρυτικό Μέλος

Στέφανος Τσολακίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΛΕΟΣ Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλoς
Τάσος Φιλιππάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.

Θέμις Χατζηγιάννη, Επιχειρηματίας / Καλλιτέχνης
Ιδρυτικό Μέλος

Τ Council of Foreign Affairs, CFR (Συμβούλιο ξωτερικν ποθέσεων), νομάζεται κα μερικανικ δεξαμεν σκέψεως (think tank), εναι τ φυτώριο τν παγκοσμίων προδοτν, τ ποο χει ναλάβει τν κπαίδευση τν πιθανν ρχηγν τν διαφόρων κρατν. Εναι να κομμάτι το πανεπιστημίου Harvard Cambridge, Massachusetts (τος δρύσεως 1636), τν Η.Π.Α που φοιτον ο προδότες.

κε φοίτησαν κα Γ.Παπανδρέου κα Α. Σαμαρς ποος εχε δηλώσει στν δεκαετία το 60-70 τι: «θ κανε τ πάντα γι ν δ τ νομά του σν πρωθυπουργο τς λλάδος στς φημερίδες».

λλοι πο φοίτησαν εναι Λουκς Παπαδμος (11 κτωβρίου 1947) κα ταλς Mario Monti (19 Μαρτίου 1943) . κ. Λουκς Παπαδμος δν εναι «παρχιώτης στν μόνοια», πως θ βόλευε νας τέτοιων χαρακτηριστικν πρωθυπουργς «ρισμένου χρόνου». νήκει στν κυβερνσα elite, χει κπαιδευτε π’ ατήν, λη του καριέρα εναι δρομολογημένη κα πειθαρχημένη στ κέντρα, πο μεριμνον στε μία παγκόσμια οκονομικ δύναμη ν παγορεύει στν πολιτική.

Τ δεύτερο ντρο προδοτν εναι τ London School of Economics (LSE), (London School of Economics and Political Science) πο δρύθηκε τ 1895 π τν Fabian Society (γγλικ σοσιαλιστικ ργάνωση) κα π τ ποο παράγονται προδότες κα πιβήτορες.

Ατο πο γίνονται ρχηγο χουν περάσει π τ Harvard κα τ Council of Foreign Affairs. Γ. Παπανδρέου τ 1992 – 1993, πρε συμβατικ δεια π τν βουλ γι 14 μνες στ Harvard, σν ποτροφία π τν Λέσχη τς ώμης, πο το ξασφάλισε πατέρας του Ανδρέας Παπανδρέου.

Trilateral Committee (τριμερς πιτροπή), διακανονίζει τς αξομοιώσεις το χρήματος σ τρία μέρη το πλανήτη, τν Ερώπη, τν σία κα τν μερικ γιατ κα νομάζεται τριμερς πιτροπή.

Περιλαμβάνει μεταξ λλων: κεντρικος τραπεζίτες, πιτρόπους, μεγαλοστελέχη τν Βρυξελλν, πρόσωπα-κλειδι τραπεζν κα σφαλιστικν μίλων, βιομηχάνους, διπλωμάτες, πανεπιστημιακούς, «θανάτους», στελέχη ταιρειν πλικν συστημάτων, πρώην πουργούς, ΝΑΤΟϊκούς, συστημικος κδότες κα δημοσιογράφους.

π τν λλάδα τερα μέλη τς Τριμερος μφανίζονται ν εναι Παναγς Βουρλούμης (τέως πρόεδρος κα διευθύνων σύμβουλος το ΟΤΕ κα νν μέλος το Δ.Σ. τς «Καθημερινς»), τέως πρόεδρος το ΣΕΒ, δυσσέας Κυριακόπουλος, διευθυντς τς «Καθημερινς» λέξης Παπαχελς (παρίσταται κα στς συνεδριάσεις τς Bilderberg) κα πρώην πρόεδρος τς Κυπριακς Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου.

Παλαιότερα, σ συνθέσεις τς Τριμερος μφανιζόταν ο καθηγητς Λουκς Τσούκαλης (ΕΛΙΑΜΕΠ) κα διατελέσας κα πρόεδρος το ΣΕΒ Στέλιος ργυρός. Bill Clinton, George Bush J. κα Jimmy Carter ταν μέλη τς Τριμερος, πο συστήθηκε τ 1973 π πίλεκτους το συστήματος, μ στόχο ν προετοιμάσ πολιτικς κα γέτες γι τν παγκοσμιοποίηση πο θ σφράγιζαν διτες π χρες τς Ερώπης, τς Βόρειας μερικς κα τς απωνίας ρχικά, πο γινε μάδα σίας κ τν στέρων.

Bilderberg Group (Μάϊος 1954), μεταφέρει τς ποφάσεις τς Λέσχης τς ώμης

Τ 600 δς τς END

π τ 1933 τν μέρα πο κατησχέθη χρυσς τν μερικανν, στς 5 πριλίου κα κατόπιν π Richard Nixon τ 1973,
(This led then-President Richard Nixon to abruptly end the dollar’s gold convertibility by closing the gold window),
δν πάρχει πλέον ντιστοιχία χρυσο κα χρημάτων. Μέχρι τότε πρεπε ν χς στ χρηματοκιβώτιό σου π.χ. 5 κιλ χρυσ γι ν κδώσς τ νόμισμά σου, ατ μως ξηφανίσθει, δν πάρχει ντιστοιχία πλέον.

Πς δημιουργεται λοιπν τ χρμα; Ποιό εναι τ πόβαθρο βάσει το ποίου δημιουργεται τ χρμα; Τ πόβαθρο εναι πόσχεσις πο δίνει νας λας, να κράτος σν σύνολο τι: «να γ θ πληρώσ ατ τ χρέος».

Δηλαδ να χρεώγραφο πως ατ πο μιλμε το μερικανικο δημοσίου, χουν ντικαταστήσει τ πόβαθρο τ ποο εχε χρυσός, ργυρος κα τ λλα εγεν μέταλλα, μέχρις του ατ ντιστοιχία ξαφανισθε, νομότυπα παράνομα, δν μς νδιαφέρει π το παρόντος.

Τ σύστημα τ χρηματοοικονομικ στν κόσμο λοιπν εναι, ταν χεις μία καλ «ποσχετική», δηλαδ τι: «πόσχομαι τι σο φείλω ατ τ ποσό», χεις να μηχανισμ στν κεντρική σου τράπεζα, βάζεις μία σφραγίδα κα βάζεις μέσα στ χρηματοκιβώτιό σου, ντ γι χρυσό, τ μόλογα ποιαδήποτε ποσχετική πο σο χρωστάει να κυρίαρχο κράτος κα π τν δια στιγμ κατεβάζεις τ χρήματα. Ατ εναι λοιπν πλ διαδικασία τν ποία μπορε ν κάν τόσο λλάδα σο κα Κύπρος.

Δηλαδ χουν κατατεθε 600 δς στ νομα τς λληνικς Δημοκρατίας. Τί εναι ατά; Ἐὰν ποθέταμε τι ταν ποχ πο πρχε χρυσός σν ντιστοιχία, ατ λοιπν πο εχαν κατατεθε γι τν λλάδα εναι χρυσς ξίας 600 δίς. πειδ μως τ σύστημα χει ντικαταστήσει τ πολύτιμα μέταλλα μ χρεόγραφα, μες καταθέσαμε τ χρεόγραφα. Αύτ εναι ντιστοιχία γι ν καταλάβ κόσμος.

Λέμε δηλαδ ν δεχθε ν τ κάν ατ τ σύστημα ( Στουρνάρας, Σαμαρς) θ πρέπ ν πά νάντια στν παγκόσμια κυβέρνηση. Θ πρέπει ν ναντιωθ σ ατος πο χουν προσπαθήσει π κατοντάδες χρόνια ν ίξουν λους τος λαος σ μία χύτρα κα ν τος νακατέψουν γι ν μν ξέρ κανένας ποιός εναι .
ντικατέστησαν τς θνικς συνειδήσεις σ οκονομικς συνειδήσεις. Ατ εναι κα τ μεγάλο μάρτημα το κατεστημένου.

Ἐὰν οκονομία πάει πάνω π τν χρηματιστικ ττε θ πάρχ πάντα δικτατορία. (ριστοτέλης 2.500 χρόνια πρίν).

Χρέος κρατν κα πολιτν:
Χρωστον:

λλανδία τ 344 % το ΑΕΠ
Αστρία τ 200 % το ΑΕΠ
Σουηδία τ 187 % το ΑΕΠ
λλάδα τ 150 % το ΑΕΠ
κάθε γγλος 160.000 $
κάθε γερμανς 57.000 $
κάθε λληνας 47.000 $

ΜΕΡΟΣ 3/4

ναφορς κα γεγονότα πομαγνητοφωνήσεων το Δρ. μμανουλ Λαμπράκη π αδιοφωνικς κπομπές.

Θρησκευτικς ναφορς

-15000
Στν νότιο Γαλλία Massilia, Marseille, Μασσαλία, βρέθηκαν βότσαλα πάνω στ ποα πάρχει ν τ συνόλ του τ λληνικ λφάβητο. Σμφωνα μ τν Gabriel De Mortillet, o λληνες ταν δρυσαν τν Μασσαλία κα ξαπλώθηκαν κατ μκος τν γαλλικν κτν τς Μεσογείου, φεραν τν γλσσα κα τν γραφή τους. γραφ χρονολογήθηκε 15.000 χρόνια π.Χ.
-11000
Βρέθηκε να κοχύλι στν σπηλι τν κυκλώπων, κε που πάρχουν κρανία πο μοιάζουν μ φυλς γιγάντων στς νήσους Λήμνου κα λονήσου, που πάνω ναγράφεται λληνικ λέξη «ΑΥΔΗ» πο σημαίνει «φωνή» κα χρονολογήθηκε μ τν μέθοδο το νεργο νθρακα γι 11.000 χρόνια π.Χ.

Τ φοινικικ λφάβητο εναι παραχάραξη τς στορίας. λληνικ γλσσα εναι 50 - 60 χιλιάδων τν

-490
Μάχη το Μαραθνος (Αγουστο Σεπτέμβριο) μεταξ λλήνων (θηναίοι κα Πάταιες) κα τν Περσν κατ τν πρώτη εσβολ τν περσν στν λλάδα
-411
πογράφεται περίφημη 3η συνθήκη μεταξύ Λακεδαιμονίων, Τισσαφέρνη και εραμένη, κπροσώπου του Δαρείου Β΄. Ατ γινε διότι θνα ταν παντοκρατορία

Κα στς δύο περιπτώσεις ο χθρο ταν ο διοι χθρο κα ταν ο δύο μάχες πο διέσωσαν τν λληνισμ κα τν λληνικ πολιτισμό.

-331
Μάχη τν Γαυγαμήλων (1 κτωβρίου)
Μέγας λέξανδρος, πως ξιστορε ριανός, παρετήρησε μία φυλ πο λεγόταν «κυνοκέφαλοι». Μετ τν πρώτη σύγκρουση, ατο σταματοσαν, τρωγαν τος νεκρος κα μετ συνέχιζαν τν μάχη. Ο μάχες π τότε γίνονται μεταξ το λληνισμο κα τν κυνοκεφάλων
-146
λλάδα ταν τελευταα φορ πο ταν λεύθερη κα μετ π τ 1626 - 1831 πο Καποδίστριας δολοφονήθηκε.

1822
Ο Χαζάροι δανείζονται χρυσ π τος Rothschild, («χρυσο λαλοντος, πς λόγος πρακτος»).
1824
Μιαούλης ταν γγλόφιλος, γι ν ίξ τν Καποδίστρια καψε τν φρεγάτα ΕΛΛΑΣ
1928
γινε συνθήκη τς Γενεύης, κράτησε γι 5 χρόνια (1928 - 1932) κα φερε τ κράχ στν Wall street
1930
Ο χρες πο δήλωσαν πτώχευση ταν
1) Η.Π.Α.
2) Γερμανία,
3) νωμένο Βασίλειο τς γγλίας,
4) Γαλλία,
5) ταλία,
6) σπανία,
7) Πορτογαλία

λες πτωχευμένες σ καθεστς χρεοκοπίας
Ο δανειστς πο πτώχευσαν λες τς χρες εναι ο διοι πο πτωχεύουν κα τν λλάδα τώρα.
1) Rothschild Bank of London,
2) Rothschild Bank of Berlin (ατς ο δύο κατέχουν τ 52% τν χρεν λου το πλανήτη)
3) Warburg Bank of Hamburg
4) Warburg Bank of Amsterdam
5) Lazard Brothers of Paris
6) Israel Moses Bank of Italy,
7) Chase Manhattan Bank of N.Y,
8) Goldman Sachs of N.Y.
9) Lehman Brothers of N.Y.
10) Kuhn Loeb Bank of N.Y.
(ο πόλοιπες κατέχουν τ 6 % λων τν χρεν το πλανήτη).

Κατέχουν πίσης, λα τ δάφη τς γς, λα τ κινητ κα κίνητα, πο κρατονται π μία ταιρεία DTCA (Depository Trust Corporation of America) στν 55 Water Street N.Y. ποία νήκει στν Federal Reserve. The American Bar Association πο εναι ο δικηγόροι τς Federal Reserve Bank κα τ IRS πο εναι εσπρακτικς φορέας (Collecting Agency).

T 2004 κανε ργασίες (bussiness) 937 δς $. ,τι μετοχ πάρχει πο ποτίθεται τι εναι διοκτησία τν μερικανν δν κρατεται στ νομα το πολίτου (κτς ἐὰν χει τ χαρτ στ χέρια του), λλ μ τν λεκτρονικ μορφή λα κρατονται π ατν τν ταιρεία. διοντήτης εναι (Βeneficiary), δηλαδ χει μόνο τν ψιλ κυριότητα, διοκτησία νήκει στν DTCA πειδ ατο εναι ο δανειστές. Συνεπς ο μερικανο χουν μόνο τν χρήση τν προϊόντων, σπίτια, χωράφια κ.λ.π.

Γερμανία εναι σ χειρότερη θέση π τν μερική, γγλία κα τς λλες χρες. Τ 87% τν γερμανν εναι νοικιαστές, ν τ 85% τν λλήνων εναι διοκττες. ρα ποιός εναι φτωχς κα ποιός πλούσιος;
1933
πρόεδρος Franklin D. Roosevelt ξέδωσε 4 προεδρικ διατάγματα. Στς Σελίδες 187 - 594 ναφέρεται : «Trading with the enemy Act», δηλαδ τι χθρς εναι μερικανικς λαός. Ττε Roosevelt κλεισε τς τράπεζες, σες μέρες κλεισαν κα στν Κύπρο τ 2013 πο ποκαλεται «Bank Holiday».

Τ διατάγματα λένε τ ξς: Μ τ πρτο δηλώνει τι ο Η.Π.Α. πτώχευσαν, μ τ δεύτερο, ζητεται π λους τος μερικανος ν παραδώσουν τν χρυσ κα ργυρο σ νομίσματα. Μ τ τρίτο ξαφάνισε τν σοτιμία το χρυσο-δολλαρίου κα μ τ τέταρτο λοι ο μερικανο λέγονται πλέον Human Recources δηλαδ νθρώπινοι πόροι. ,τι παράγουν, ,τι κινητ κίνητο χουν νήκει πλέον στος δανειστές.

Προεδρικ διατάγματα: 6073, 6102, 6111, 6260, πο βρίσκονται στν βιβλιοθήκη τς Γερουσίας τν νωμένων Πολιτειν Βιβλίο 93, Σελίδα 549.

π τ 1933 τ μερικανικ δικαστήρια πρεπε ν δικάζουν σύμφωνα μ τν σχέση δανειστο κα δανειζομένου, μως τ μερικανικ Σύνταγμα δν τ πιτρέπει ατό.

Ατ πο λέμε χαράτσι εναι εσφορ γι τ κίνητα . Ατ εναι νόμος γι τ λλα κράτη πο εναι πτωχευμένα. Εναι τ Φ.Α.Π. ν κάποιος δν πληρώσ τ Φ.Α.Π. κατάσχεται κίνητη περιουσία του σ 3 χρόνια, ατ το πενθυμίζει τι δν εναι διοκτήτης, εναι μόνο χρήστης. Πρν 10 χρόνια ατ δν πρχε. λόγος εναι γι ν κατασχεθ κινητ κα κίνητη περιουσία.

Στ στικ δίκαιο πρέπει ν πάρχ συμφωνία μεταξ το ζημιωθέντος κα το ζημιωμένου. Τ γγλικ δίκαιο λεει: «ν σ πο ζημιώθηκες δέχθηκες ποιοδήποτε προσν, διευκόλυνση ( benefit) π ατν πο σ ζήμιωσε (χωρς ν προϋποτίθεται τι σ γνωρίζεις τίποτα), πειδ σο δωσε ατν τν διευκόλυνση (benefit), ατόματα ναγνωρίζεις τι πάρχει συμβόλαιο μεταξύ σας κα ποχρεοσαι ν τηρήσς τος κανόνες ατο το συμβολαίου», διαφόρως το ἐὰν τος γνωρίζεις εσαι νήμερος γιατούς δν χεις δε τ συμβόλαιο ποτέ).

π τν στιγμ πο δέχθηκες τ € σν μέσον συναλλαγς (τ ποο δν χει καμμία ξία πως κα τ δολλάριο (Federal Reserve Note), χεις ποδεχθε τος ρους. ταν παίρνω κάτι ξίας ποτίθεται τι πληρώνω μ ντίστοιχη ξία, ταν μως δίνω € $ πο δν νταποκρίνονται σ ξίες σημαίνει τι ποδέχομαι τν διευκόλυνση το δανειστο.

λες ο συναλλαγς γίνονται μ φανταστικ χρήματα τ ποα χει πιβάλλει δανειστς σ ατν πο χει ποβάλλει πτώχευση, πτωχευμένος κάνει συναλλαγς μ ατ πο το χει δώσει δανειστς λλ ατομάτως ναγνωρίζει τ συμβόλαιο το δανειστο. Ατν την στιγμ γίνεται μεταλλαγ τν λληνικν δικαστηρίων πο κάνουν χρήση τν νόμων τς πτωχεύσεως.

1938 1938-10-06
Παρουσιάστηκε μία εκαιρία στν πόθεση Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938) γι ν βγάλ τ νώτατο δικαστήριο μία πόφαση. π τοδε κα στ ξς στν μερικ θ δικάζονται λες ο δίκες μ τ δίκαιο δανειστο πρς δανειζομένου, δηλαδ μ τ δίκαιο το σχυρο πιβληθέντος, το δανειστο.

Συνεπς δν μπορε κάποιος ν πά στ μερικανικ δικαστήρια κα να διεκδικήσ δεδικασμένο πρν τ 1938. ν κάποιος πάει στ δικαστήριο κα ζητήσει τ δικαιώματά του μ δεδικασμένο πρν τ 1938 δικαστς θ γελά μαζί του. Ατ πόφαση λλαξε τν θέση τν μερικανν π λευθέρους πολίτες σ δούλους.

λλάδα δν λαβε μέρος στν συνθήκη τς Γενεύης 1928 - 1932 μως τ «κατεστημένο», πανέφερε τν λ. Βενιζέλο ποος τριπλασίασε τ λληνικ χρέος π 550,000 δραχμς στ 6,5 κατομμύρια σ διάρκεια τριν τν. Μ τν διο τρόπο πο πτώχευσαν τ λλα κράτη ρχισαν ν πτωχεύουν κα τν λλάδα κα τν Κύπρο.

1974 1974-07-18
Κ. Καραμανλς μαζ μ τν Henry Kissinger δο μέρες πρν τν πόβαση τν τούρκων στν Κύπρο, πέγραψε συμφωνία στν ποία λέει: « Μ τν λύση το προβλήματος, μετ τν λήξιν τς δευτέρας φάσης, πιθυμ ερήνη στν περιοχ κα θ περιμέν τν συμφωνηθεσα γραπτ γγύηση τν νατολικν συνόρων τς χώρας, ν τηρήσετε λα σα συμφωνήσαμε». (μιλάει γι τν δεύτερη φάση δύο μέρες πρν γίνει πρώτη πο εναι πόβαση).

1974-07-20
πόβαση τούρκων στν Κύπρο
1974-08-14
Κ. Καραμανλς ναλαμβάνει τν προεδρία τς λλάδος
1998-04-23
Κ. Καραμανλς πέθανε
2001
λλς μπάινει στν ΟΝΕ κα Σημίτης πούλησε 40 τόννους χρυσο
Τ € δν βασίζεται στν χρυσό, δν χει σοτιμία ντίκρυσμα.

2010-02-01
Σρρας ξασφλισε 514 κ. Δολλάρια κα χρειαζόταν μόνο μία πογραφ π τν Παπακωνσταντίνου.

Εναι πρώτη φορ πο ο Χαζάροι ντιμετωπίζουν τ πρόβλημα διότι μέχρι τώρα εχαν τν χρυσ ν τώρα βρέθηκε κα λληνισμς ν χ χρήματα μ τν END.

2010-04-23
Γ.Παπανδρεόυ νακοινώνει π τ Καστελλόριζο τν εσοδο τς λλάδος στ ΔΝΤ. τοποθεσία ατ εναι τ σημεο τς διαμάχης μεταξ λλήνων κα Χαζάρων

Θρησκευτικς ναφορς
Δέκα ντολές

ξοδος Κ´, 1-18
1 Κα λάλησε Κύριος πάντας τος λόγους τούτους λέγων· 2 γώ εμι Κύριος Θεός σου, στις ξήγαγόν σε κ γς Αγύπτου, ξ οκου δουλείας. 3 οκ σονταί σοι θεο τεροι πλν μο. 4 ο ποιήσεις σεαυτ εδωλον, οδ παντς μοίωμα, σα ν τ οραν νω κα σα ν τ γ κάτω κα σα ν τος δασιν ποκάτω τς γς. 5 ο προσκυνήσεις ατος, οδ μ λατρεύσεις ατος· γ γάρ εμι Κύριος Θεός σου, Θες ζηλωτής, ποδιδος μαρτίας πατέρων π τέκνα, ως τρίτης κα τετάρτης γενες τος μισοσί με

ρα φο εναι μοναδικς θες γι ποιούς λλους θεος μιλε ποκάτω τς γς;

ξοδος Κ´, 1-18
9 ξ μέρας ργ κα ποιήσεις πάντα τ ργα σου· 10 τ δ μέρ τ βδόμ σάββατα Κυρί τ Θε σου· ο ποιήσεις ν ατ πν ργον, σ κα υός σου κα θυγάτηρ σου, πας σου κα παιδίσκη σου, βος σου κα τ ποζύγιόν σου κα πν κτνός σου κα προσήλυτος παροικν ν σοί. 11 ν γρ ξ μέραις ποίησε Κύριος τν ορανν κα τν γν κα τν θάλασσαν κα πάντα τ ν ατος κα κατέπαυσε τ μέρ τ βδόμ· δι τοτο ελόγησε Κύριος τν μέραν τν βδόμην κα γίασεν ατήν.

Μετ τς 6 ργάσιμες γιναν 5 ργάσιμες γι ν γιορτάζεται τ Σάββατο Saturday = Saturn Day. Sunday εναι μέρα το λίου, δηλαδ το πόλλωνος. Γι 300 χρόνια λώνουν τν πλανήτη. Τ λλο γένος (λλο DNA) ο Χαζάροι δν περβαίνουν τ 0,2% το πληθυσμο το πλανήτη λλ κατέχουν τ 92 % τν θέσεων ξουσίας στν πλανήτη .

Λογικ - Συναίσθημα - νστικτο.(χθυοσαυρικ τμμα το νθρώπου)
Πατρ-Υἱὸς-γιο πνεμα.

Στ εαγγέλιο το ωάννου (ω. α΄ Ι ) λέει:

ν ρχ ν λόγος, κα λόγος ν πρς τν θεόν, κα θες ν λόγος. 2 οτος ν ν ρχ πρς τν θεόν. 3 πάντα δι’ ατο γένετο, κα χωρς ατο γένετο οδ ν. γέγονεν 4 ν ατ ζω ν, κα ζω ν τ φς τν νθρώπων· 5 κα τ φς ν τ σκοτί φαίνει, κα σκοτία ατ ο κατέλαβεν.

ν ρχ ν λόγος (δηλαδ λογική, τ ποο προέρχεται π τν λληνικ φιλοσοφία κα σημαίνει τι πάντα κυρίαρχος εναι λόγος, δηλαδ λογική.

Πατρ εναι λόγος εναι θες,
ησος Χριστς εναι κφρασις το συναισθήματος κα
τ γιο πνεμα εναι τ νστικτο.

Ατ εναι κα διαφορ μ τ Filioque τν καθολικν πο λένε τι Λόγος κπορεύεται κα κ το Υο. Τ πρτο σύμβολο τς πίστεως γινε στν Οκουμενικ Σύνοδο τς Νίκαιας τ 325 κα δήλωσε τι τ γιο Πνεμα κπορεύεται π τν Θε πατέρα (κ το πατρς κπορευόμενον). Ατ τ Σύμβολο τροποποιήθηκε π τν Οκουμενικ Σύνοδο τς Κωνσταντινούπολης τ 381.

Ατ πο καναν τος λληνες ν πιστεύουν εναι τι ρισμς τς δυστυχίας εναι λλειψη τς λης.

σοκράτης μιλντας γι τν καταγωγ τν λλήνων λέει τι εμαστε ο μόνοι ατόχθονες δηλαδ τι γεννηθήκαμε π ατν τν γ.

Ο πόστολος Παλος (Σαλος, Σαολ), πρε ατ πο εχε πε Παρμενίδης : « πίστευε κα μο ρεύνα» κα τ μετέτρεψε σ : « πίστευε κα μ ρεύνα»
(κανε δηλαδ τ μο σ μή).

ΜΕΡΟΣ 4/4

ΕΛΙΑΜΕΠ δούρειος ππος το λληνισμο.
Δρ. μμανουλ Λαμπράκης 9 Μαρτίου 2013

Τ Defence.net εναι βουλγαρικν συμφερόντων κα συνδεδεμένο μ τν ΕΛΙΑΜΕΠ πωσδήποτε.

Τ ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκίνησε τ 1988, τατόχρονα ξεκίνησε κα πολιτικ χειραγώγηση τν βαλακανίων π τν George Soros, πο γεννήθηκε στς 12 Αγούστου 1930, τ νομά του ταν ρχικά Schwartz György ποος εναι βραϊκς καταγωγς γεννημένος στν Ογγαρία.

λέξης Παπαχελς εναι διευθυντς τς «Καθημερινς» Στν πιφυλλίδα χει ναν φτερωτ δράκο. ρώτηση εναι: τί δουλειά χει νας δράκος σ μι λληνικ φημερίδα;

γγλία χει τ City of London τ ποο δν εναι γγλία. ντίστοιχα στν μερικ πάρχει τ Washington D.C. τ ποο δν εναι μερική.

φτερωτς δράκος προέρχεται π τν ποχ τν σσυρίων κα τν Σουμερίων. Τ City of London χει τ δικό του Σύνταγμα τος δικούς του νόμους, δν φορολογεται, κα μέσα σ ατ τ τετραγωνικ μίλι διευθύνει ατς πο λέγεται The Lord Mayor . Μέσα κε πάρχει τ χρηματιστήριο, τ κέντρο νταλλαγς τν δαμάντων κα το χρυσο κα 1700 τράπεζες.

Lord Mayor εναι νώτερος στν τάξη κα π τν βασίλισα τς γγλίας ποία πεται το Lord Mayor. Ατ τ μικρ κρατίδιο εναι διοκτησία τν οκογενειν, κυρίως τς οκογένειας Rothschild κα Schiff Ατ εναι τ να τρίτο το κατεστημένου, εναι τ οκονομικ κατεστημένο τ ποο χει καταβάλει τν κόσμο.

Τ τρία κατεστημένα (κρατίδια μέσα στ κράτη), εναι:

• Washington D.C. (στρατιωτικ κατεστημένο)
• Τ City of London (οκονομικ κατεστημένο)
• Vatican City (θρησκευτικ κατεστημένο)

Ατ λέγονται: «ατοκρατορία τν πόλεων» (The Empire of the city). Ατ λοιπν χουν καταληστεύσει τος λαος λλ κα τν κόσμο λόκληρο.

Τ 1871 στ μερικανικ κογρέσσο, πέρασε μία νομοθεσία μ τν νομασία «The Act of 1871» (An Act to provide a Government for the District of Columbia), που δημιουργήθηκε Washington D.C. ς ξεχωριστ ντότητα, μία κταση 10 τετραγωνικν μιλίων πο εναι διοκτησία τν δίων τραπεζιτν.

φιαξε δικό του Σύνταγμα, δικούς του νόμους κα τσι ο πόλοιπες πολιτεες, μοσπονδία τν πολιτειν, δν χει καμμία δοκαιοδοσία στν Washington D.C. λες ο πηρεσίες πο φαίνονται ν εναι το μερικανικο δημοσίου εναι παραρτήματα μίας ταιρείας πο λέγεται «THE UNITED STATES», ν μοσπονδία (The Federation), λέγεται: «The United States of America». Ατν τν διαφορ δν τν ξέρουν καθόλου ο μερικανοί.

πομένως, πλοτος κα δύναμη πο χει μερικ δν χει ν κάν τίποτα μ τν μοσπονδία τν πολιτειν, χει ν κάν μ τν ταιρεία πο μομάζεται: «THE UNITED STATES»,κα κπροσωπεται π τν Washington D.C. πο εναι διοκτησία ατν τν οκογενειν, τ διο κριβς πο συμβαίνει μ τ Λονδίνο.
Τώρα, τ κάθε κρατίδιο χει τν δική του σημαία. σημαία το Washington D.C. χει πάνω τρία στέρια πο συμβολίζει τι δ βρίσκεται στρατιωτικ σχς τν τριν πόλεων.

σημαία το City of London χει δύο μφανες φτερωτος δράκους πως εναι πάνω στν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, κα ναν κρυμμένο πίσω π τν σπίδα. σημαία το Vatican City εναι τ πάνω μέρος τς τιάρας το πάπα πο χει τρες λωρίδες κα πάνω π τν τιάρα νας σοσκελς σταυρός. Ατς σταυρς δν εναι χριστιανικ σύμβολο λλ προέρχεται π τν ρχαο κόσμο.

Α. Παπαχελς πηρετε μία ργάνωση πο λέγεται ΕΛΙΑΜΕΠ. ΕΛΙΑΜΕΠ εναι δούρειος ππος πο καταστρέφει τν λληνισμό. δρύθηκε π τν Georgs Soros ποος δν χει οτε να δολλάριο στν κυριότητά του, ατς εναι τ μεγάλο χέρι τν Rothschild στν βαλκανική. νέλαβε π τ Κόσσοβο, τ Μαυροβούνιο, τν Γιουγκοσλαβία, τν λβανία, τν ουμανία, τν Βουλγαρία κα χει φιάξει Μ Κυβερνητικς ργανώσεις (ΜΚΟ), μ σκοπ ν διαλύσ πρτα τν Γιουγκοσλαβία τ ποο τ κανε,

Ν δημιουργήσ τν μεγάλη λβανία τ ποο τ κάνει μ τν προσάρτηση το Κοσσόβου μ τελικ κρίκο λης ατς τς διελκυνστίδος, ταν ν διαλύσ τν λλάδα σ τέσσερα κομμάτια, Θράκη ν πά στν Τουρκία, Βουλγαρία κα τ Σκόπια ν πάρουν να κομμάτι τς Μακεδονίας, λβανία ν πάρ να κομμάτι τς πείρου κα ν ποκοπ κα Κρήτη.

Ποιοί εναι ο χρηματοδότες ατς τς προσπάθειας, εναι CIA, M16, τ πουργεο ξωτερικν τς μερικς, τς γγλίας, τ πουργεο ξωτερικν τς λλάδος, Ε.Υ.Π. λες ο μυστικς πηρεσίες τν βαλκανίων, εναι τολάχιστον 39 ο χρηματοδότες. ΕΛΙΑΜΕΠ χει φιάξει να τεράστιο δίκτυο στν λλάδα μ σκοπ κα μόνον ν φελληνίσ τος λληνες. Τ διοικητικ συμβούλιό του ποτελεται πό:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Παπακωσταντίνου, Nομική Σύμβουλος
ΤΑΜΙΑΣ
Παναγής Βουρλούμης, πρώην Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΤΕ Α.Ε.
ΜΕΛΗ
Κώστας Αποστολίδης, Πρόεδος και Διευθύνων Συμβουλος, RAYCAP
Παύλος Αποστολίδης, Πρέσβης ε.τ., πρώην διοικητής της ΕΥΠ, πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ελένη Δενδρινού-Λουρή, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Αχιλλέας Μητσός, Πρώην Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ
Ελευθέριος Οικονόμου, Αντιστράτηγος ε.α., πρώην Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Επισκέπτης Καθηγητής στο College of Europe, Bruges
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας “Η Καθημερινή

πάρχει λοιπν μία πλειάδα νθρώπων πο διαπράττουν τ μεγαλύτερο γκλημα πο γινε ποτ στν λλάδα. Μέσα λοιπν σ ατν τν μάδα νήκει Θάλεια Δραγώνα, Μαρία επούση, ννα Διαμαντοπούλου, Γιργος Μπαμπινιώτης, λοι ατο ο νθρωποι πο ποφάσισαν ν λλάξουν τν λληνικ γλσσα, τν λληνικ παιδεία. Ο νθρωποι ατο εναι τ νσυνείδητα μέλη ατς τς ργάνωσης μσα στν ποία εναι κα λέξης Παπαχελς.

ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτείτε μ τεράστια ποσά π τν George Soros κα τς μυστικς πηρεσίες γι ν διαβρώσ τν λληνικ παιδεία κα στορία, γι ν λλάξ τ πνευματικ κατεστημένο τν λλήνων. Ο νθρωποι ατο πρέπει ν δικαστον κα ν καταδικαστον γι σχάτη προδοσία, ποτε λλάδα ναλλάβει τ νία τς διακυβερνήσεώς της, διότι τώρα δν τν χει.

κλογς δν πάρχουν, στς κλογς βγάζουν ποιον θέλει τ κατεστημένο, μν κοτε γι δημοσκοπήσεις εναι λες ψεύτικες.

δεύτερη μάδα ονομάζεται «CDRSEE» , (Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe), (Κέντρο για τη Συμφιλίωση και τη Δημοκρατία στη Νοτιανατολική Ευρώπη), ατ μάδα χει ναλάβει να πρόγραμμα πο λέγεται «JHP» Joint History Project, (Κοιν Πρόγραμμα στορίας), εναι μία διαβαλκανικ συνένωσις ποία ξαναγράφει τν στορία τν λαν, μέσα π ατν χρηματοδοτεται Θάλεια Δραγνα κα Μαρία επούση.
Ατν τν στιγμή λέξης Τσίπρας εναι π᾽ἀριθμν να κίνδυνος το λληνισμο, δν πάρχει λλος.

Εναι προδιαγεγραμμένος ν παίξ τ τελευταο μέρος το δράματος πο λέγεται λλάδα, ταν διος θ πιβάλλ τέτοιες κραες πολιτικς πο θ ναγκασθ λας ν ξεσηκωθ κα σ κενο κριβς τ σημεο θ γίν διαμελισμς τς λλάδος, θ περιορισθ λληνικς χρος κε πο ερίσκετο π ποχς το λ. Βενιζέλου, Στερε λλάδα κα Πελλοπόνησο.

ράκλειτος: «ρμονίη φανς φανερς κρείττων» φανς ρμονία εναι καλύτερη π τν φανερή.

13-4-161-4-2016


Η καταγωγή της Πελασγικής Ελληνικής Φυλής, κατά τον Αριστοτέλη.


«Δεν προήρχοντο από το σπέρμα, αλλά αντιθέτως το σπέρμα προήλθε από αυτούς» .
(Αριστοτέλης: Μετά τα Φυσικά, 7,30)
«Είναι φυτά τ’ ουρανού οι Έλληνες, και όχι της γης, γιατί στον ουρανό Βρίσκονται οι ρίζες τους. Τους ανέθρεψε η Αθηνά».
(Πλάτωνας Τίμαιος 23 d – e). 

Για την δημιουργία και τη λειτουργία του κόσμου,
ο Αριστοτέλης θεμελιώνει την δική του επιστημονική άποψη
και υποστηρίζει το αιώνιον «γίγνεσθαι».

Δεν έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε την ύλη χωρίς μορφή, ούτε τη μορφή χωρίς ύλη. Η σχέση ύλης – μορφής είναι άμεση. Η ύλη είναι τόσο αγέννητη όσο και η μορφή. Και τα δύο είναι αιώνια. Ό,τι γεννιέται ήδη υπάρχει μέσα στο «γίγνεσθαι» και αποτελεί την λειτουργία από μία ύλη και μία μορφή να προκύπτει μία νέα ύλη και μία νέα μορφή. Το «γίγνεσθαι» δηλαδή η συμπαντική μηχανή, είναι η μετάβαση από μία δυνατότητα σε μία πραγματικότητα, μέσω της κίνησης.Όμως όλα αυτά είναι αιώνια. Η «κινητική αρχή» δεν άρχισε ποτέ, είναι νόμος που υπάρχει από πάντα και έχει σαν ουσία της την καθαρή ενέργεια. Αυτή η «αρχή» είναι εντελώς άϋλη, απόλυτα καθαρή, ολοτελής και πλήρης στον έλεγχο της λειτουργίας του παντός. Αυτή είναι το απόλυτο Πνεύμα που ορίζει την ιδιότητα του Θεού.


Όμως, τι είναι αυτή η αιώνια ενέργεια της «κινητικής αρχής»; Είναι η καθαρή νόησις του εαυτού της. Ο Συμπαντικός «Νους» καταλαβαίνει τον εαυτό του, όταν η Θεότητα «στοχάζεται τον εαυτό της». Είναι «Νόησις Νοήσεως». Ο Θεός μόνον, το θείον μπορεί να σκέφτεται, μόνον δηλαδή τον Εαυτό του. Ο κόσμος μόνον από το θείον προέρχεται και στο θείον ανήκει. Η ζωή κάθε μορφής ύλης είναι ενέργεια του πνεύματος και ο άνθρωπος είναι το μοναδικό έμψυχο ζώον της φύσεως που μετέχει, στο πνεύμα της δημιουργίας, είναι δηλαδή «μέτοχος Θεού».

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η ΣΠιο διαφωτιστικό για την εξωγήινη προέλευση του Έλληνα, αναφέρεται στην ουσία Ιχώρ. Για τηνουσία Ιχώρ ( ή Ιγώρ), έχουμε αρκετές αναφορές από τους Έλληνες σοφούς- επιστήμονες, όπως τον Όμηρο και τον Πλάτωνα. Είναι η ουσία που κυκλοφορούσε στο αίμα των Ελλήνων Θεών και τους ξεχώριζε από τους κοινούς θνητούς ώστε να γράψει ο Όμηρος: «ρέε δ’άμβροτον αίμα θεοίο, ιχώρ, οις περ τε ρέει μαχάρεσση θεοίσιν»
(Ιλιάς Ε 340 και Οδύσσεια 405).
Κατά τον Πλάτωνα: «Ο ιχώρ, το υγρόν, ο ορός του αίματος είναι απαλός, της μαύρης και οξείας χολής είναι δριμύς, όταν αναμειγνύεται ένεκα θερμότητος με αλμυρά συστατικά, τότε το ονομάζουμε οξύ φλέγμα»! (Πλάτων :Τίμαος,39,3)
Η άποψη πως το Ελληνικό γένος προέρχεται από άλλον πλανήτη δεν είναι καινούρια, αλλά έχει τις ρίζες της στους ένδοξους προγόνους μας, όπου κατά πολλούς ερευνητές είχαν αρκετά πιο προηγμένη τεχνολογία από αυτήν που κάποιοι θέλουν να πιστεύουμε.
Αναφορές για το γένος των Ελλήνων γίνονται από τον Αριστοτέλη, Πλάτων, Όμηρο αλλά και πολλούς ακόμη μέσα από τα κωδικοποιημένα για πολλούς κείμενά τους. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως με τον όρο Έλληνα δεν εννοούμε τον άνθρωπο όπου είναι γεννημένος στην Ελλάδα, καθώς ο Έλληνας είναι είδος.
Από την απώτερη αρχαιότητα, ο άνθρωπος κοίταζε τον ουράνιο θόλο και προσπαθούσε να μετρήσει τα αστέρια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των αστεριών είναι μεγάλος, αλλά όχι άπειρος, κι ένας παρατηρητής με οξύ μάτι μπορεί να μετρήσει το πολύ 25.000 άστρα, όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι καλές. Η απεραντοσύνη όμως του ουρανού, ακόμη και κάτω από το φως της σύγχρονης γνώσης, είναι δεδομένη και πάντα προκαλούσε κι εξακολουθεί να προκαλεί δέος στον άνθρωπο. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, η γνώση των άστρων και των αστερισμών και η επίκληση τους με συγκεκριμένα ονόματα, δημιουργεί στον άνθρωπο ένα αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης.
Πολλά από τα ονόματα των αστεριών που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα είναι ελληνικά. Και οι Έλληνες ήταν ίσως οι πρώτοι που έδωσαν ονόματα σε συστάδες αστεριών και δημιούργησαν καταλόγους αστέρων. Για αυτόν το λόγο μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα πως η ιστορία της αστρονομίας άρχισε στην αρχαία Ελλάδα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι κατά τη μυθολογία, ο Έλληνας θεός Ερμής ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την τάξη στα πράγματα του ουρανού και υπολόγισε τη διάταξη των άστρων και τα διαστήματα των εποχών. Η πρώτη σαφής αναφορά για την έστω και στοιχειώδη γνώση των ονομάτων κάποιων άστρων και αστερισμών, προέρχεται από τον Όμηρο και συγκεκριμένα από τα επικά έργα του Ιλιάδα και Οδύσσεια, που γράφτηκαν τον 8ο π.Χ. αιώνα.
Στην Ιλιάδα, περιγράφοντας την ασπίδα του Αχιλλέα, ο Όμηρος κατονομάζει τις Πλειάδες, τις Υάδες, τον Ωρίωνα και τη Μεγάλη Άρκτο. Επίσης, παρομοιάζει την απαστράπτουσα περικεφαλαία και την ασπίδα του Διομήδη με το «φθινοπωρινό αστέρα», δηλαδή το Σείριο. Ο Σείριος, ως «κύων του Ωρίωνος» λόγω της θέσης του κοντά στον αστερισμό αυτό, χρησιμοποιείται και σε παρομοιώσεις που αφορούν τον Αχιλλέα και τον Έκτορα.
Στην Οδύσσεια, υπάρχουν αναφορές σε όλους τους παραπάνω αστέρες και αστερισμούς, π.χ. τον Βοώτη. Επίσης, σε αυτό το έπος συναντάμε και μια σαφέστατη αναφορά στις τροπές του Ήλιου «τροπαί η ελιοιο». Από τις αναφορές λοιπόν του Ομήρου μπορούμε να συμπεράνουμε πως ήδη τον 8ο π.Χ. αιώνα, κάποιοι αστερισμοί, αλλά και κάποια ουράνια φαινόμενα ήταν γνωστά στους Έλληνες. Διάφοροι αστέρες είχαν κατονομαστεί και μάλιστα θεώρούνταν τόσο οικείοι, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε παρομοιώσεις που αφορούσαν θεούς και ανθρώπους.
Ίσως οι πλανήτες να μην είχαν ακόμη διαφοροποιηθεί, μια και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο, ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν και ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ικανές να μας πείσουν όιι η συσχέτιση της κατάστασης του ουρανού και το πέρασμα του χρόνου στη γη ήταν ευρέως γνωστά, βάσει παρατηρήσεων.

Την ίδια εποχή με τον Όμηρο ή λίγο αργότερα, ο Ησίοδος, στο βιβλίο του «Έργα και Ημέραι», αναφέρει πολλούς επίσης αστερισμούς, που ο γεωργός πρέπει να συμβουλευτεί για τις καθημερινές ασχολίες του. Για παράδειγμα, συνιστά να αρχίζει ο θερισμός όταν ανατέλλουν οι Πλειάδες και η σπορά όταν πλησιάζουν σιη δύση τούς. Ο Ησίοδος κάνει αναφορά σε όλους τους αστέρες και αστερισμούς που είχε κατονομάσει και ο Όμηρος, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο Σείριο και στον Αρκτούρο. Στο «Έργα και Ημέραι», υπάρχουν επίσης τρεις αναφορές στα ηλιοστάσια. Μια φήμη μάλιστα λέει, ότι ο Ησίοδος έγραψε κι ένα έργο αποκλειστικά για τους αστερισμούς, που όμως χάθηκε όπως και πολλά άλλα από τα έργα του.

Ο Σείριος

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι Σείριος είναι το αστέρι που αναφέρεται σε όλες τις θρησκείες του κόσμου με τα ονόματα Σείριος, Σούρια, Σουρ, Σήειρ, Οσιρις κ.α. Από το Περού και το Μεξικό μέχρι την Αυστραλία και Ιαπωνία και από την Ισλανδία μέχρι την Ν. Αφρική, μια παράδοση ζει χιλιάδες χρόνια, παρά τις προσπάθειες εξαλείψεως της, για να θυμίζει στον άνθρωπο την σχέση του με το μακρινό αστέρι και πως οι θεοί – βασιλιάδες εποικιστές, έφεραν το σπέρμα της ζωής στον απόμακρο τούτο πλανήτη του γαλαξία μας.


θα γίνει προσπάθεια συσχετισμού της ζωής της γης με το μυστηριώδες αστέρι, όσο πιο πειστικά, με βάση τα στοιχεία από τις παραδόσεις των λαών της γης. Αυτοί οι λαοί παρά την τεράστια απόσταση του άστρου από την γη, ήτοι κατά τους αστρονόμους 8,8 έτη φωτός ή 83.255.040.000.000 χιλιόμετρα, γνωρίζουν παραδόξως πάρα πολλά γι’ αυτό το άστρο, που αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας των αρχαίων λαών.


Αφετηρία εκκινήσεως, των θεών που εποίκησαν την γη υπήρξε ο Σείριος χωρίς να αποκλείουμε και την συμμετοχή πιο μακρινών άστρων. Αφετηρία των θεών Θεωρείται ο Σείριος και όχι κάποιο άλλο άστρο. 

Αυτό δικαιολογείται αφού σε παγκόσμια κλίμακα ο Σείριος αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας, λατρεία που χρονολογείται ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου πάνω στην γη. 

Παρά την τεράστια για τα ανθρώπινα δεδομένα απόσταση, ο Σείριος είναι ένα πολύ κοντινό άστρο για τα συμπαντικά δεδομένα και τους θεούς. Παρακάτω αναφέρονται τα ουράνια σώματα που αποτελούν το αστρικό σύστημα του Σείριου και πληροφορίες που τα αφορούν, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Σείριος Α΄

Είναι ένα άστρο τεραστίων διαστάσεων, ήλιος- γίγαντας σε σχέση με τον ήλιο του ηλιακού μας συστήματος.Είναι ένα πολύ λαμπερό αστέρι. Έχει ακτίνα 1,5 φορά μεγαλύτερη από τον ήλιο, η μάζα του είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από την μάζα ίου ήλιου και 35,5 φορές φωτεινότερος από αυτόν. Έχει θερμοκρασία επιφανείας 11.200C τόση όση είναι σε χιλιόμετρα η απόσταση μεταξύ Πυραμίδων Χέοπος και Γιουκατάν Μεξικού, αλλά τόση είναι σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο και η ταχύτητα διαφυγής των σωμάτων από την έλξη της γης.

Σείριος Β’
Είναι βαρύ αστέρι, άσπρος νάνος, έχει χρώμα άσπρο και είναι αόρατος με γυμνό οφθαλμό. Ανακαλύφθηκε ΜΟΛΙΣ το 1862 με ισχυρό τηλεσκόπιο και τονίζω το έτος γιατί θα χρειαστεί πιο κάτω. Επί 50 χρόνια καλύπτεται από τον Σείριο «Α» και η ορατή περίοδος του είναι άλλα πενήντα (50) χρόνια. Είναι 65.000 φορές πυκνότερος από τον δικό μας ήλιο και έχει το 95% της μάζας αυτού ενώ είναι 10.000 φορές πιο σκοτεινός από τον Σείριο «Α»
Σείριος Γ’
«Το άγνωστο άστρο». Ο αστρονόμος Φόξ ισχυρίζεται ότι είδε τον Σείριο Γ΄ το 1920. Είναι τέσσερις φορές ελαφρύτερος από τον Σείριο Α΄ και κινείται όπως ο Σείριος Β΄. Έχει έναν δορυφόρο «Ε» που είναι ο πλανήτης του συστήματος που κατοικείται και από αυτόν ξεκίνησε ο εποικισμός της γης.
Ο πλανήτης αυτός επηρεάζεται καθ’ ολοκληρία από τον Συνοδό. Τα πενήντα χρόνια της περιόδου του Συνοδού είναι διάχυτα στην Ελληνική παράδοση.
H ύπαρξη του Σείριου ήταν γνωστή σε αρχαίους πολιτισμούς, ΠΡΙΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, όπως μαρτυρούν αρχαία κείμενα και αρχαίες παραστάσεις. Το «περίεργο» της όλης υπόθεσης, έγκειται στο οτι ο Σείριος Β΄ και ο Σείριος Γ΄ δεν φαίνονται με «γυμνό μάτι», γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη φακού, τηλεσκοπίου ή κάποιου άλλου τεχνολογικού επιτεύγματος, για να διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ή κάποια επαφή των αρχαίων προγόνων μας με εξωγήϊνους και, γιατί όχι(;), την πιθανή καταγωγή τους από αυτούς…
Το Ελληνικό γράμμα «E» υπήρχε στην μετόπη του ιερού του Απόλλωνα, θεού φωτός, στους Δελφούς και συνέδεε την θεϊκή επιλογή του χώρου με την φυλή που τον λάτρευε, την θεϊκή φυλή των Ελλήνων οι ρίζες της οποίας υπάρχουν στον ουρανό στο άστρο E του Σείριου.
Αν πάρουμε την τροχιά του αστερισμού Σείριου Β΄ και την συνδέσουμε με τις τρεις οριακές θέσεις του με τον Σείριο Α΄, το γίγαντα άστρο του συστήματος, τότε έχουμε την εικόνα του Ελληνικού γράμματος «Ε». 
Οι τρεις θέσεις που επιλέχτηκαν είναι οριακές θέσεις, ανατολή – δύση – ζενίθ του Σείριου Β΄, επειδή αποτελούν καθοριστικά σημεία της ορατής τροχιάς του γύρω από τον Α’  που διαρκεί 50 χρόνια.
Ο τελευταίος θεϊκός εποικισμός της γης έγινε από τον Δία το 25.000 πΧ και είχε αφετηρία το άστρο E του Σείριου που οι Ντόκον ονομάζουν «Αστρο της Δημιουργίας», (τυχαίο; αδύνατον). 
Εάν δεν τους είχε δοθεί, δεν υπήρχε ούτε μία πιθανότητα στις χίλιες να το γνώριζαν. Η αστρική αποστολή του Δία και η αστροπολιτεία του, έπρεπε να δείχνουν το άστρο εκκίνησης τους και έπρεπε να είναι η κυρίαρχη εικόνα για λόγους ασφαλείας και αναγνώρισης.
πηγή: Αρχαιογνώμων

29-3-2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑ


Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ. Αγίου Νικολάου Κρήτης
Ιωάννη Κονδυλάκη
Α.Φ.Μ. 997746527
- ΔΟΥ Αγίου Νικόλαου
Τηλ. 28410 89505  
Blog: http://esyagnikolaou.blogspot.gr/  Email:  e.sy.ag.nikolaou@gmail.com


Δελτίο Τύπου
Αγ . Νικόλαος 29/03/2016
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΧΡΕΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

φέρεται σε γνώση των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Αγ. Νικολάου ότι:

Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες ,  να αποπληρώσουν νόμιμα κάθε οφειλή τους προς το δημόσιο , τα ασφαλιστικά ταμεία , αλλά και τις τράπεζες και να διασώσουν τις περιουσίες τους. Από την επί δεκαετίες μεθοδευμένη δήμευση , που δολίως και συντονισμένα επιχειρείται , από τα ανθελληνικά κέντρα εξουσίας, εντός και εκτός της Ελλάδος , με σκοπό να καταστούμε από κυρίαρχοι Έλληνες Ιθαγενείς, εσαεί δεσμώτες , ενός χαλκευμένου, επαχθούς και επονείδιστου χρέους.
«Ολοσχερής αποπληρωμή και οριστική απαλλαγή από κάθε οφειλή προς τις τράπεζες, το δημόσιο (ΕΝΦΙΑ-Φόρος εισοδήματος-Φ.Π.Α.-Τέλη κυκλοφορίας κ.λ.) καθώς και εισφορές προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΤΕΒΕ κ.λ)»
Ο Αρτέμης  Σώρρας , πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης , κατέθεσε προσωπικά , νόμιμα και με πάσα ευθύνη των πράξεών του, προτάσεις χρηματοδότησης προς την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία, ήτοι:
α) Ποσό ύψους 600 Δις. Δολ. Αμερικής από το 2012.
β) Ποσό ύψους 2,3 Τρις Ευρώ , από το 2013 (Χρηματοδότηση όλων των έργων υποδομών των δήμων της Ελλάδος)
γ)Ποσό ύψους 115 Τρις Δολ. Αμερικής από το 2007 (Ισολογισμός της παγκόσμιας τράπεζας-Εθνικά καταπιστεύματα, με υπογραφές Κου Παπούλια-Προέδρου της Δημοκρατίας, Κου Αλογοσκούφη-Υπουργού Οικονομικών, Κου Βασιλάκη Πρέσβη της Ελλάδος στα Ηνωμένα Εθνη & 40 παγκόσμιων θεσμών)
Για την εξαγορά του εξωτερικού χρέους την κάλυψη των νέων αναγκών για αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία, την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών , καθώς και την αποπληρωμή των ιδιωτικών ή εταιρικών οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.
Οι πιο πάνω κατατεθειμένες οικονομικές προτάσεις, έχουν παντιοτρόπως θεωρηθεί, αναγνωστεί, και κυρωθεί, σύμφωνα με τον τρόπο που επιτάσσει η Ελληνική αλλά και η παγκόσμια νομοθεσία , ως προς την εγκυρότητα, γνησιότητα, αξία και ισχύ.
Το πολιτικό κατεστημένο, παρά την δυνατότητα που επανειλημμένως του δόθηκε, προκλητικά και απροσχημάτιστα μέχρι σήμερα, δεν αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα, με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο Έθνος να έχει καταδικαστεί σε καθολική ομηρία από τους τραπεζίτες και δανειστές.
Ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες αυτόχθονες ιθαγενείς, ότι έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα ως συγκύριοι αλλά και συνδικαιούχοι επί των προαναφερθέντων  κεφαλαίων, καθώς και υποχρέωση που απορρέει εκ του συντάγματος, να δώσουν την εντολή και να εξουσιοδοτήσουν τους αρμόδιους δημόσιους λειτουργούς, να εισπράξουν αντ’ αυτών και για λογαριασμό τους το εξ’ αδιαιρέτου μερίδιο που τους αναλογεί.  
Όλα τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης –Ε.ΣΥ. στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό , θα αναλάβουν ατελώς την εποπτεία της ορθής συμπλήρωσης των αιτήσεων, θα προμηθεύσουν τα σχετικά έγγραφα, θα συντονίσουν την επίδοση των σχετικών εξωδίκων προς κάθε δημόσια υπηρεσία, ασφαλιστικό ταμείο ή τράπεζα , καθώς και θα επιμεληθούν της εκτέλεσης της ως άνω διαδικασίας.
Σε περίπτωση που κάποιος είναι κάτοικος της περιοχής μας και θέλει να κάνει το εξώδικό του προς κάποια άλλη εφορεία , τράπεζα ή ασφαλιστικό ταμείο, απλά θα εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο άτομο κάτοικο της περιοχής που είναι η υπηρεσία που ενδιαφέρεται και απευθυνόμενος στο ανάλογο γραφείο Ε.ΣΥ. της περιοχής , θα ολοκληρώσει την διαδικασία.

Όποιος Έλληνας πολίτης ενδιαφέρεται για την εξόφληση των δικών του χρεών, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο στο 28410 89505 , 19:00-21:00 Δευτέρα –Παρασκευή ή να μας επισκεφθεί στα γραφεία μας , Ιωάννη Κονδυλάκη 7 (Πιάτσα ΤΑΞΙ λίμνης) , ή ακόμα να μας στείλει email στο e.sy.ag.nikolaou@gmail.com
Επίσης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του , εξουσιοδοτώντας μας για την κατάθεση του εξωδίκου του.
Για καθημερινή πληροφόρηση μπορεί να επισκέπτεται το  Blog: http://esyagnikolaou.blogspot.gr/
ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Viky Charalambous
13 ώρες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΜΗΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΗΛ. Ο 10ος ΜΗΝΑΣ, ΟΝΟΜΑΖΕΤΟ "ΜΟΥΝΥΧΙΩ'Ν" (ΤΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΛΗΓΟΥΣΑ)
[2016:- 24/ 3 - 22/ 4]
ΗΤΟ Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΟΡΤΑΖΕΤΟ Η ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ.
ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΤΟΝ 9ο ΜΗΝΑ (ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ):- "ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ" (ΕΛ-Α-ΦΩΣ + ΒΑΛΛΩ)
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ , ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΡ. 9
ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΕΛ-Α-ΦΙ-ΟΝ (ΕΛ-Α-ΦΩΣ)
ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΟΡΑΤΌ ΦΩΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΥΤΡΩΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ, ΕΦΟΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ.
ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ, Η ΔΙΑΝΟΙΑ, Η ΔΙΑ-ΦΩΤΙΣΗ - ΓΝΩΣΗ.
ΑΡ. 10.
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, Η ΤΟΞΕΦΤΡΑ, ΘΥΡΟΣΚΟΠΟΣ, ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ, ΣΤΟΧΕΥΕΙ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΑΡΞΗ, ΜΕ ΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΥΡΙΔΡΟΜΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΙΘΕΡΙΑ ΡΟΗ, ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑ.
ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΤΗΣ ΤΟΞΑ, ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΓΟΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ, ΣΤΑ ΑΙΘΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ.
ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΤΟΥ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ, ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΤΕΛΕΙΕΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΕΝΑΗ ΑΝΕΛΙΞΗ.


Πομακόφωνο δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΑ ζητούν οι Πομάκοι της Θράκης

Με αφορμή το αραβόφωνο δελτίο της ΕΡΤ για τους πρόσφυγες επανέρχεται 
στο προσκήνιο ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των Πομάκων της ΘράκηςΈνα πάγιο και χρόνιο αίτημα των Πομάκων της Θράκης ήρθε τις τελευταίες μέρες και πάλι 
στην επιφάνεια με αφορμή το
αραβόφωνο δελτίο με χρηστικές πληροφορίες για τους πρόσφυγες που έβγαλε η ΕΡΤ.
Οι Πομάκοι, λοιπόν, καλούν την κυβέρνηση να επιδείξει την αντίστοιχη ευαισθησία και στη 
δική τους περίπτωση, ανακόπτοντας την χρόνια περιθωριοποίηση τους. Συγκεκριμένα, 
ζητάνε από τους αρμόδιους να επιληφθούν ώστε μέσω της ΕΡΑ Κομοτηνής να παρουσιάζεται
 ένα δελτίο ειδήσεων στην πομακική γλώσσα.

"Το θεωρώ όμως αυτονόητο πως μια κυβέρνηση η οποία δείχνει τόσο μεγάλη ευαισθησία 
για τους μετανάστες, την ίδια ακριβώς ευαισθησία θα δείξει και για τους Έλληνες Πομάκους
 της Θράκης και θα φροντίσει να υπάρξει άμεσα αν όχι τηλεοπτικό, τουλάχιστον ένα 
ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων στην Πομάκικη γλώσσα κι αυτό φυσικά μπορεί να γίνει μέσω 
της ΕΡΑ Κομοτηνής" σημειώνει σε άρθρο στο ιστολόγιό του ο Πομάκος δημοσιογράφος
 Σεμπαϊδήν Καραχότζα, ο οποίος παρουσίαζε παλιότερα δελτίο ειδήσεων στην πομακική 
σε τοπικό κανάλι.
"Ακόμα και σήμερα με τεράστια ευθύνη όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων υπάρχουν
Πομάκοι στη Θράκη που δε μιλάνε καμία άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική τους. Με λίγα 
λόγια δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ούτε από τα
 ελληνόφωνα αλλά ούτε κι από τα τουρκόφωνα μέσα μαζικής ενημέρωσης" σημειώνει
 ο κ. Καραζότζα και συμπληρώνει: "Για τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν οι ειδήσεις στην
 πομάκικη γλώσσα, στη γλώσσα τους δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος ώστε να ενημερώνονται 
για την τρέχουσα επικαιρότητα τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο".
Αξίζει να σημειωθεί ότι επί χρόνια και μέχρι το «λουκέτο» στην ΕΡΤ αναμεταδίδονταν από 
την ΕΡΑ Κομοτηνής τουρκόφωνο δελτίο ειδήσεων, το οποίο όμως και αυτό σταμάτησε 
ύστερα από την επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Παράλληλα, επίκαιρο παραμένει πάντα και ακόμα ένα άλλο αίτημα των Πομάκων από την 
Ελληνική Πολιτεία, το οποίο δεν είναι άλλο από τη διδασκαλία στα σχολεία της Πομακικής 
γλώσσας ώστε να μην αναγκάζονται τα παιδιά τους να μαθαίνουν με το ζόρι μία ξένη προς 
αυτούς γλώσσα, την τουρκική.
Αυτό που μένει να δούμε πλέον είναι αν η κυβέρνηση ανταποκριθεί στα δίκαια αυτά
 αιτήματα των Πομάκων ή αν οι όποιες ευαισθησίες της περιορίζονται μόνο στους 
αραβόφωνους και τουρκόφωνους πληθυσμούς.

Πηγή: fonirodopis.gr/pomakohoria.blogspot.gr


Read more: http://www.oparlapipas.com/2016/03/blog-post_5959.html#ixzz44IMTMCOA


Μαρ292016

Τρίτη 29. 03. 2016
Ράδιο Σκάϊ
Κατερίνης, 92.6 FM
Ώρα: 11:00 – 12:00
Σε μια εφ’ όλης της ύλης Συνέντευξη,
Χωρίς υπεκφυγές, με την Βίκυ Χαραλάμπους,
Δ/νουσα Σύμβουλο, του Πολιτικού Φορέα,
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» – «Ε.ΣΥ.»
Θα μιλήσει για το οικονομικό «ΥΠΕΡΟΠΛΟ»,
την Εντολή των Πολιτών,
για την Αποπληρωμή ΟΛΩΝ των Βεβαιωμένων και Εκκαθαρισμένων Οφειλών- Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα –
καθώς και για το πρόβλημα της
Μεθοδευμένης και Στοχοποιημένης
ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΡΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΝ «Ε.ΛΛΗΝΩΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ
Οργάνωση Συντονισμός:-
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ;

Γράφτηκε από τον  Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 00:00

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ;
Γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι όταν ένα παιδί μεταναστών γεννηθεί για παράδειγμα …στην Γερμανίααποκτά την Γερμανική υπηκοότητα..!Εδώ εμείς, σύμφωνα με το εθνοκτόνο σχέδιο του κ. Παπανδρέου θα δώσουμε την Ελληνική ιθαγένεια…! Κανείς λοιπόν στα «έγκυρα» και «έγκριτα» Μ.Μ.Ε δεν στάθηκε σε αυτήν την… λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη και ύποπτη…! Για ποιόν λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας θα δίνει την Ελληνική ιθαγένεια και όχι την Ελληνική υπηκοότητα στους ανθρώπους αυτούς; Γνωρίζει ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 2 αυτών όρων; Εμείς καλοπροαίρετα θα θεωρήσουμε πως δεν γνωρίζει την διαφορά. Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά και με απλά λόγια την διαφορά έτσι όπως την εντοπίσαμε σε ένα απλό λεξικό στο διαδίκτυο. 
Υπηκοότητα: ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη ενός κράτους με το κράτος αυτό!
Ιθαγένεια: ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη με το κράτος στο οποίο ανήκει!Συνειδητοποιείτε συνέλληνες την διαφορά μεταξύ των 2 όρων; Στηνυπηκοότητα έχουμε να κάνουμε απλά με τον πολιτικό δεσμόανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ενώ στην ιθαγένεια έχουμε να κάνουμε με τον πολιτικό δεσμό ανάμεσα στον πολίτη και το κράτοςστο οποίο αυτός ανήκει!! Δηλαδή το κράτος του, την πατρίδα του!!Ιθαγενείς είμαστε εμείς οι Έλληνες στην πατρίδα μας δηλαδή!! Εδώ που είναι οι ρίζες μας!! Με το να δώσει λοιπόν ο αξιότιμος Πρωθυπουργός την Ελληνική Ιθαγένεια και όχι την Υπηκοότητα τους κάνει σαν εμάς!!
Αφού περάσει λοιπόν το νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα το επιτρέψουμε, η γη η Ελληνική θα τους ανήκει δικαιωματικά καθώς θα είναι Ιθαγενείς!!! Δεν θα έχουν μόνο την υπηκοότητα αλλά και κάτι παραπάνω! Η επεξήγηση του όρου είναι ξεκάθαρη! Θα τους ανήκει η γη μας! Η γη των προγόνων μας! Θα τους ανήκει η χώρα μας! Το ερώτημα είναι για ποιόν λόγο ενώ σε όλη την Ευρώπηέχουμε απόδοση υπηκοότητας …εμείς είμαστε τόσο γενναιόδωροι και δίνουμε Ιθαγένεια;;; Αφυπνισθείτε Έλληνες! Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση! Η γη αυτή ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Ξεσηκωθείτε και αντιδράστε καθώς αν περάσει η εθνοκτόνος σκέψη του ΠΑΣΟΚ η γη αυτή θα ανήκει και στους μετανάστες, που θα είναι Έλληνες Ιθαγενείς και όχι απλά Έλληνες υπήκοοι!!
Αφυπνισθείτε επιτέλους Έλληνες!
ΣΧΟΛΙΟ:Τις καλύτερες απαντήσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα μας τις δίνει πάντα ο Συνταγματικός Νόμος.
Το “Ευαγγέλιο” της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Τα πάντα ξεκινάνε από το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Τι μας λέει αυτό το άρθρο;


Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

Μέσα στην έννοια της κυριαρχίας, η οποία είναι καθολική και απόλυτη, συμπεριλαμβάνεται και η πολύ “στενότερη” έννοια της ιδιοκτησίας και άρα η έννοια του συμφέροντος.

Όπου υπάρχει κυριαρχία υπάρχει ιδιοκτησία και όπου υπάρχει ιδιοκτησία υπάρχει συμφέρον.

Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος στην πατρίδα του
και άρα ιδιοκτήτης της.
Απειλούνται τα συλλογικά συμφέροντά του κάθε φορά που απειλείται η πατρίδα του με την ίδια λογική που απειλούνται τα συμφέροντα του κάθε ιδιοκτήτη κάθε φορά που απειλείται η ιδιοκτησία του.

Όταν προστίθενται αυθαίρετα συνδικαιούχοι σε μια περιουσία, η οποία παραμένει αναλλοίωτη, ευνόητο είναι ότι έχουμε απειλή των συμφερόντων των προηγούμενων ιδιοκτητών και στην προκειμένη περίπτωση των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
Αυτά τα συλλογικά συμφέροντα είναι ταυτόχρονα και ατομικά, εφόσον καθιστούν τους Έλληνες πολίτες “συνέταιρους” στην κυριαρχία και άρα στην ιδιοκτησία της πατρίδας τους.
Το συλλογικό συμφέρον του ελληνικού λαού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας του μοιράζεται στα μέλη του.

Η έννοια της κυριαρχίας μοιράζεται στους δικαιούχους της —οι οποίοι είναι οι Έλληνες πολίτες ως άτομα— και άρα αυτό το οποίο μοιράζεται είναι η ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα το συλλογικό συμφέρον να γίνεται ταυτόχρονα και ατομικό συμφέρον.
Το ατομικό συμφέρον ενός Χανιώτη στην Καστοριά ή το ατομικό συμφέρον ενός Ροδίτη στον Έβρο.

28-3-2016

Από την Συνελληνίδα Βίκυ Χαραλάμπους

ΣΥΝΘΗΚΗ "ΣΕΝΓΚΕΝ - SCHENGEN-1 & 2" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ "ΑΣΥΛΟ", "FRONTEX", ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΧΡΟΝΙΚΟ :-
Α. ΕΤΟΣ 1997 :- ΣΥΝΘΗΚΗ «ΣΕΝΓΚΕΝ - SCHENGEN-1»,
Β. ΕΤΟΣ 2003:- ΚΑΝΟΝΑΣ «ΑΣΥΛΟ» ,
Γ. ΕΤΟΣ 2004:- «FRONTEX»:- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,
Δ. ΕΤΟΣ 2005:- ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ
Ε. ΕΤΟΣ 2006: - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 185 & 186 ΤΟΥ N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006,
ΣΤ. ΕΤΟΣ 2010:- Ν.3845/2010 ΕΝΑΡΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΝΤΙΟΤΡΟΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ,
Ζ. ΕΤΟΣ 2013:- «SCHENGEN-2» - αριθμ.1051/2013, Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΕΠΙΛΟΓΟΣ (Μετά την αναλυτική αιτιολόγηση προκύπτει ο κάτωθι επίλογος):
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,
ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥΣ,
ΝΑ ΑΠΟΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ, ΕΠΙ ΤΩ ΤΕΛΕΙ ΟΠΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΣΧΕΘΕΙ ΚΑΘΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Η ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΟΥ.
........................................................................................................
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ:-ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΟΡΧΗΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ
Α. ΕΤΟΣ 1997 :-
ΣΥΝΘΗΚΗ «ΣΕΝΓΚΕΝ - SCHENGEN-1»
Στην Ελλάδα η Συνθήκη του Σένγκεν, η Σύμβαση Εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν και τα Πρωτόκολλα και οι Συμφωνίες προσχώρησης των νέων κρατών (μεταξύ 1990 και 1996) κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων με το Νόμο 2514/1997.
Τα Κράτη Μέλη απεδέχθησαν ότι θα γίνεται ακώλυτη – ελεύθερη διακίνηση των πολιτών – υπηκόων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 20).
Προκειμένου να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση (ορθός όρος, που χρησιμοποιείται στην πρώτη σελίδα της συνθήκης, όπου και η αιτιολογική έκθεσή της – βλ. σελ. 1, περ. 6) και η εμπορία ανθρώπων, αλλά και να προληφθεί κάθε απειλή κατά της εσωτερικής ασφάλειας, της Δημόσιας τάξης, της Δημόσιας υγείας και των Διεθνών σχέσεων των κρατών μελών (βλ. άρθρο 12 παρ. 1), προτάθηκαν διαδικασίες και υποχρεώσεις φύλαξης των Μελών που βρίσκονται στα Σύνορα της Ευρώπης.
Ως εσωτερικά σύνορα ορίζονται στη συνθήκη «α) τα κοινά χερσαία σύνορα, περιλαμβανομένων των ποτάμιων και λιμναίων συνόρων, μεταξύ των κρατών μελών, β) οι αερολιμένες των κρατών μελών για τις εσωτερικές πτήσεις και γ) οι θαλάσσιοι, ποτάμιοι και λιμναίοι λιμένες των κρατών μελών για τα τακτικά δρομολόγια οχηματαγωγών» (άρθρο 2 παρ. 1).
Ως εξωτερικά σύνορα ορίζονται στη συνθήκη «τα χερσαία, ποτάμια, λιμναία και θαλάσσια σύνορα, καθώς και οι αερολιμένες και ποτάμιοι, θαλάσσιοι και λιμναίοι λιμένες των κρατών μελών, εφόσον δεν αποτελούν εσωτερικά σύνορα» (άρθρο 2 παρ. 2).
Η καίρια και σημαντική χώρα, λόγω μεγέθους ακτογραμμής, αλλά και γειτνίασης με Κράτη ΜΗ Μέλη της ΕΕ, είναι αδιαμφισβήτητα η Ελλάδα. Επόμενες χώρες, είναι η Ιταλία και η Ισπανία (βλ. άρθρα 10-14 και 16-20).
Δικαιούχοι του κοινοτικού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών είναι κυρίως οι πολίτες της Ένωσης (άρθρο 2 παρ. 5α), ενώ ως υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών, ορίζεται στη συνθήκη «οποιοσδήποτε δεν είναι υπήκοος της Ένωσης (άρθρο 2 παρ. 6).
Πέραν των πιο πάνω, Ρητώς προβλέπεται στη συνθήκη, επίσης η ίδρυση εξειδικευμένης Συνοριοφυλακής (άρθρα 14 και 15), αλλά και περιγράφεται ο τρόπος φύλαξης και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης (π.χ. βλ. άρθρα 4-13).
........................................................................................................
Β. ΕΤΟΣ 2003:-
ΚΑΝΟΝΑΣ «ΑΣΥΛΟ»
Η προδοτική δράση των Αλλογενών Κυβερνώντων που ενεργούν, ύπουλα και ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ εναντίον της χώρας, για την οποία έχουν εκλεγεί να διοικήσουν, σφραγίστηκε το 2003 με τη μετατροπή της συνθήκης Σένγκεν, επί κυβέρνησης Σημήτη, ο οποίος συνυπέγραψε στις 18/ 02/ 2003 (343/2003) τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούσε τη «Θέσπιση των Κριτηρίων και των Μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους, που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας» (ASYLO).
Με αυτό τον κανονισμό, ορίζονται οι τρόποι και λειτουργίες ελέγχου στα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ σύνορα της ΕΕ.
Εν ολίγοις, οι «ΧΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» (της ΕΕ που μετέχουν στη σύμβαση Σένγκεν και έχουν αποδεχθεί τον κανονισμό "ASYLO"), είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να δέχονται στο έδαφός τους, όσους υπηκόους άλλων τρίτων χωρών πληρούν τις προϋποθέσεις του πρόσφυγα (όχι του μετανάστη).
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του συγκεκριμένου Κανονισμού (ASYLO), οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Πρόσφυγα, υποχρεωτικώς πρέπει να γίνονται δεκτοί σ’ αυτές τις χώρες («χώρες εισόδου») και μπορούν να παραμένουν σ’ αυτές.
Μόνο δε σ’ αυτές τις «χώρες Εισόδου» και όχι στις άλλες χώρες – μέλη της συνθήκης Σένγκεν, αφού πρώτα αποδειχτεί ότι είναι Πρόσφυγες και ιότι δικαιούνται, δύνανται να εργάζονται.
Μπορούν βεβαίως, να επιλέξουν, αξιοποιώντας το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης μεταξύ των χωρών – μελών της συνθήκης Σένγκεν, να ταξιδέψουν στις άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, Γαλία, Σουηδία, κλπ.
Όμως, εάν οι χώρες αυτές αποφασίσουν ότι δεν τους αποδέχονται, επικαλούμενες άλλες συνθήκες, π.χ. όπως έγινε τώρα με τη λύση της Εκτάκτου ανάγκης, οι Πρόσφυγες υποχρεωτικώς πρέπει να επιστρέψουν στην «Χώρα Εισόδου» που είχαν εξ' αρχής καταγραφεί και η χώρα αυτή υποχρεούται να τους αποδεχτεί πίσω για νόμιμη εργασία, ιδιοκατοίκηση κτλ !!!!!!!
........................................................................................................
Γ. ΕΤΟΣ 2004 «FRONTEX»:-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Σημαντικό είναι επίσης, να σημειώσουμε στην πορεία, τη σύσταση και ψήφιση νέου κανονισμού, την επόμενη χρονιά, αρ. 2007/2004 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε για την ίδρυση – σύσταση ιδιωτικών συμφερόντων οργανισμού, ο οποίος εντέχνως ονομάστηκε «Ευρωπαϊκός Οργανισμός - "FRONTEX", για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η κυβέρνηση Καραμανλή, προχώρησε στην αποδοχή και την επικύρωση της συνθήκης για την Ελληνική Δημοκρατία και παρέδωσε τη φύλαξη των συνόρων της, στους ξένους, αγνώστου ταυτότητας οργανισμού FRONTEX..
Έτσι η FRONTEX, εποπτεύει την μετακίνηση και επιστροφή των μεταναστών από και προς την Ελλάδα, επιβαρύνοντας παράλληλα το Δημόσιο Προϋπολογισμό και με ότι αυτό σημαίνει και ότι αυτό επιφέρει!
........................................................................................................
Δ. ΕΤΟΣ 2005:-
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ
• «Αναλαμβάνετε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μια Πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις.
• Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με τη ψήφιση ενδεχομένως και της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ,
• ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στην διευρυμένη Ευρώπη,
• ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και ίσως και να ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
• ΠΑΝΤΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΙ, ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»
Δηλαδή, κατά την ορκωμοσία ενός Προέδρου, που λίγο πριν είχε παραλάβει το ιερό σκήπτρο της Προεδρίας και Διοίκησης της χώρας και όπου είχε ορκιστεί να υπερασπιστεί το Δίκαιο, την Ανεξαρτησία, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Δημοκρατία ακόμα και με την ίδια του την ζωή αν χρειαστεί, αποδέχεται πριν ακόμ αναλάβει, ότι η Εθνική Κυριαρχία θα περιοριστεί υπέρ τρίτων, ότι θα έχουμε αγνώστου ταυτότητας διακυβέρνηση και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παραβιάζονται από εξουσίες άγνωστες προς τον άνθρωπο!
........................................................................................................
Ε. ΕΤΟΣ 2006 -
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
185 & 186 ΤΟΥ N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006.
Στη συνέχεια, με πρόσχημα τον έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα των αθρόων μεταναστευτικών ροών «προσωρινής διαμονής», που εισρέουν στη Χώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών της Κεντρικής Κυβερνήσεως, ενεργών κατ' εντολήν των «Εταίρων» και Δανειστών μας, αποφάσισε «Εν Κρυπτώ και Παραβύστω», την ένταξη σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης των μεταναστών, πολλαπλώς χρηματοδοτούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο και στη συνέχεια κοινοποίησε προς τους Δήμους έγγραφο, ζητώντας τη συνδρομή όλων, για την εύρεση και παραχώρηση δωρεάν Δημοσίων ή/και Δημοτικών κατάλληλων χώρων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ακινήτων που έχουν περιέλθει εκ κατασχέσεως στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Τραπεζών), εντός και πλησίον του Αστικού ιστού και την χρηματοδότηση καθώς και την εκτέλεση εγκατάστασης εξοπλισμού για το σκοπό αυτό, βρίσκοντας νομικό έρεισμα, ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, κατά τ' Άρθρα 185 & 186 του N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006, η οποία από δικαίωμα δωρεάν χρήσης, μετατρέπεται μονομερώς και αυτοτελώς, σε απόκτηση Κυριότητας, Νομής και Κατοχής, του Δικαιώματος τούτου, νομίμως μεταγραφησομένου, στα οικεία Υποθηκοφυλακεία της Χώρας.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ν3463/ 2006 (ΦΕΚ Α' 114/ 30.06.2006)
ΑΡΘΡΟ 185
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
[ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ]
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
3. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα σε αθίγγανους και ομογενείς που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από το κράτος.
Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία εικοσαετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ.
Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποτελεί τίτλο για τη μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι πιο πάνω ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια, δεν μπορούν να αγνοηθούν και δεν μπορεί να μην συνυπολογιστούν με τα προαναφερθέντα.
........................................................................................................
ΣΤ. ΕΤΟΣ 2010:-
Ν.3845/2010 ΕΝΑΡΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΝΤΙΟΤΡΟΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
Η χώρα εγκλωβίζεται σε ένα επαχθές και απεχθές χρέος, που επί το πλείστον δανείστηκε χρήματα και πτώχευσε, για να στηρίξει τις τράπεζες (Ιδιωτικούς Οργανισμούς) χωρίς αυτές με τη σειρά τους, τα χρήματα τα οποία έλαβαν να τα επενδύσουν στην ίδια τη χώρα.
........................................................................................................
Ζ. ΕΤΟΣ 2013:-
«SCHENGEN-2» - αριθμ.1051/2013,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,
Με την «SCHENGEN-2», αίρεται ο περιορισμός από την «SCHENGEN-1», όπου υπήρχε πρόβλεψη στα άρθρα 23-31 για προσωρινή επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, υπό συγκεκριμένες – αυστηρώς περιορισμένες περιπτώσεις, που σχετίζονται με λόγους Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικής Ασφάλειας, μίας ή περισσοτέρων Χωρών – Μελών της Συνθήκης Σένγκεν.
Με τη νέα τροποποίηση, καθίσταται ευχερέστερη η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης ή, όπως συνηθίζεται να λέγεται, το «κλείσιμο των συνόρων».
Αρκεί η διαπίστωση ότι η φύλαξη των συνόρων της ΕΕ δεν είναι επαρκής ή δεν είναι εφικτή και μπορούν μονομερώς να κλείσουν τα σύνορα. Παράλληλα, η διάρκεια του «κλεισίματος των συνόρων» (επαναφοράς των ελέγχων) από τριάντα ημέρες αυξήθηκε σε έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης για δύο έτη (βλ. άρθρο 23 παρ. 4 – SCHENGEN-2).
........................................................................................................
Με αυτές τις τροποποιήσεις, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ που ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΑΝ και ΕΠΕΒΑΛΑΝ οι χρόνοι μας ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, «ΕΤΑΙΡΟΙ» της ΕΕ, τέθηκε ουσιαστικά η εφαρμογή του ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης των hotspots (προσωρινών κέντρων φιλοξενίας και κέντρων φύλαξης) στην Χώρα «Εισόδου» - ΕΛΛΑΔΑ και που σήμερα βάσει όλων των άλλων παραμέτρων, η Χώρα ρισκάρει να χάσει την Εδαφική της Κυριαρχία.
Στις πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικής κρίσης και κατάρρευσης της Ελλάδας, είναι ανέφικτο και ανθρωπίνως αδύνατο να φιλοξενηθούν οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι, κατά τα φαινόμενα, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, θα παραμείνουν, όπως σχεδιάζεται, μόνιμα, στη χώρα.
Σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα και οι Δήμοι, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης γι’ αυτούς τους ανθρώπους καθώς και επίσης, δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη γνησιότητα των εγγράφων - δικαιολογητικών που οι ίδιοι παρουσιάζουν.
Δεν είναι επίσης να υποτιμηθεί, η ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ δημιουργία και η λειτουργία των πολλών ΜΚΟ με Μέλη ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, που επικαλούνται "ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ κινήματα, ιδρύματα κ.ο.κ. και εγκαθίστανται σε όλη την Επικράτεια και ζητούν- αναλαμβάνουν να διαχειριστούν, είτε κεφάλαια, είτε επιδοτήσεις, είτε εγκαταστάσεις των προσφυγικών καταυλισμών.
Η Ελλάδα, ΔΕΝ δύναται να καλύψει τις τραγικές ανεπάρκειες του δικού της Κρατικού Μηχανισμού.
Δημιουργούνται συνεχώς πολλαπλές και τεραστίων διαστάσεων καταστάσεις ανισορροπίας, οι τραγικές συνέπειες της οποίας εκδηλώνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι οποίες θα φέρουν πολύ άσχημα αποτελέσματα, τόσο για τους Έλληνες πολίτες, όσο και για τους δυστυχείς πρόσφυγες αλλά και τους παράνομους μετανάστες.
Την ίδια στιγμή, η Εθνική Ασφάλεια και η Εθνική Κυριαρχία της χώρας βρίσκονται σε κίνδυνο.
Η Ιστορία, απέδειξε ότι η μαζική ενσωμάτωση χιλιάδων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία είναι ΑΔΥΝΑΤΗ, διότι απλούστατα πρόκειται στη συντριπτική πλειοψηφία τους για Αλλογενείς, αλλόγλωσσους και πληθυσμούς με άκρως διαφορετικά ήθη και έθιμα, με τελείως διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,
ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥΣ,

ΝΑ ΑΠΟΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ, ΕΠΙ ΤΩ ΤΕΛΕΙ ΟΠΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΣΧΕΘΕΙ ΚΑΘΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Η ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

Αν μετά από τα παραπάνω έχει κανείς ακόμα ερωτηματικά με το τι θα κάνουμε με τους λαθρομετανάστες τότε , υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στο κατά πόσον υπάρχει πραγματικά ελευθερη και όχι κατευθυνόμενη σκέψη. George21

24-3-2016 Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ-ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΈΜΠΤΗ, 24 ΜΑΡΤΊΟΥ 2016Το Χρονικό της σύγκρουσης μεταξύ "Ελληνισμού" και "Σιωνισμού"

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Ελληνισμό και στον Εβραϊσμό, εστιάζεται προς τα τέλη του 17ου αιώνα π.Χ. μία περίοδο κατά την οποία συντελείται μία πολιτιστική ανάπτυξη των Φιλισταίων στις ακτές της Παλαιστίνης.
Οι Φιλισταίοι ως γνωστόν είναι ελληνικό φύλο που έλκει την καταγωγή από τους Αχαιούς, προέρχεται δε από την Κρήτη. Οι Φιλισταίοι λοιπόν, φορείς μίας υψηλής πολιτιστικής παραδόσεως που όμοιά της δεν είχαν ποτέ γνωρίσει οι νομάδες σημίτες, επεκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή της Παλαιστίνης.

Τότε ακριβώς επιχειρείται λυσσωδώς η εκδίωξή τους από τους Χανανίτες και τους ευρισκόμενους σε πρωτόγονη κατάσταση περιφερόμενους ιουδαίους. Μέχρι να επέλθει η επιβολή των Φιλισταίων, προηγήθηκε ένας αγώνας αδυσώπητος, σηματοδοτώντας την αρχή της συγκρούσεως, ανάμεσα στον Ελληνισμό και στον εβραϊσμό.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, ότι τους Φιλισταίους οι Αιγύπτιοι τους αποκαλούσαν «Παλαισάτι», δηλαδή πρόσφυγες, ονομασία από την οποία προήλθε αργότερα η λέξη «Παλαιστίνιος». Ανιχνεύοντας τις πηγές του παρελθόντος, προκύπτει ότι η χώρα της Παλαιστίνης, ουσιαστικά γη Ελληνική, έλαβε την ονομασία της από τον Ηρόδοτο. Το δε νότιο τμήμα της Παλαιστίνης, της γης δηλαδή των «Παλαισάτι» - Φιλισταίων, ονομαζόταν από τους εβραίους «νεγέβ των Χερεθί», φράση η οποία σημαίνει «νότος των κρητών» ακριβώς λόγω της κυρίαρχης παρουσίας των Φιλισταίων στην περιοχή.

Οι εβραίοι, ουδέποτε συμβιβάστηκαν με την Ελληνική παρουσία στην Παλαιστίνη.
Αντιπροσωπευτικό δε των αισθημάτων που έτρεφαν και που εξακολουθούν να τρέφουν για τους Ελληνες, είναι το ακόλουθο απόσπασμα, προερχόμενο από τον «προφήτη» Σοφωνία (6ος αιώνας π.Χ.), έναν από τους απειράριθμους συγγραφείς περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης: «Αλίμονον εις τους κατοικούντας εις τα παράλια της θαλάσσης, εις το έθνος των Κρητών. Ιδού ο λόγος του κυρίου εναντίον σας:

"Θα σε ταπεινώσω, χώρα των Φιλισταίων, θα σε ερημώσω, ώστε ουδείς κάτοικος να υπάρχη. Και θα γίνει λιβάδιον, βοσκότοπος δια τους ποιμένας και μάνδρα δια τα πρόβατα. Αύτη θα μοιρασθή δια κλήρου εις το υπόλοιπον του Οίκου του Ιούδα". Εξ άλλου η επινόηση και διαιώνιση του μύθου της κατατροπώσεως του Φιλισταίου Γολιάθ από τον ισχνό εβραίο Δαυίδ αποτελεί έναν μύθο που συνιστά κωδικοποίηση μιας οδυνηρής πραγματικότητας, η οποία αλληγορεί την προσπάθεια που κατέβαλλε δια δόλου ο σιωνισμός, προκειμένου να επιτύχει την εξόντωση του πανίσχυρου μυικά, αλλά άδολου Γολιάθ (Ελληνισμού), με σκοπό την τελική εξόντωσή του. Υποδηλώνει την σύγκρουση της δολιότητας με τη δύναμη και την επικράτηση της πρώτης.

Επανερχόμενοι στο κυρίως θέμα, πρέπει να τονίσουμε ότι την Ελληνικότητα των Φιλισταίων δεν διανοούνται να την αμφισβητήσουν ούτε τα ίδια τα φερέφωνα του εβραϊσμού. Χαρακτηριστική επ’ αυτού είναι η περίπτωση του πρέσβη Γ. Τσορμπατζή, γνωστού φιλοσιωνιστή, ο οποίος σε βιβλίο που εξέδωσε το 1905 υπό τον τίτλο «Ηώς της Εβραϊκής Παλιγγενεσίας», αναφορικά με την καταγωγή των Φιλισταίων, παραθέτει τα ακόλουθα αποκαλυπτικά στοιχεία: «Οι Φιλισταίοι ήταν Ελληνες, Κρήτες ιδία, αποικήσαντες εις Παλαιστίνην κατά το 1500 ή 1800 π.Χ., ήτοι επί της εποχής του Μυκηναϊκού Πολιτισμού. Παρά την Βηθλεέμ ευρέθη μία των κυριοτέρων πόλεων, η Μητρόπολις ίσως των Φιλισταίων, εκτισμένη επί ερειπίων ετέρας πόλεως των αρχαίων ιθαγενών Χαναναίων, ηττηθέντων προφανώς υπ’ εκείνων.
Τα εν τοις τάφοις των Φιλισταίων ευρεθέντα χαλκά ή αργυρά κοσμήματα και πήλινα αγγεία, προδίδουν αριδήλως την Μυκηναϊκήν τέχνην των, αντιθέτως προς τα εν τοις συγχρόνοις τάφοις ευρήματα, πάντα ευτελούς και πρωτογόνου σχεδόν νεολιθικής εποχής, ενώ και τα οστά των τάφων των Φιλισταίων, καταδεικνύουν ομοίως την ανθρωπολογικήν διαφοράς της φυλής.

Ετέρα έκπληξις την οποίαν επεφύλαττεν εις την Ελληνικήν Ιστορίαν η αρχαιολογική σκαπάνη, είναι ότι δεν παρελάβομεν ημείς την γραφήν των Φοινίκων, αλλ’ οι Φοίνικες παρά των Φιλισταίων υπό τον αρχαιότατον ιερογλυφικόν τύπον, 22 γράμματα του οποίου απετέλεσεν την βάσιν του βραδύτερον μεταδοθέντος εκ Φοινίκης αλφαβήτου...»Ένα τμήμα του χώρου των ανασκαφών της αρχαίας πόλης των Φιλισταίων Ακκαρών στο σημερινό Τελ Μικνέ του Ισραήλ

Κατά πολύ αργότερα, οι έχοντες σημιτική καταγωγή Φοίνικες, θα πολεμήσουν λυσαλλέα τον Ελληνισμό σε όλες τις περιοχές του, με σκοπό να καταστούν ισχυρή ναυτική δύναμη. Οι Φοίνικες θα συνεργασθούν στενά με τους Πέρσες εναντίον των Ελλήνων και το 498 π.Χ., έτος κατά το οποίο οργανώθηκε από τον Αρισταγόρα και τον Ιστιαίο η Ιωνική Επανάσταση κατά των Περσών, οι Ίωνες θα κατατροπώσουν τον φοινικικό στόλο πλησίον της Σαλαμίνας της Κύπρου.

 Θα επακολουθήσει μία δυσμενής έκβαση των θαλασσίων επιχειρήσεων τις οποίες διεξήγαν οι Έλληνες, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη διάλυση του στόλου των Ιώνων από τους Φοίνικες, ύστερα από ναυμαχία που δόθηκε κοντά στη νήσο Λόδη το 596 π.Χ. Αιτία της ήττας ήταν η οργανωτική αδυναμία του Ιωνικού στόλου, ήττα η οποία θα ανοίξει το δρόμο στους Πέρσες για την κατάληψη της Μιλήτου και την εξόντωση των κατοίκων της.

Μία άγνωστη πτυχή στους ελληνοπερσικούς πολέμους αποτελεί το γεγονός ότι στην εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδας, σημαντικότατο παρασκηνιακό ρόλο διαδραμάτισε η σύζυγος του Πέρση βασιλιά, η εβραία Εσθήρ.

Η Εσθήρ προκειμένου να επηρεάσει αποφασιστικά τη γνώμη του Ξέρξη, αναφορικά με το ζήτημα της εκστρατείας, εξόντωσε το φιλέλληνα σύμβουλό του Αμμάν και σε πλήρη σύμπνοια με τον επίσης εβραϊκής καταγωγής πρωθυπουργό Μαρδοχαίο, έστρεψαν τον Πέρση αυτοκράτορα κατά των Ελληνικών πόλεων. Οταν ο Ξέρξης θα εκστρατεύσει κατά της Ελλάδος, το 480 π.Χ. ο φοινικικός στόλος με το βασιλιά της Σιδώνας Τετρανέστο, της Τύρου Μάπεν και της Αράδου Μερβαάλ, θα μεταφέρει το μηδικό ασκέρι στα ελληνικά εδάφη.

Οι Φοίνικες όμως δεν περιορίσθηκαν σε αυτές τους τις ανθελληνικές ενέργειες, αλλά επετέθηκαν και στην Μεγάλη Ελλάδα κατά των Ελλήνων, σε σύμπραξη με τους αποίκους τους Καρχηδονίους.Ωστόσο τα μισελληνικά τους σχέδια δεν ευοδώθηκαν. Την ημέρα κατά την οποία ο περσικός στόλος που είχε φοινικική ηγεσία καταστράφηκε στην ένδοξη ναυμαχία της Σαλαμίνας, το 480 π.χ., ο τύραννος των Συρακουσών Γύλων, νικούσε τα στρατεύματα των Φοινίκων στην μάχη που διεξήχθη κοντά στην Ιμέρα, κατά την οποία μάλιστα σκοτώθηκε και ο αρχηγός των Φοινίκων Αμίλκας.

Δεν θα πρέπει, οπωσδήποτε, να διαφύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι ο προδότης στη μάχη των Θερμοπυλών, ο μηδίσας Εφιάλτης, ήταν γεφυραίος...Ομως οι εβραϊκές ραδιουργίες δεν σταματούν στο σημείο αυτό.

 Ο «περιούσιος λαός» εμπνεόμενος από τον ιουδαίο ιστορικό Φλ. Ιώσηππο, ο οποίος στα έργα του «Λόγοι κατ’ Απίωνος» και «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» επιχειρεί να υποβαθμίσει την ζωτική συμβολή των Ελλήνων στη γένεση του Πολιτισμού, επιδίδεται στην διαστροφή της αλήθειας.
Πληθώρα ιστορικών στοιχείων αποδεικνύουν ότι ανάμεσα στο 1000 και στο 500 π.Χ. κλιμακώνεται εντονότατα η αντίθεση ανάμεσα στους Ελληνες και στους Φοίνικες εμπόρους. Η κυριαρχία στη Μεσόγειο, αποτελεί ζωτικό στόχο αμφοτέρων των πλευρών, η επίτευξη του οποίου συνεπάγεται τον έλεγχο της οικονομικής ζώνης της ευρύτερης περιοχής.

Κάτω από αυτή την εξήγηση παρέχεται μία επαρκής απάντηση στο ερώτημα, γιατί οι φοίνικες εξέθρεψαν ένα πρωτοφανές μίσος κατά των Ελλήνων και έγιναν μηδίσαντες.

Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι οι Γεφυραίοι (σημιτικής καταγωγής) συνετέλεσαν αποφασιστικά τόσο στην συνθηκολόγηση της Μιλήτου και της Αλικαρνασσού, όσο και στην υπονόμευση της άμυνας της Εφέσου, την οποία ανενδοίαστα κατέστρεψαν.

Ο δε Γεφυραίος, με εξελληνισμένο όνομα, Ηρόστρατος, πυρπόλησε και κατέστρεψε το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσσο, δημιούργημα που συγκαταλεγόταν στα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.
Έκδηλη υπήρξε επίσης η αντίδραση των εβραίων στην προσπάθεια την οποία κατέβαλλε ο Μ. Αλέξανδρος δια της οποίας απέβλεπε στην πολιτική ένωση του Ελληνισμού.

Είναι ιστορικά γνωστό, ότι η μοναδική πόλη που αντιστάθηκε στο ενωτικό κήρυγμα του Αλεξάνδρου, πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του προς την Ασία, ήταν η Θήβα.

Η πόλη των Θηβών, αποτελούσε την ισχυρότερη, εντός Ελλάδος, κοινότητα των Γεφυραίων*, οι οποίοι υπήρξαν προγενέστερα οι πρώτοι μηδίσαντες στρεφόμενοι κατά του Ελληνισμού.

Επίσης οι Γεφυραίοι ήταν εκείνοι που εισήγαγαν στον ελλαδικό χώρο το νοσηρό φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας και της παιδεραστίας.Η καταστροφή της κοινότητα των Γεφυραίων και η εξάλειψη της ισχύος τους, επέφερε την ενότητα του Ελληνισμού.

Κατά την διεξαγωγή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου προς την Ασία και συγκεκριμένα κατά τη διέλευση της Μικράς Ασίας, ο Μακεδόνας στρατηλάτης έγινε μάρτυρας σωρείας ανθελληνικών ενεργειών που διέπραξαν οι Γεφυραίοι, τους οποίους απέπεμψε από όσες Ελληνικές πόλεις απελευθερώθηκαν.

Ακόμα είναι γνωστό ότι ο Αλέξανδρος τους επέβαλλε, σαν ανταπόδοση και ελάχιστη τιμωρία για τα επαίσχυντα εγκλήματά τους, σκληρές οικονομικές κυρώσεις, ενώ πολλοί από αυτούς πλήρωσαν τις πράξεις τους με την ποινή του θανάτου. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί, ότι ιδιαίτερα σθεναρή αντίσταση στα στρατεύματα του Αλεξάνδρου προέβαλλε η σημιτική Τύρος, μία στάση η οποία ερμηνεύεται ως προσπάθεια του ιουδαϊσμού, να ανακόψει την ακάθεκτη προέλαση του στρατηλάτη και την ευεργετική επίδραση του Ελληνικού πνεύματος στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης.

Επακολούθησε η αναίμακτη είσοδος των Ελληνικών στρατευμάτων στην Ιερουσαλήμ, η οποία ύστερα από την καταστροφή της Τύρου κατελήφθη αμαχητί. Πανικόβλητοι οι Εβραίοι, δεν τόλμησαν να προβάλλουν την ελάχιστη αντίσταση, προκειμένου να μην έχουν την τύχη των κατοίκων της Τύρου.
Μετά την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, ο Μ. Αλέξανδρος, σύμφωνα με τη συνήθειά του να πραγματοποιεί θυσίες στους Θεούς των υποταγμένων λαών, θυσίασε και προς τον γιαχβέ. Όμως σε ένδειξη της απόλυτης κυριαρχίας του, εισέδυσε, παρά τις σαφείς απαγορεύσεις, στο άδυτο των αδύτων του Ναού του Σολομώντα, μία πράξη στην οποία προσδώθηκε από τους Ιουδαίους προσβλητικό περιεχόμενο.

Οι ιουδαϊκές ραδιουργίες ωστόσο δεν σταμάτησαν. Συνεχίσθηκαν, φθάνοντας στην αποκορύφωσή τους κατά τα χρόνια του Αντίοχου του Επιφανή. Ο Αντίοχος ωστόσο επεφύλαξε στους Ιουδαίους την επιβεβλημένη αντιμετώπισή τους.

Όχι μόνο κατέπνιξε τις ιουδαϊκές αντιδράσεις στην περιοχή της Παλαιστίνης, αλλά παράλληλα κατέστρεψε τον Ναό του Σολομώντα, αναγείροντας στην ίδια ακριβώς θέση μεγαλοπρεπή ναό αφιερωμένο στο Δία.Επί της κυριαρχίας του Αντίοχου του Επιφανή, ο ιουδαϊσμός περιορίσθηκε θανάσιμα, συρρίκνωση την οποία οι εβραίοι δεν συγχώρεσαν ποτέ.

Ενδεικτικά για το ανθελληνικό μένος που έτρεφαν οι εβραίοι, είναι τα βιβλία των Μακαβαίων.

Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στους πολέμους τους οποίους διεξήγαγαν οι εβραίοι κατά των Ελλήνων Αντιγόνων και αποτελούν μνημεία ανθελληνισμού.

Αξίζει να παρατεθεί το απόσπασμα που αναφέρεται στο θάνατο του Αντίοχου του Επιφανή, για του λόγου το αληθές: «Ο δε πανεπόπτης κύριος ο θεός του Ισραήλ, επάταξεν αυτόν ανιάτω και αοράτω πληγή, άρτι δε καταλήξαντος τον λόγον έλαβεν αυτόν ανήκεστος των σπλάχνων αλγηδών και πικραί των ένδον βάσανοι πάνυ δικαίως τον πολλαίς και ξενίζουσαις συμφοραίς ετέρων σπλάχνα βασανίζοντα»*Οταν το βασίλειο των Πτολεμαίων αντικαταστάθηκε από εκείνο των Σελευκιδών, οι εβραίοι εκμεταλλεύτηκαν την αστάθεια που δημιούργησε η μετάπτωση αυτή και υπό την καθοδήγηση των Μακκαβαίων, εξεγέρθηκαν αρχίζοντας έναν ένοπλο αγώνα με σκοπό την επικράτησή τους.

Μετά από αιματηρές μάχες, οι Μακαββαίοι κατόρθωσαν να επιβάλλουν τον μωσαϊκό νόμο σε κάποιες περιοχές της Παλαιστίνης, εκμεταλλευόμενοι στο έπαρκο εσωτερικές διαμάχες των Ελλήνων.

Το 63 π.Χ. εκδηλώθηκε νέα εξέγερση των εβραίων κατά των Ελλήνων αλλά και κατά των Ρωμαίων, κυριάρχων πλέον της Παλαιστίνης. Το 66 π.Χ. λαμβάνει χώρα στην Παλαιστίνη και νέα ιουδαϊκή ένοπλη επανάσταση, η οποία έφερε ως αποτέλεσμα την επικράτηση των εβραίων στην Ανθηδόνα, στην Ασκολώνα καθώς και στη Γάζα, με αποτέλεσμα την γενικευμένη σφαγή των Ελλήνων.

Ωστόσο, γρήγορα άρχισε η ανασύνταξη των Ελληνικών και ρωμαϊκών δυνάμεων, οι οποίες υπό την κάλυψη των ρωμαϊκών λεγεώνων του Τιβερίου, ξεκλήρισαν τουλάχιστον 50.000 εβραίους στην Αλεξάνδρεια.Ουδέποτε σταμάτησε το υπονομευτικό έργο των εβραίων κατά του Ελληνισμού.

Μεταξύ 115 και 116 μ.Χ., σημειώνεται μεγάλη εβραϊκή εξέγερση, η οποία συμπίπτει με τη νικηφόρα προέλαση του αυτοκράτορα Τραϊανού, κατά των Περσών. Η εξέγερση θα προσλάβει πολυμέτωπο χαρακτήρα, καθώς εκδηλώνεται ταυτόχρονα στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, στην Κυρηναϊκή και στην Κύπρο. Θα επακολουθήσει η σφαγή στην Κυρηναϊκή από τους εβραίους 220.000 Ελλήνων υπερμάχων της γνήσιας Ελληνικής θρησκείας, ενώ στην Κύπρο, οι ιουδαίοι θα κατασφάξουν 100.000 Ελληνες και θα καταστρέψουν την πρωτεύουσα της νήσου, Σαλαμίνα.
Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι η θανάτωση χιλιάδων Ελλήνων επήλθε στην πυρά όταν παραδόθηκαν, ενώ ήταν εγκλωβισμένοι μέσα σε τεράστια αγάλματα του Μολώχ. Ήταν μια θυσία προς το Θεό των εβραίων
.
Ο Ερνέστος Ρενάν αναφέρεται διεξοδικά στην εβραϊκή εξέγερση και χαρακτηριστικά τονίζει ότι η φρενίτιδα που κατέλαβε τους ιουδαίους ήταν τέτοια, ώστε έτρωγαν ωμά τα κρέατα των θυμάτων τους, τα δε έντερά των τα χρησιμοποιούσαν ως ζώνες...Η Μπαθ-Ζαβάι Ζηνοβία

Μεθοδεύσεις επίσης, όπως αυτής της βασίλισσας της Παλμύρας Ζηνοβίας -εβραϊκής καταγωγής (Μπαθ-Ζαβάι)- η οποία στην προσπάθειά της να καθυποτάξει τον Ελληνισμό της Ανατολής, βάπτισε το γιο της Βααλβαθάν, Αθηνόδωρο, ισχυριζόμενη ότι κατάγεται από την Κλεοπάτρα και εμφανιζόμενη παράλληλα δήθεν ως οραματίστρια της επανιδρύσεως του βασιλείου των Σελευκιδών, μόνο δολιότητα αποπνέουν.

Η εγκληματική δραστηριότητα των εβραίων συνεχίζεται απρόσκοπτα με την πάροδο των αιώνων. Παράλληλα επιδίδονται και στην συστηματική πλαστογράφηση και αλλοίωση των αρχαιοελληνικών κειμένων.

Η εκτεταμένη αυτή πλαστογράφηση πραγματοποιήθηκε κυρίως από τους εβραίους, αλεξανδρινούς συγγραφείς, υπό την καθοδήγηση ραββίνων, κατά τον 3ο μ.Χ. αιώνα, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυρίζονται ότι «Πλάτων εστί Μωϋσής αττικίζων». Μία τεραστίων διαστάσεων παραχάραξη και διαστρέβλωση της πραγματικότητας συντελέσθηκε και εξακολουθεί με αμείωτη ένταση και σήμερα να συντελείται, με προκαθορισμένο στόχο την εξόντωση του Ελληνικού πνεύματος.


Αναφορές:

  1. http://erevoktonos.blogspot.gr/2014/07/blog-post_1458.html
  2. http://greeknation.blogspot.gr/2009/08/blog-post_337.html


Πηγή:ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ή ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;

Κάποιοι φίλοι αριστεριστές θερμοί υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης , υποστηρίζουν ότι εκείνοι που μπαίνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία είναι όλοι πρόσφυγες και πατώντας πάνω στα ανθρώπινα συναισθήματα των Ελλήνων για αλληλεγγύη και φιλανθρωπία παίζουν εκούσια ή ακούσια το παιγνίδι των Διεθνών τοκογλύφων για τον εποικισμό της Ελλάδας με αλλογενείς και ταυτόχρονη γενοκτονία των Ελλήνων. George21Δεν υπάρχουν πρόσφυγες στην Ελλάδα μόνο λαθρομετανάστες… Διαβάστε τι ισχύει νομικά


0
165
   3 Google +0  0
Βαθμολογήστε

Θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα με απλό και όχι νομικίστικο τρόπο για να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει και τι ισχύει, σχετικά με το νομικό καθεστώς των προσφύγων.

Το διεθνές και εγχώριο νομικό καθεστώς των προσφύγων είναι δεδομένο και σαφές και το Ελληνικό κράτος τα παραβιάζει ασύστολα και ούτε καν σέβεται τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων όπως θα δείτε παρακάτω.
Πρόσφυγας λοιπόν νοείται μόνο αυτός που εγκαταλείπει ηθελημένα ή διωκόμενος τη χώρα του για να βρεθεί σε άλλη χώρα που δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.
Αυτό σημαίνει πως εάν πχ ένα πλοιάριο φύγει από την εμπόλεμη Συρία και φτάσει στην μη εμπόλεμη Ελλάδα, τότε ναι μιλάμε για πρόσφυγες. Όταν όμως κάποιοι φύγουν από την εμπόλεμη Συρία, πάνε στην μη εμπόλεμη Τουρκία και τελικά περάσουν παρανόμως το Αιγαίο για να βρεθούν στην μη εμπόλεμη Ελλάδα, αυτοί δεν είναι πρόσφυγες αλλά λαθρομετανάστες και έτσι τους αναγνωρίζει ο νόμος. Κακώς και κατά παράβαση του νόμου οι Ελληνικές αρχές και το Ελληνικό κράτος χαρακτηρίζουν όλους αυτούς που μπουκάρουν από την Τουρκία ως πρόσφυγες.
Με λίγα λόγια από τη στιγμή που ο πρόσφυγας καταφύγει σε μη εμπόλεμη χώρα (Τουρκία), παύει και ο κίνδυνος κατά της ζωής του και μόνο αυτή η χώρα οφείλει να του παρέχει την ιδιότητα του πρόσφυγα και να του φερθεί αναλόγως. Όταν η χώρα αυτή (Τουρκία) προωθεί αυτούς τους πρόσφυγες σε άλλη χώρα με παράνομο τρόμο και χωρίς προηγούμενη κοινή συμφωνία, τότε τα άτομα αυτά χάνουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και πλέον πρόκειται για λαθρομετανάστες για τους οποίους και υπάρχει σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση τους που δεν είναι άλλη από την άμεση απέλαση. Δεν τα λέω εγώ αυτά τα λέει το Σύνταγμα και οι σχετικοί νόμοι.
Τα παραπάνω αποτελούν και το λόγο που πριν λίγες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας, απεφάνθη με απόφαση του Ε’ Τμήματος πως δεν επιτρέπεται το ανεξέλεγκτο κύμα εισόδου προσφύγων καθώς και η παροχή προσωρινής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η παραμονή στην Ελλάδα ακόμα και προσφύγων που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με επίσημα έγγραφα της χώρας τους.
Το ΣτΕ μάλιστα αποφάσισε να επιστρέψει ως μη νόμιμο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορούσε στην τακτοποίηση με τις απαραίτητες προϋποθέσεις χιλιάδων εκκρεμών από προηγούμενα χρόνια (μέχρι το 2010) αιτήσεων απόδοσης ασύλου σε πρόσφυγες, έρχεται μάλλον σε προφανή αντίθεση με την προσπάθεια όλων των αρμόδιων αρχών να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μπροστά στο μεγάλο προσφυγικό ρεύμα των τελευταίων μηνών. Είναι βέβαιο ότι η νέα κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα θα πρέπει άμεσα να προβεί σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό θα μπορέσει αυτόματα να επιταχύνει και τις νέες περιπτώσεις που αφορούν τις πολλαπλές αφίξεις προσφύγων από τη Συρία.
Το προεδρικό διάταγμα που αρχικά είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έγινε αποδεκτό και από την υπηρεσιακή Κυβέρνηση και προέβλεπε την χορήγηση καθεστώτος παραμονής για δύο χρόνια για ανθρωπιστικούς λόγους με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης σε όσους είχαν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας έως τις 21.11.2010 υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε ισχύ και
β) να μην συντρέχει «κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και χωρίς να ελέγχεται η συνδρομή των προβλεπόμενων στο ΠΔ 114/2010 προϋποθέσεων».
Ωστόσο το Ε΄τμήμα του ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 120/2015 γνωμοδότηση του κρίνει ότι ο νόμος 3907/2011, δεν παρέχει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς να θεσπίσουν «διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθεί αθρόως και σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων το καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους άνευ καθορισμού κριτηρίων και προϋποθέσεων συναφών προς το καθεστώς αυτό και με τις οποίες μεταβάλλονται κατ’ ουσία οι οριζόμενες από τις πάγιες διατάξεις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος».
Επομένως, σύμφωνα με το ΣτΕ, «οι ρυθμίσεις του υπό επεξεργασία σχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χορήγηση του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με μόνο κριτήριο τον χρόνο υποβολής του αιτήματος διεθνούς προστασίας και μόνες προϋποθέσεις την κατοχή δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού σε ισχύ και τη μη τελεσίδικη καταδίκη του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, κείνται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 5 παραγράφου 3 του νόμου 3907/2011».
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε τέλος ότι στο εν λόγω Π.Δ. οι συνυπογράφοντες υπουργοί δεν εκθέτουν τους λόγους «που καθιστούν αναγκαίες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενόψει του γεγονότος ότι με το υπό επεξεργασία σχέδιο επιχειρείται η εισαγωγή εξαιρετικών ρυθμίσεων, με τις οποίες τροποποιούνται οι πάγιες διατάξεις που ρυθμίζουν τόσο την χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όσο και την εξέταση των εκκρεμών σε δεύτερο βαθμό προσφυγών στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας».
Συνεπώς όσοι έχουν μπουκάρει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, είναι λαθρομετανάστες και όχι πρόσφυγες και θα πρέπει άμεσα να απελαύνονται. Όλα τα άλλα είναι απλά παραμύθια και ιστορίες από επαγγελματίες φιλάνθρωπους… με σκοπό να κερδίσουν οικονομικά και ιδεολογικά εις βάρος του Ελληνικού λαού, της Πατρίδας και του Έθνους.
- See more at: http://paradrasi.gr/2016/03/03/%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CF%8C/#sthash.AezfxxcF.dpuf


ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ //???????????????????????????????????????

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ. ΣΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΓΙΑΤΊ: Τα κόκκινα δάνεια και ο Νόμος Κατσέλη είναι μια απάτη της κυβέρνησης υπέρ των τραπεζιτών. Εάν διαβάσετε το ΦΕΚ που βγάλανε στις 15 Δεκέμβρη του 2015, λέει ότι για να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια στις εταιρίες που θα τα πουλήσουν οι τράπεζες, πρέπει το τελευταίο δωδεκάμηνο να έχει κάνει σύμβαση ο δανειολήπτης καινούργια. Προσέξτε το έχει σημασία να το καταλάβετε! Δηλαδή αν κάποιος αδιαφορεί και δεν έχει πάει ένα δυό χρόνια στην τράπεζα να υπογράψει το παραμικρό, είναι έξω από τον Νόμο, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ. ΓΙΑΤΙ ΗΔΗ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΤΟ ΕΧΟΥΝΕ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ! ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΑΝΕΙΟ!! Και τι κανανε; Κανανε τον ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ έτσι έξυπνα για να ΣΤΗΣΟΥΝΕ ΤΗ ΝΟΜΗΜΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, διοτι εσυ πήρες δάνειο ας πούμε από την Εθνική, έκανες σύμβαση με την Εθνική ή εσύ έκανες σύμβαση με την Πειραιώς, Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ! Και έρχονται με τον Νόμο Κατσέλη και σου λένε : Έλα να σου κόψουμε λίγα λεφτά, έλα να σου μειώσουμε λίγο το επιτόκιο, ΕΛΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΒΛΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ!!!
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΞΗΓΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ! Προσέξτε, ουτε ο λογιστησ σας, ξερετε γιατί;; ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝΕ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ! Λετε να μην το ξερει;; ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΡΕΙ, ΟΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΈΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 100% ΦΟΡΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ. ΠΟΎ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΕΞΩ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝΕ;;;;!! ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ;;; Σας το λέω εγώ ο Γιαννης Καλογεροπουλος επίσημα και οποίος λογιστής προσβάλλεται να έρθει να μου κάνει μήνυση! ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ! ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ! ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ!
EKΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16/3/2016

18/3/16


ΤΩΡΑ!!!!"ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ"!!!Καλά ακούσατε!!!Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΣΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ!!!


"ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ"

ΜΕ απόλυτη μυστικότητα το βαθύ κράτος της Γερμανίας ετοιμάζει την επιστροφή στο Μάρκο. Καλά ακούσατε. Ο επικεφαλής του Iνστιτούτου Oικονομικών ερευνών (IFO) κ. Hans-Werner Sinn παρέδωσε στονWolfgang Schäuble εμπιστευτική μελέτη-εισήγηση για την επείγουσα ανάγκη να επιστρέψει η Γερμανία στο εθνικό της νόμισμα! 
Δεν είναι μόνο το προσφυγικό που ανησυχεί τους Γερμανούς οι οποίοι τρέμουν στην ιδέα αποσταθεροποίησης χωρών όπως η Αίγυπτος και μάλιστα με αμερικάνικο δάχτυλο. Είναι ο κόκκινος συναγερμός που έχει σημάνει στο Βερολίνο καθώς θεωρούν τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και την Χίλαρυ Κλίντον πολεμοκάπηλους! 
Από την Ιόλη Πιερίδη 
Οι Γερμανοί υπολογίζουν σε 10.000.000 τους μουσουλμάνους (ένα ολόκληρο κράτος) οι οποίοι θα επιχειρήσουν με κάθε τρόπο να βρεθούν στην Ευρώπη και κυρίως σε Γερμανία και Γαλλία στην επόμενη 5ετία. 
Ο ίδιος ο Sinn τώρα εκτιμούσε πως η πολιτική της επιβεβλημένης εσωτερικής υποτίμησης, του αποπληθωρισμού και της ύφεσης ενδέχεται να οδηγήσει την Ελλάδα στα πρόθυρα του εμφύλιου πολέμου. Γι’ αυτό και πρότεινε, χωρίς περιστροφές, την στάση πληρωμών και την επιστροφή στη δραχμή ως την λιγότερο βλαπτική για την χώρα μας επιλογή! 
Ελα όμως που για τον εκλεκτό του γερμανικού κατεστημένου έφτασε η ώρα να σημάνει ο ίδιος την άμεση επιστροφή της Γερμανίας στο Μάρκο. 
Εκτός από το προσφυγικό το βαθύ κράτος της Γερμανίας τρέμει στην ιδέα ότι δεν θα αντέξει εντός του ευρώ να κουκουλώνει για πολύ τα σκάνδαλα ύψους δις ευρώ της Deutsche Bank αλλά και εκείνο της VW. Aναλυτές κάνουν λόγο για τρύπα 1 τρις ευρώ σε περίπτωση που η Γερμανία επιμείνει να υπερασπίζεται τον κυρίαρχο ρόλο της εντός του ευρώ! 
Δείτε τι έγραφε ο Γιάνης Βαρουφάκης, το 2013, για την υπόθεση της Deutsche Bank> 
Όλοι γνωρίζουν για το σκάνδαλο της αµαρτωλής γερµανικής τράπεζας Deutsche Bank µε τα τοξικά παράγωγα τα οποία έκρυβε επιµελώς για χρόνια µετά το ζοφερό 2008, θαµένα στο βάθος των (διπλών) λογιστικών της βιβλίων, έως ότου οι αµερικανικές ρυθµιστικές αρχές αποκάλυψαν την αλήθεια (αν περιµέναµε από τις ευρωπαϊκές θα περιµέναµε ακόµα…) 
Γνωρίζαµε ακόµα ότι, ακόµα και αφού κάηκε στον χυλό των δοµηµένων παραγώγων, η Deutsche Bank συνέχισε όχι µόνο να µην φυσά το γιαούρτι αλλά και να καταπίνει τον καυτό χυλό νέων παραγώγων που έχτιζε από την αρχή. Ας είναι καλά ο κ. Σόιµπλε και η κα Μέρκελ που δεν έχασαν ευκαιρία να αποδεικνύουν ότι ό,τι και να κάνει η τράπεζα αυτή, εκείνοι θα την καλύπτουν µε χρήµατα των γερµανών πολιτών. Αυτό που δεν γνωρίζαµε είναι ότι η Deutsche Bank έχει ανακαλύψει µια νέα µέθοδο για να κρύβεται ακόµα και από τις γερµανικές ρυθµιστικές αρχές, κρατώντας στο σκότος 400 δις ευρώ δανείων τα οποία έχει χορηγήσει αλλά τα οποία δεν αναφέρει στα λογιστικά της βιβλία. Μάλιστα φίλες και φίλοι. Περί τα 400 δις δανείων που έχει χορηγήσει η Deutsche Bank, και µάλιστα επισφαλών δεν παρουσιάζονται πουθενά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που εταιρεία κρύβει το παθητικό της µε τέτοιο τρόπο ο εισαγγελέας θα εξέδιδε ένταλµα σύλληψης του διευθύνοντα συµβούλου. Στην περίπτωση της Deutsche Bank βαθειά σιγή. 
Γιατί θέλει να αποκρύψει αυτά τα δάνεια η Deutsche Bank; Ο λόγος απλός. Για κάθε δις δανείων που δεν αναφέρει στα βιβλία της, η καλή τράπεζα εµφανίζεται στις αγορές και στις ρυθµιστικές αρχές ως υγιέστερη από ό,τι είναι. Έτσι οι ρυθµιστικές αρχές δεν της επιβάλλουν να αυξήσει τα διαθέσιµα κεφάλαιά της ενώ οι επενδυτές δανείζουν την Deutsche Bank µε µεγαλύτερη ευκολία. Κρατώντας περί τα 400 δις δανείων κρυφά, η Deutsche Bank παρανοµεί καθώς παραπλανά επενδυτές και ρυθµιστικές αρχές ταυτόχρονα. Για να το πω απλά, αν είχε δηλώσει τα δάνεια αυτά, σύµφωνα µε τον νόµο που διέπει τις τράπεζες παγκοσµίως (την λεγόµενη Συνθήκη της Βασιλείας) η Deutsche Bank θα έπρεπε σήµερα να βρει 13 δις νέων κεφαλαίων για να µην θεωρηθεί πτωχευµένη. 

Επόµενο ερώτηµα: Πως κατάφερε να κρύψει ένα ποσό δανείων υπερδιπλάσιο του ελληνικού ΑΕΠ; 
Με το εξής πανούργο τρόπο: Σε µια κανονική δανειοδοσία, µια τράπεζα δανείζει χρήµα που διαθέτει ήδη και λαµβάνει εχέγγυα από τον δανειζόµενο (π.χ. υποθήκη ενός ακινήτου, µετοχές, οµόλογα) τα οποία επιστρέφει µετά την αποπληρωµή του δανείου. Η Deutsche Bank έκανε κάτι διαφορετικό: Με το που έλαβε τα εχέγγυα, τα περιουσιακά στοιχεία του δανειζόµενου, τα… πούλησε. Πουλώντας τα έβαλε µπροστά µια λογιστική διαδικασία που ακυρώνει τα δάνεια που έδωσε από την µία χρησιµοποιώντας τα εχέγγυα που πούλησε από την άλλη. Θα µου πείτε: Κι όταν έρθει η ώρα τηςαποπληρωµής και πρέπει η τράπεζα να επιστρέψειτα εχέγγυα, τι σκόπευε νακάνει η Deutsche Bank; Το σχέδιο της τράπεζας ήταν να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα που θα λάµβανε από την αποπληρωµή της τράπεζας ώστε να αγοράσει πίσω τα εχέγγυα των δανειζόµενων. Αυτό όµως εµπεριέχει ένα τεράστιο ρίσκο. Αν τα εχέγγυα αυτά χάσουν αξία, ή διατηρήσουν την αξία τους, τότε το σχέδιο πετυχαίνει. Αν όµως αυξηθεί η αξία τους; Τότε η τράπεζα αποκτά µια νέα µαύρη τρύπα. Περιληπτικά, µε στόχο την εξαπάτηση αρχών, επενδυτών και καταθετών, η Deutsche Bank πήρε το ρίσκο να δηµιουργήσει νέες µεγάλες µαύρες τρύπες στο εσωτερικό της. Με την πλήρη κάλυψη της γερµανικής κυβέρνησης η οποία, βεβαίως, τα µαθαίνει όλα αυτά κατόπιν εορτής. 

Στο μεταξύ οικονομικοί αναλυτές υπολόγιζαν αρχικά σε 35 δισ. ευρώ το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει η VW για πρόστιμα, αγωγές και για την ανάκληση των οχημάτων που έχει εφοδιάσει με παράνομο λογισμικό. Ωστόσο η επέκταση του σκανδάλου και σε κινητήρες βενζίνης θα μπορούσε να αυξήσει δραστικά το κόστος. Αναλυτές της Credit Suisse εκτιμούν ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει το κόστος του σκανδάλου, “ωστόσο δεδομένου ότι η προβλέψεις ανά όχημα είναι 4,1 φορές υψηλότερες έναντι (των προβλέψεων ανά όχημα με κινητήρα πετρελαίου που είχε) πρόβλημα με διοξείδιο του αζώτου, η επίπτωση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας”. 
Η Γερμανία βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση. Τόσο δεινή που επιτρέπει να την εκβιάζει ακόμη και ο Ερντογάν. Δεν συνέβαινε αυτό ούτε την περίοδο αμέσως μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο τότε που οι περιπολίες των Αμερικανών στρατιωτών ήταν μέρος της ζωής του Βερολίνου. Οι Γερμανοί δεν αντέχουν τόση ταπείνωση (δεν είναι σαν τους πολυλογάδες και ραγιάδες Έλληνες) και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο κυρίαρχο νόμισμά τους…ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΥΡΟ…..
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ–Ε.ΣΥ.»
ΑΘΗΝΑ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ KOZAN.GR ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ: Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ» ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ « ΚΟΜΜΑ ΔΟΓΜΑ ΧΡΩΜΑ» ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΕΙ ΥΠ΄ΟΨΗ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ .
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ» ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΕΕΪΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ.
ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ἡ «Ε. ΣΥ.» («ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ») ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ (23-1-2016) ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ (14-2-2016) ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ.
ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΜΩΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΟΠΩΣ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ Γ. ΜΥΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ.
ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ.
ΤΙ ΠΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΣΟΥ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ.
ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΙΧΝΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ.
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟΤΙΟΥΝ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ;
ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΝ ΑΡΧΗΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ Γ. ΜΥΡΕ:
ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΣΕ ΘΙΓΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ;
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟ 10 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ;
«………………των αγίων ενδόξων προπατόρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του τετραημέρου, και πάντων των αγίων, τας ψυχάς εξ ημών μεταστάντος δούλων αυτών, εν σκηναίς δικαίων τάξαι, εν κόλποις Αβραάμ ανάπαυσαι,..»
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΩ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ;
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΤΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ;
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.»
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ


ArtemisSorras
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ… ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ! ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ! Η ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ !
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !
Να καταλάβει ο Άνθρωπος, γιατί έρχονται τεράστιες ανατροπές και τόση μεγάλη κόντρα από τα δόγματα, από τα κόμματα και από όλη την διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβετε τι ακριβώς κάνουμε, να μπείτε στο πραγματικό πετσί του αγώνα, να παλέψετε για όλα όσα είναι δικά σας! Δυστυχώς, σε αυτόν τον αγώνα, δεν πρόκειται, εγώ τουλάχιστον και σας συμβουλεύω και εσείς, να διαπραγματευτώ ποτέ τίποτα!
ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ! ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ! ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ! Η ΕΜΕΙΣ Η ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ !
Μην ξαναδιαπραγματευτεί ο Άνθρωπος τίποτα! Η πρώτη Αποστασία έγινε από την διαπραγμάτευση, από τις ανταλλαγές! Τι να διαπραγματευτείς; Ότι σου δηλητηριάζουν τον αέρα, το νερό, το αίμα, τα πάντα, την ψυχή, αν θα σου δηλητηριάζουν μόνο την τροφή, ή το νερό, ή το φαγητό; Ό,τι και να σου δηλητηριάζουν είσαι τελειωμένος, οπότε πώς να διαπραγματευτώ για κάτι που δεν μπορώ; Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Δεν γίνεται να μου κλέβουν χρόνια, τα πάντα, την ζωή, την Αξία, την Ύπαρξη μου και να διαπραγματεύομαι αν θα μου αφήσει λίγο.
Αυτός ο αγώνας για να κερδίσουμε είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ !
Ο,ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ! Ο,ΤΙ ΠΗΡΑΤΕ, ΘΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΕΤΕ ΠΙΣΩ! ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΚΙ Ο,ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΧΕΙ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΔΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ!
Πρέπει να το καταλάβετε! Μην χαριστείτε σε κανέναν και για τίποτα! Δεν πρέπει να διαπραγματεύεστε, γιατί θα έχετε προδοσίες. Τι να διαπραγματευτείς; Να σε πληρώσουν τώρα για να φύγεις από τον Σώρρα; Γιατί με τον Σώρρα είσαι ή με την Ελλάδα; Να διαπραγματευτείς 10-20 εκατομμύρια και δεν έχει σημασία το νούμερο, γιατί όλοι έχουν ένα νούμερο στο κούτελο τους, να κάνει τι; Να προδώσεις τον αγώνα της ίδιας σου της Ύπαρξης; Μόνο ο Έλληνας μπορεί να προδώσει!ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ   VIDEO:   (ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΤΕ  Ctrl +κλικ  ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

https://youtu.be/YQyyrmRSuCM :ΕΛΛ.ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

https://youtu.be/_Ngr6unLrO4 : Φ.Ε.Κ 315 ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΝΤΣ

https://youtu.be/GKe_24JSubw : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Ο.Η.Ε  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

https://youtu.be/NPhY4oQcpC4 : ART-TV ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΡΑΣ 3-5-2015

https://youtu.be/QDBvcnc0N3s: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

https://youtu.be/hz2DUbypzwg: ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 10-06-2015

https://youtu.be/xcwwek54LYc : ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ Φ.Ε.Κ 18 ΝΟΜΟΣ 4111& Φ.Ε.Κ. 5 1844

https://youtu.be/MFyQoQLLh7g : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ  ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 16-5-2015

https://youtu.be/cRXwNBy4hIA : ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ


ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Τα κόμματα είναι μια συμμορία του καθεστώτος της ιδιωτικής εταιρείας Βασίλειο της Ελλάδος μετέπειτα
Ελληνική Δημοκρατία και σήμερα Hellenic Republic.

Ο μόνος τρόπος και λόγος που χρειάζεται να δημιουργήσουμε εμείς έναν Εθνικό Φορέα – και όχι Κόμμα – των Ελλήνων Ιθαγενών Αυτοχθόνων Ιδιοκτητών, είναι να δηλώσουμε ότι δεν δεχόμαστε και δεν αποδεχόμαστε τα ιδιωτικά «μαγαζιά» που τα λένε κόμματα και μας έβαλαν κάποτε να δηλώσουμε Υπήκοοι και όχι Μέλη τους
(άλλο Υπήκοος και άλλο Μέλος).

Μέλος δεν υπήρξε ποτέ ο Έλληνας.

Τον έβαλαν να δηλώσει Υπήκοος και να τους επικυρώνει διαμέσω της Εκλογικής διαδικασίας με την
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του σ” αυτή, επιλέγοντας έναν από αυτούς, ακόμη και αν έχει επιλέξει Λευκό ή Άκυρο
ώστε έτσι πάλι συμμετέχει.

Έτσι τους επικυρώνει ως Διαχειριστές ώστε να κάνουν κουμάντο, στη Ζωή του, στο Κορμί του, στην Περιουσία του την Εθνική, στο Υπέδαφος, στο Έδαφος, στον Εναέριο χώρο, στην Θάλασσα και στον Υποθαλάσσιο χώρο.

Να έχουν ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΣΥΛΙΑ και να μην μπορεί να τους κατεβάσει από την άσκηση διοίκησης που του κάνουνε (αφού δηλώνει Υπήκοος).
Άρα ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις όλους αυτούς τους «συμμορίτες» – γιατί περί συμμορίας πρόκειται των Διεθνών Τραπεζιτών – είναι ένας:

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΑ ΙΘΑΓΕΝΗ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΟΥ.

ΥΓ:
Όχι απλά τον Φορέα αλλά τον Εθνικό Φορέα γιατί το ίδιο το Έθνος θα δημιουργήσει τον Φορέα.
Άρα ο Φορέας θα είναι του ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ(ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ)


Γιάννης Καλογερόπουλος
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ;;
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ 

ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 20 ΑΙΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΟΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΑΣΚΑ-ΝΑΖΙ !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

 ΠΩΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΑΧΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΒΑΡΟ ΟΘΩΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΟΘΤΣΙΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥΣ [ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ] …. ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΛΑΒΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΕΒΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ ΟΔΥΣΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ ΤΟ 1919 ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕ ΤΟΥΣ ΤΣΑΡΟΥΣ [ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ] … ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΜΕ 10 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΡΟΥΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΤΟ 19 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1917 ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΣΕΤΣΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ!
ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΘΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΕΠΙ ΛΕΝΙΝ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ….. ΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΤΣΕΤΣΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ Μ. ΑΣΙΑ ΝΑ ΣΦΑΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ !
ΕΧΕΤΕ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΧΡΥΣΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΓΙΝΕ Η ΦΕΝΤΕΡΑΛ ΤΟ 1913 !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΤΕΙ Η ΚΛΟΠΗ 7000 ΤΟΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗΝ HSBC ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ XONG KONG ΤΟ 1932 !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΤΟ 1931-32 ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒIS ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 1933 ΜΑΣ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ !
ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΣΦΑΞΕΙ !!
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΤΟ 33 ΕΧΕΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗΝ Β.I.S ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΔΙΝΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ 1942 ΤΩΝ 3,5 ΔΙΣ … ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!
ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 2010 ΞΑΝΑΣΤΗΣΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΞΩΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;;;
ΟΛΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ;;
ΟΤΙ ΤΟ 2012 ΕΡΧΕΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΣΠΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !
ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ !!
ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ;;;;
ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΕ ΙΔΡΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ !!
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΡΑ !!!
ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΗΤΟΥΝΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΕΡΒΙΩΝ -ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ε.ΣΥ.-ΚΕΝΤΡΙΚΑ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου